ZABITA

a) Beldenindüzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

          1)Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu vesağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediyezabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkilerikullanmak.

          2)Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasaklarıuygulamak ve sonuçlarını izlemek,

          3)Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacaktörenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

          4)Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin veyasaklayıcı hususları yerine getirmek.

          5)Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi veencümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekliişlemleri yapmak.

          6)2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izinalmadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarındakanuni işlemleri yapmak.

          7)25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göreçıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres veNumaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların vesokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

          8)23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleriçerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitlive kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleriyerine getirmek.
         
          9)11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara YardımHakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkındamuhtaçlık durumu araştırması yapmak.

          10)26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izinverilmeyen yerlerin işgaline engel olmak.
         
          11)15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler DolayısıylaAlınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, depremve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirlerialmak.

          12)11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgiliyönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek,damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetkibelgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar,baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekliişlemleri yapmak.

          13)14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun HükmündeKararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma veÇalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açmaruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyerikapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

         
          14)13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerinegetirmek.

          15)Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetleilgili emirlerini yerine getirmek.

          b) İmar ile ilgili görevleri;
          1) Fenelemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

          2)3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerinegöre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınmasıgerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzengibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyonve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyatatıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacakderecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gereklitedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatıdurdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birliktetutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

          3)20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmayameydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarınıngözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

         
          c) Sağlık ile ilgili görevleri;
            1) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırıolarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarınaİlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

          2)İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesininbirinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açıkistirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

          3) Ev,apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöpkutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

          4)Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olaraksatış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerinkararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

          5)Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurbankesilmesini önlemek.

          6)9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göreçevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruhsağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlenceyerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek vebu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

          7) 8/5/1986tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgiliyönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvanölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçicikordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhasıgereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zararvermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.