Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

  1- Misyonumuz:

   

  Başkanın emri ve onayı üzerine ve Başkan adına; Belediye teşkilatına bağlı tüm birimlerin, her türlü faaliyet ve işlemleri ile söz konusu birimlerde görev yapmakta olan personele ait konuların, ilgili mevzuata uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlamak amacıyla, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak.

   

  2- Vizyonumuz:

   

  Gaziemir Belediye Başkanlığına bağlı tüm birimlerde görev yapan personelin ve söz konusu birimlerin verimli olarak çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek, Belediyece yürütülen iş ve işlemlerin hukuk kurallarına uygunluğunun denetimini, hizmet ve kalite standartları çerçevesinde ilkeli, adil ve güvenilir bir şekilde yapmak.

   

  3- Görev Yetki ve Sorumluluklar

   

  Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

   

  Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Başkanın emir ve onayı üzerine aşağıdaki görevleri yerine getirir;

   

  - Gaziemir Belediyesi merkez birimleri ile bağlı birimlerin işlemlerini, hesaplarını ve çalışmalarını, hukuki ve mali açıdan teftiş etmek, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,

   

  - Gaziemir Belediyesine bağlı birim ve kuruluşların teftişinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,

   

  - Görev alanına giren konularda, belediye birimlerinin ve bağlı kuruluşların soruları hakkında görüş bildirerek danışmanlık hizmeti vermek,

   

  - Başkanın emir ve onayı ile yapılan teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma sırasında öğrenilen, soruşturmayı gerektirir nitelikteki konularda, kanunların verdiği yetkiye dayanarak soruşturmaya başlamak,

   

  - Görev alanına giren konularda, uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili inceleme ve araştırmalar yaparak alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkana tekliflerde bulunmak.

   

  - Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer tüm mevzuat hükümleri kapsamında verilebilecek tüm görevleri yapmak.

   

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi