GAZIEMIR

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Geri

  YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

  Sağlıklı Kentleşmeyi sağlamak adına 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesi gereğince ruhsatsız yapı işlemleri ve tehlikeli yapı işlemleri;

  1. 3194 sayılı İmar Kanunun 32,34,39,40 maddeleri gereğince tehlikeli kazı, inşaat
  2. 775 sayılı Gecekondu Kanunun 18.maddesi gereğince Kamu alanlarına yapılan işgaller,
  3. 2981 sayılı imar affı yasası gereğince hak sahipliği tespiti
  4. 298l sayılı imar affi yasası kapsamında Yapı Kullanma izni verilmesi,
  5. 6306 sayılı Kentsel dönüşüm yasası kapsamında riskli yapı onayı ve yıkım ruhsatı, yıkım işlemleri yapılmaktadır.

  Müdürlüğümüz;İdari İşler Birimi, Yapı Kontrol İşleri( imar affı görmüş olanların tespiti ) Yıkım İşleri Birimi, Yapı Güvenliği-Riskli  Yapı ve Yıkım İşleri Biriminden oluşmaktadır.

  İdari İşler Birimi

  Mevzuatta belirlenen kurallara, Yasalara  ve süreçlere uymak koşulu ile     aşağıdaki görevleri yerine getirir. 

   

  1. Müdürlüğümüze gelen evrakların giriş kayıtlarının yapılarak zimmet ile havale edilen birimlere dağıtılması, diğer birimlerimizden gelen cevap yazılarının çıkış kayıtlarının yapılması ve ilgili kurum ve kuruluşlara zimmet ile iletilmesinin sağlanması, cimer, vatandaş vsşikayetlerin alınması, kaydedilmesi, listelenmesi

   

  1. Yıl sonunda veya Müdürlük Makamının talebi doğrultusunda  gelen ve giden evrak dökümünün alınarak  Müdürlük Makamına sunulması. Yazışmaların sınıflandırılarak Standart Dosya Planına göre dosyalanması ve arşiv sistemine göre korunması,

   

  1. Müdürlüğümüze alınan araç, gereç ve malzemelerin temini, demirbaş ve ayniyat makbuzlarının kesilmesi, yıl içinde gerekli zimmetlerinin yapılması, yılsonunda döküm cetvellerinin hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi,

   

  1. Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve takibi,

   

  1. Müdürlük bütçesi ve stratejik planın hazırlanması,

   

  1. Personelin senelik izin, rapor gidiş ve geliş yazılarının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi,

   

  1. Puantaj cetvellerinin hazırlanarak ilgili müdürlüklere gönderilmesi

   

  1. Maaş bordrolarının takibinin yapılması,

   

  1. Memur personelin yemek puantajların hazırlanarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi ve dağıtımının yapılması,

   

  1. Müdürlüğümüzde  görev  yapan  teknik  personelin  arazi  tazminatına  ilişkin  Başkanlık Olur'u alınarak puantajların hazırlanması,

   

  1. Müdürlüğümüzde görevli personelin kullandığı teknik malzemelerin tamir, bakım ve onarımının sağlanması,
  2. Eğitim seminerine katılacak personele Başkanlık Olur'u alarak gerekli yazışmaların yapılması.

   

  Yapı Kontrol ve Yıkım İşleri Birimi

  Mevzuatta belirlenen kurallara, yasalara  ve süreçlere uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:

   

  1. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre, ruhsatsız yapılara veya yapı kullanma izni alındıktan sonra ruhsat ve eklerine aykırı yapılan ilave ve tadilatlara Yapı Tatil Zaptı düzenleyerek yasal işlemleri yapmak, 32. ve 42. maddelere göre yıkım ve idari para cezalarının uygulanmasını sağlamak.

   

  1. İşlem dosyası oluşturmak, listelemek, yapılan dosyaların takibini yapmak, hukuki süreçlerinde görüş bildirmek,

   

  1. Dosya kapsamında başka kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, bilgilendirme yapmak ve bilgi almak, şikayetvs cevaplama, dosyada muhafaza etmek

   

  1. Yıkım ihalesi işlemleri

   

  1. Ruhsat ve eklerine aykırı yapılan imalatların tespitinde; 2981 sayılı  İmar Affı Yasası  kapsamında İmar Affı hak sahipliğinin tespitini yapmak,

   


  Yapı Güvenliği-Riskli Yapı ve Yıkım İşleri Birimi

  Mevzuatta belirlenen kurallara, yasalara ve süreçlere uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:

   

  1. 34. maddeye istinaden inşaat alanında ve komşu parsellerde yeraltı ve yerüstü tesislerinin tahrip olduğunun tespiti veya yan komşu parsellere zarar verilmesinin tespiti halinde yasal işlemler düzenlemek,

   

  1. 39.maddeye istinaden bir kısmı veya tamamı yıkılacak derecede tehlikeli yapıların sahiplerine  tehlikenin  giderilmesi  hususunda  tebligat  yapılması,  işlemlerin  sonuçlandırılması aşamasına kadar Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak, tehlikenin ortadan kalkmaması halinde mahzurun Belediyemiz şantiye imkanları ile kaldırılmasını sağlamak.  

   

  1. 3194  Sayılı  42.  maddeye  göre  ilgililerine  para  cezası  uygulanması  işlemlerinin yürütülmesi.

   

  1. 40. maddeye istinaden şehircilik, estetik, trafik açısından mahsurlu arsa, çukur ve benzerlerinin   mahsurlarının   giderilmesi   hususunu   ilgililerine   tebliğ   etmek,   tebliğe   riayet edilmemesi halinde mahzurun Belediyemiz şantiye imkanları ile kaldırılması ve 42. maddeye göre ilgililerine para cezası uygulanması ve gerekli yasal işlemlerin yürütülmesi,

   

  1. 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesi kapsamındaki yapıların yasal işlemlerinin yürütülmesi ve Belediyemiz şantiye imkanları ile yıktırılması.

   

  1. İşlemlere dosya açmak, listelemek, yapılan dosyaların takibini yapmak, hukuki süreçlerinde görüş bildirmek,

   

  1. Dosya kapsamında başka kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, bilgilendirme yapmak ve bilgi almak, şikayetvs cevaplama, dosyada muhafaza etmek

   

  1. 6306 Sayılı yasay göre riskli yapıların yıkılması yönünde yasal işlemlerin yürütülmesi ve     sonuçlandırılması

   

  1. İşlemlere dosya açmak, yapılan dosyaların takibini yapmak, hukuki süreçlerinde görüş bildirmek,

   

  1. Yıkım İhalesi düzenlenmesi,

   

  1. Yıkım Ruhsatı verilmesi