GAZIEMIR

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Geri

  İZMİR İLİ
  GAZİEMİR BELEDİYESİ
  SOSYAL HİZMET VE YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ

   

  BİRİNCİ KISIM

  Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

  Amaç
  MADDE 1
  Bu Yönetmeliğin amacı, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan engelliler, kimsesizler ile TUİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırma sonucu verilerine göre; yoksul, muhtaç ve dar gelirlilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam
  MADDE 2
  Bu Yönetmelik belediye sınırları içinde belediyece yapılacak sosyal hizmetler ve yardımların şekli ile bu hizmet ve yardımlardan faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.

  Hukukî dayanak
  MADDE 3
  “ Bu yönetmelik 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile 3/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendleri, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

  Tanımlar
  MADDE 4
  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
  a) Afet: Toplumun tamamı veya belirli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,
  b) Aynî yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, ev eşyası, kırtasiye ve eğitim malzemeleri, gibi ihtiyaca göre verilecek mal ve malzeme yardımını,
  c) Belediye: Gaziemir Belediyesini,
  ç) Belediye Başkanı: Gaziemir Belediye Başkanını,
  d) Belediye Encümeni: Gaziemir Belediye Encümenini,
  e) Belediye Meclisi: Gaziemir Belediye Meclisini,
  f) Dar Gelirli: Aylık toplam geliri asgari ücretin iki katını geçmeyen aileyi,
  g) Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,
  ğ) Muhtaç: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayan kimseleri,

   

  h) Müdürlük: Gaziemir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü,
  ı) Nakdi yardım: Bu yönetmelik kapsamında yapılacak para ve para yerine geçebilen alışveriş ve benzeri çek, akıllı kart, alışveriş kredi kartı, kart kontörü ve benzeri kartları,
  i) Sosyal hizmet: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni-nakdi yardımlar bütününü,
  j) Sosyal Yardım Komisyonu: Bu yönetmelik kapsamında yapılacak ayni-nakdi yardımları ve yardımlardan faydalanacak olan vatandaşları belirleyen, 5 kişilik belediye personelinden oluşan komisyonu,

  Ayni ve nakdi yardımlarla sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar
  MADDE 5
  Belediye bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir. Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:
  a) Belediye aynî ve nakdî yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur.
  b) Belediye, aynî ve nakdî yardım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliğini sağlayarak sosyal yardım faaliyetlerine bu kurum ve kuruluşların katkısını artırmak için çaba gösterir, gerektiğinde yapılacak yardımları koordine eder.
  c) Aynî ve nakdî yardım programlarının uygulanmasında; bu Yönetmeliğin 1. maddesindeki koşulları taşıyan; yaşlı, çocuk, engelli, şiddet mağduru kadınlara, şehit ailelerine ve kimsesizlere öncelik tanınır.
  d) Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası birlikte değerlendirilir, ihtiyacın aciliyetine göre öncelik tanınabilir.
  İKİNCİ KISIM
  Yardımdan Yararlanma Usul ve Esasları

  Yardımlardan yararlanma hakkı
  MADDE 6
  (1) Aşağıda belirtilen kişilerin belediyece yapılacak sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden yararlanmaya hakkı vardır:
  a) Belediye sınırları içinde ikamet eden yoksul, muhtaç, dar gelirli, engelli ve kimsesiz kişiler,
  b) Afetlere maruz kalmış olup aynî ve nakdî yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler,

  (2) Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç; ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyinme, barınma, ev eşyası, nakit yardımı, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olunmasıdır.
  Başvuru
  MADDE 7
  (l) Bu yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda olanlar Müdürlüğe başvurur.
  (2) Başvuru olmasa dahi, resen veya basında yer alan veya zabıta birimlerince ya da muhtarlıkça tespit edilip belediyeye bildirilen yoksul, muhtaç, dar gelirli, engelli ve kimsesizlere yapılacak inceleme üzerine yardımda bulunulabilir.

  Başvuruda istenecek belgeler
  MADDE 8

  (l) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:
  a) Kimlik fotokopisi
  b) SGK’dan sağlık provizyon aktivasyon belgesi (Kendi, eşi ve 18 yaş üstü çocuklar için)
  c) Maaş bilgisini gösterir belge (Evde çalışan herkes için maaş bordrosu, emekli ise banka maaş dekontu)
  ç) Trafik Şube Müdürlüğünden araç kaydı belgesi (Kendi, eşi ve 18 yaş üstü çocuklar için)
  d) Aile sicil belgesi (Muhtarlıktan)
  e) Engelli birey varsa engel durumunu bildirir rapor fotokopisi

  (2) Ancak zaruri nedenlerle muhtaçlık durumunu belgelendiremediği veya belge temin edemeyecek aciziyette olduğu tutanakla tespit edilenlere, Sosyal Yardım Komisyonu’nun uygun görmesi halinde başka belge istenmeksizin yardım yapılabilir.

  ÜÇÜNCÜ KISIM
  İnceleme Değerlendirme ve Sosyal Yardım Komisyonu

   

  Başvuruların incelenmesi
  MADDE 9
  (1) Müdürlükçe başvuru veya durum tespit belgeleri bu Yönetmeliğe uygun bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak gerektiğinde yerinde inceleme yapılarak sosyal inceleme raporu düzenlenir.
  (2) Sosyal inceleme raporunda başvuranların genel durumları, istekleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili toplanan bilgiler belirtilir.
  (3) Başvuranın evrakları Müdürlükçe sosyal inceleme raporuyla birlikte karara bağlanmak üzere Sosyal Yardım Komisyonu’na gönderilir.

   

  Sosyal Yardım Komisyonunun Belirlenmesi
  MADDE 10
  (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar Belediye Başkanınca görevlendirilecek Belediye personelinden oluşan 5 kişilik Sosyal Yardım Komisyonu tarafından yürütülür.
  2) Sosyal Yardım Komisyonu; Belediye Başkanının görevlendireceği bir başkan yardımcısı başkanlığında, Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve 2 üyeden oluşur. 
  3) Sosyal Yardım Komisyonunda görevlendirilenlerin izin, hastalık izni ve benzeri yasal mazeretlerle görevinde bulunmaması durumlarında kendilerine vekâlet eden görevliler görev yaparlar.
  4) Başkan gerekli görmesi durumunda üyeleri değiştirebilir.
  5) Sosyal Yardım Komisyonunun toplantı ve karar nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
  6) Sosyal Yardım Komisyonu, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine gerekli oldukça toplanır.
  7) Sosyal hizmet ve yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye tarafından yeteri kadar büro personeli görevlendirilir, gerekli araç, gereç ve yer tahsis olunur.

  Sosyal Yardım Komisyonunun görev ve yetkileri
  MADDE 11
  (1) Sosyal Yardım Komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır:
  a) Bu yönetmeliğe uygun olarak sosyal yardım ve sosyal hizmet talebiyle Belediyeye müracaat eden veya Belediyece tespit edilen yoksul ve muhtaç kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili uygunluk görüşü vermek.
  b) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanacak kişilerde aranacak şartları tespit etmek, uygulamanın ne yönde yapılması gerektiği hakkında harcama yetkilisinin kararına esas olmak üzere uygunluk görüşü vermek.
  c) Bütçe yılı içinde toplu halde yapılacak aynî /nakdî toplu gıda, sıcak yemek, barınma, ev eşyası, eğitim, sağlık, yakacak, tıbbi malzeme, temizlik, evde bakım hizmeti gibi sosyal yardım ve hizmetlerin miktarı, süresi ve şekli ile ilgili olarak, belediyenin bu amaçla geçmiş yıllarda yaptığı yardımları, belediyeye yapılan yardım başvuruları, güncel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkânlarını dikkate alarak genel uygunluk görüşü vermek.
  d) Belediye Başkanının sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.
  .

  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Nakdi ve Ayni Yardımlar

  Nakdi yardım
  MADDE 12
  Belediye; dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, kimsesiz ve engellilere; sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla nakdî yardımda bulunabilir.
  a) Yapılacak nakdî yardımların miktarı ve süresi Müdürlüğün teklifi üzerine veya resen Sosyal Yardım Komisyonu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak belirlenir.
  b) Belediye sınırları içinde afetlerden zarar görenlere, Sosyal Yardım Komisyonu tarafından belirlenecek miktarda nakdî yardımda bulunulabilir.
  c) Sosyal yardım için başvuran ve yapılan inceleme sonucunda barınma sorunu olduğu tespit edilen kişi veya ailelere sosyal yardım komisyonu kararıyla,  belirlenecek süre için  kira yardımı yapılabilir veya barınma ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli yönlendirme yapılır.
  d) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulabilmesi için, Sosyal Yardım Komisyonu kararı ile nakdî yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş ve benzeri çek, akıllı kart, alışveriş kredi kartı, kart kontörü ve benzeri kart dağıtılabilir. Bu çekler veya kartlar ile alışveriş yaptırmayı ve hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişiler ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlayacak şekilde sözleşme yapılır. Bu sözleşmelerde bulunan hükümler çerçevesinde alınan mal ve hizmetlerin bedelleri Belediye bütçesinden ödenir.

  Ayni yardım
  MADDE 13
  Belediye sınırları içinde ikamet eden ve bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, sıcak yemek, yakacak, ev eşyası, giyecek, kırtasiye gibi aynî yardımlarda bulunulabilir.
  a) Gıda, sıcak yemek, yakacak, kırtasiye, giyecek gibi temel ihtiyaç konusu aynî yardımlar, Sosyal Yardım Komisyonu tarafından belirlenecek sayı, içerik ve miktarda, harcama yetkilisinin talimatı ile yapılabilir.
  b)5510 sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince sigortalı sayılmayan kimseler ile giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayan aynî yardımları kapsayacak şekilde Sosyal Yardım Komisyonunun uygunluk görüşü ve harcama yetkilisinin onayı ile yardımda bulunulabilir.
  c) Aynî yardımdan yararlanacak kişilerden bu Yönetmelikte belirtilen belgeler istenir. İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik aynî yardımlar için, okul müdürlüklerince öğrencinin durumuna dair verilen bilgi ve belge yeterlidir.
  d) Aynî yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile de işbirliği yapılabilir.
  e) Doğal afet ve benzeri sebeplere dayanan konut hasarları, can ve mal güvenliğini tehdit edecek tesisat arızaları gibi durumlarda tamir, bakım ve onarım yardımları yapılabilir.
  f) Aynî yardımlar bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.

  Ayni yardımlarda satın alma işlemleri
  MADDE 14
  Aynî yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal ve malzeme de bu Yönetmelikle tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.

   

  Ayni yardımların dağıtımı
  MADDE 15
  Belediyece bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere, 04/01/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan aynî yardımlar gıda, yakacak, giyecek, ev eşyası, kırtasiye malzemeleri, engellilerin kullanacağı ve benzeri malzemeler; Belediye personeli ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır.
  a) Muhtarlar, sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir.
  b) Temel ihtiyaç konusu yardımlar, ihtiyaç maddelerinin Belediyece temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde Belediyece bastırılacak alışveriş çeki verilmesi şeklinde yapılabilir.

  Ödeme yapılacak kişiler
  MADDE 16
  (1)Bu yönetmelik kapsamında yapılacak nakdi yardım ödemeleri, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak hak sahibine veya duruma göre vekiline, velisine veya vasisine ödeme yapılır.
  (2) Ödemenin yapılacağı kişi aşağıda belirtilen belgelere göre tespit edilir:
  a) Engellilik, yaşlılık veya hastalık gibi sebeplerle nakdi yardımı elden almaya gelemeyecek durumda olanlar; yetki verecekleri bir kişi vasıtası ile yardımı alabilirler. Yetkilendirme belgesine; yetkilendiren kişinin kimlik fotokopisini eklemek zorundadırlar. Yetkilendirme belgesinin noter onaylı olma şartı aranmaz.
  b) Vasilere yapılacak ödemelerde vasilerin tayinine ilişkin mahkeme kararının ibrazı zorunludur.
  (3) Ödeme yapılan kişilerin onaylı kimlik örnekleri ödeme belgesine bağlanır.
  (4) Ödemelerin hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesi halinde; hak sahibinin, Müdürlükçe onaylanmış yazılı talebi alınır.

  (3) Ödeme yapılan kişilerin onaylı kimlik örnekleri ödeme belgesine bağlanır.
  (4) Ödemelerin hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesi halinde; hak sahibinin, Müdürlükçe onaylanmış yazılı talebi alınır.

  Kayıt, takip ve kontrol sistemi ve yardımların kesilmesi
  MADDE 17
  (1) Aynî ve nakdî yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Müdürlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak, muhafaza etmekle yükümlüdür.
  (2) Belediyece yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak gerekli görülmesi halinde diğer belediyelerden, muhtarlıklardan, veya kaymakamlıklardan gerekli bilgi ve belgeler ile Gaziemir Sosyal Yardım Dayanışma Vakfından sosyal yardım bilgi sistemi belgesi (SOYBİS) istenir.
  (3) Yardım yapılan kişilerle ilgili olarak;
  a) Yardımı gerektiren koşulların ortadan kalktığının tespiti halinde,
  b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde,
  c) İstenilen belgelerin sahte ya da yanıltıcı olduğunun tespiti halinde yardımlar kesilir.
  Yukarıdaki (b) ve (c) durumlarından birinin tespiti hâlinde, tespitin yapılmasını müteakip durumun yardımı alan kişiye tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, idareye yardım tutarının aynen iade edilmesi zorunludur. Yardımın süresi içinde iade edilmemesi durumunda, yardım tutarı kanunî faiziyle birlikte genel hükümlere göre ilgiliden tahsil edilir. Yardımı süresi içinde iade etmeyen kişiler, bu Yönetmelik kapsamındaki yardımlardan bir daha yararlandırılmaz.

   

  BEŞİNCİ KISIM
  Çeşitli Hükümler

  Belediye sınırları dışına yapılabilecek sosyal yardımlar
  MADDE 18
  (1) Belediye, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 53 üncü maddesi gereğince, belediye sınırları dışında doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir. Yardımlar aynî ve nakdî olabilir.
  (2) Belediye, gerektiğinde diğer afet bölgelerine personel, araç -gereç ve gerekli diğer donanımı sevk ederek destek sağlayabilir. Bu amaçla yapılan tüm masraflar belediye bütçesinden karşılanır.

  Yürürlük
  MADDE 19
  Sayıştay görüşü alınan bu yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme
  MADDE 20
  Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziemir Belediye Başkanı yürütür