GAZIEMIR

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Geri

  GAZİEMİR BELEDİYESİ
  TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

  I- GENEL BİLGİLER:
      A-  Misyon             :        
             Vizyon             :
                B- Görev, Yetki ve Sorumluluklar:
  5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve bu kanunlara istinaden yayınlanan yönetmelik, yönerge ve genelgelerin ilgili hükümleri gereği ve Gaziemir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev ve yetkileri yönetmeliği çerçevesinde çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. 

      Müdürlüğün Görevleri:

  a-) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.maddesine göre; Belediyeler çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetlerini yapar veya yaptırır.
  b-) 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.md.(g) fıkrası gereğince; Belediyemiz sınırları içinde bulunan bütün mahalle, cadde, sokak, pazar yerleri, park, meydan, otogar, refüj ve kaldırımları süpürmek, apartman ve işyerleri önlerine bırakılan çöp, evsel katı atıkları günlük toplamak, belediyeye ait çöp depolama alanına nakletmek ve usulüne uygun bir şekilde depolama alanını düzenlemek. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili hizmetleri yapar ve yaptırır.
  c-) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen çevre ile ilgili her türlü yasa, yönetmelik, genelge ve tamimler doğrultusunda çevre temizliği ile ilgili görevleri yerine getirmek.
  d-) İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.01.2017 tarih ve 97509404.301.05.59 sayılı Meclis kararına istinaden;12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile “Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, cadde ve anayolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarım ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek” olarak ifade edilen Büyükşehir Belediyesi görevlerine koordineli olarak yardımcı olmak.
  e-) Belediye sınırları içerisinde yerleşim alanında üretilen günlük çöp ve atıkları toplayarak çöp biriktirme mahalline taşımak, taşıttırmak.
  f-) Belediye sınırları içinde bulunan ve 2464 sayılı yasanın 45. maddesinde belirtilen binalar ile imarlı arsa sahiplerinin talebi üzerine yeteri kadar ve kentin görünümünü bozmayacak şekilde çöp konteynırı koymak.
  g-) İlçedeki cadde ve sokakların el gücü, araç ve makine ve ekipmanlarla süpürülerek temiz tutulmasını sağlamak.
  h-) İlçedeki bütün pazar yerlerinin temizliğini yapmak, biriken atıkları kaldırmak kaldırtmak, dezenfekte etmek ve ilaçla yıkanmasını sağlamak.
  ı-) Katı atıkların toplanması için yöntem belirlemek, yönteme uygun yeni konteynır veya araç, ekipman almak, eski konteynırların tamir, bakım ve dağıtımını yapmak.
  i-) Konteynırların ve çöp toplama noktalarının kokulu dezenfektan ile dezenfekte edilmesini sağlamak.
  j-) Çöp toplama araçlarının alamadığı büyük atıkların ( çekyat, yatak, koltuk vb.) kamyonetlerle toplanmasını sağlamak.
  k-) Müdürlüğü ilgilendiren konularda bütün şikayetleri anında değerlendirerek çözümünü sağlamak.
  l-) Stratejik plan, performans programı, bütçe ve faaliyet raporunu Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlamak.
  m-) Stratejik plan ve performans programının izleme ve değerlendirilmesine yönelik aylık, üç aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili müdürlüğe vermek.
  n-) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.
  o-) Müdürlükte yapılan iş ve işlemler ile yürürlükteki mevzuatlar hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş almak.

             Müdürlük Yetkisi

  MADDE 13 – Temizlik İşleri Müdürlüğü; Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinde sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanı tarafından kendisine verilen tüm görevleri ilgili kanunlar, yönetmelikler, genelge ve tamimler çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

                Müdürlüğün Sorumluluğu
  MADDE 14 – Temizlik İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

                 Müdürün Sorumluluğu

  MADDE 15:
                 (1) Temizlik İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
                 (2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
                 (3) Temizlik İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1.Sicil ve Disiplin Amiridir.
                 (4) Temizlik İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
                 (5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

  Sunulan Hizmetler

  • İlçenin tüm mahallelerinde çöplerin toplanması, taşınması ve çevre temizliğinin yapılması.
  • İlçe genelinde tüm konteynırların yıkanması ve dezenfekte edilmesi.
  • İlçe genelindeki tüm konteynırların bakım onarımlarının yapılması.
  • İlçe genelinde çöp araçlarının alamadığı 3 çuvala kadar moloz, ev eşyası, karton,  halı vb. atıkların kamyonetlerle toplatılmasını sağlamak.
  • Pazar yerlerinin temizliği ve dezenfekte edilerek ilaçla yıkanması.
  • İlçe genelindeki ambalaj atığı geri dönüşüm kutularının (banka, postane, dershane, eczane, karakol, sağlık ocağı, alış veriş merkezi, okul, resmi kurum ve işyerlerine) dağıtılması ve toplama sisteminin denetimi.
  • İlçe genelindeki atık pil geri dönüşüm kutularının (banka, postane, dershane, eczane, karakol, sağlık ocağı, alış veriş merkezi, okul, resmi kurum ve işyerlerine) dağıtılması, toplatılması ve denetimi.
  • İlçe genelinde atık yağ geri dönüşüm bidonlarının dağıtılması, atık yağların toplatılması ve denetimi.
  • İlçe genelinde ömrünü tamamlamış elektronik eşyaların toplatılması.
  • İlçe geneline cam atık kumbaraları yerleştirilerek atık camların toplatılması.
  • İlçe genelinde tekstil atık kumbaraları yerleştirilerek kullanılmış giysilerin toplatılması.
  • İlçe genelinde halkın çevre ve geri dönüşüm konularında bilinçlendirilmesi için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi.

   

  II.  AMAÇ ve HEDEFLER
  A-  İdarenin Amaç ve Hedefleri:    

  Amaç:  Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında kentin doğal ve yerel güzelliğini bozmadan yapılacak düzenlemelerle çevreyi korumak ve hemşerilerin çevre bilincini geliştirmek.

  Hedef: 2018 yılı sonuna kadar sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasına yönelik alınacak olan önleyici tedbirler ile çevrenin tahribatını önleyerek halkın memnuniyetini % 90’a çıkarmak.
                  
  B-  Temel Politikalar ve Öncelikler:
  Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce kendi hizmet alanı içine giren yatırım konularında plan, proje hazırlanması, plan ve projelere ilişkin bütçe oluşumunun sağlanması, uygun görülenlerin hayata geçirilmesi, temizlik, çevre ve çevre sağlığı ile ilgili çalışmaları vatandaşı rahatsız etmeden teknolojik araç, gereç ve ekipmanlarla yaparak hizmetlerimizi modernize etmektir.