GAZIEMIR

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Geri

  MÜDÜRLÜĞÜN ALT BİRİMİ :  AR-GE Birimi
    MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ :  


  Stratejik Yönetim ve Planlama :
  - İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
  - Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
  - İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
  - İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
  - İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek. 
  - Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak. 
  - Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
  - İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek. 
  - İdarenin görev alanıyla ilgili AR-GE  faaliyetlerini yürütmek.
  - İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

  Performans ve Kalite Ölçütleri  Geliştirme:
  - İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,
  - İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve  performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
  - İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

  Yönetim Bilgi Sistemi :
  - Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek,
  - Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
  - İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

  Diğer Hizmetler :
  1.
   Bütçe ve Performans Programı;
  - Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
  - Bütçenin performans programına uygun olarak hazırlanmasını koordine etmek,
  - İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

  2.  İç Kontrol; 
  - İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
  - İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
  - Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.