GAZIEMIR

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Geri

  Veteriner İşleri Müdürlüğü Görevleri


  a) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların rehabilitasyonu için sabit ve gezici klinik, ambulans hizmetleri vermek;  Veteriner sağlık tesisleri kurmak ve işletmek, hayvanlarla ilgili olarak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri vermek, barınmalarını ve beslenmelerini sağlamak,
  b) Hayvan haklarını korumak, hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili çalışmalar kapsamında üremelerini kontrol altına almak amacıyla kısırlaştırmak ve aşılamak, sahiplendirmek veya işaretleyerek alındığı ortama bırakmak.

  c) Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili işlemleri yürütmek.

  ç) Kuduz hastalığı ve ısırma vakalarında hayvanları gözlem altına almak, gerekli takipleri yapmak. Gözlem süresi içinde ölen hayvanların kuduz hastalığı yönünden incelenmesini sağlamak.
  d) Yerel hayvan koruma görevlilerine ve evcil hayvan satışı yapan kişilere eğitim vererek gerekli sertifikayı düzenlemek. Hayvan sevgisinin yaygınlaştırılması ve diğer veterinerlik hizmetleri konusunda ilçe halkının bilinçlendirilmesi için toplantı, panel, seminer vb. düzenlemek; ilgili resmi ve sivil kurumlarla işbirliği yapmak,
  e) Yerel hayvan koruma görevlilerinin çalışmalarını koordine ederek ve destekleyerek sokağa bırakılan hayvanlar için beslenme odakları oluşturmak ve takibini sağlamak.

  f) Bakımevindeki hayvanların sahiplendirilmesi amacıyla belediye ilân panoları, internet ortamı ve diğer basım ve yayın araçları ile duyuru yapılmasını sağlamak.

  g) Mesleki çalışmalarla ilgili olarak sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

  ğ) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgede bulunan lokanta ve diğer işletmelerin mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasını sağlamak.
  h) Hayvanların bulaşıcı hastalıkları ve hayvanlarla insanlar arasında ortak olan zoonotik hastalıklar yönünden gerekli tedbirleri almak, koruyucu aşılarını yapmak veya yaptırmak salgın hastalıkların görülmesi durumunda ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak gerekli önlemleri almak.
  ı) Mesleki konularda, birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarına katılımı sağlamak. Bakımevi ve başıboş hayvan yakalama da görevli personelin uygulamalı eğitim almasını sağlamak.
  i) İnsan, çevre ve hayvan sağlığı ile ilgili olarak resmi kuruluşlarla, belediye veteriner işleri müdürlüğünü ilgilendiren konularda gerekli koordinasyonu sağlayarak alınan kararları uygulamak.

  j) Oluşturulan komisyonlara katılarak görev alanı ile ilgili incelemeleri yapmak ve mesleki görüş bildirmek.

  k)Belediye sınırları içindeki varsa hayvan pazarı ve kurban satış yerlerinin, genel hijyenik ve teknik şartlar yönünden kontrolünü yapmak, sahipli ev hayvanları ve  kümes, ahır vb. yerlerle ilgili şikâyetleri değerlendirerek, yasa ve yönetmelik hükümlerini uygulamak.

  l) Ölen hayvanların kireç ile gömülmesini veya çevre, insan ve hayvan sağlığı yönünden risk oluşturmayacak şekilde muhafazasını ve bertaraf edilmesini sağlamak.

  m) Büyükşehir belediyesince ilçe sınırlarında yürütülen karasinek, sivrisinek vb. uçan ve yürüyen haşereler ve kemirici mücadele çalışmasını koordine etmek.

  n)İhtiyaç duyulan ilaç, sağlık malzemeleri, medikal araç ve gereçler ile hayvanların beslenmesine uygun gıdaların en ekonomik şekilde, istenen kalite, nitelik ve zamanda tedarik edilmesi için gerekli bilgilerin ilgili birimlere bildirilmesini ve yürürlükteki ihale mevzuatının gerektirdiği ihale işlemlerine ilişkin tüm çalışmaların yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak.
  o) Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılmasını sağlamak, kullanımdaki tüm malzemenin sağlıklı ve düzenli biçimde depolanıp, muhafaza altına alınması işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
  ö) Görevle ilgili her türlü yazışmayı yapmak, başkana, encümene, meclise teklifler sunmak, alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

  p) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

  GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ