GAZIEMIR

Plan ve Proje Müdürlüğü

Geri

  Müdürlüğün Yetki ve Görevleri

    Plan ve Proje  Müdürlüğü 775,2886,2942/4650,2981/3290,3194,4706/4916,5393,  3366, 5216 , 2863, 4734 sayılı kanunları ve bunlara bağlı çıkarılmış yönetmelikleri; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bakanlıkların yayınladığı genelgeleri uygulamakla yetkilidir. 
    Plan ve Proje Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürüne bağlı olarak yedi birimden oluşmakta olup, bu birimlerin görevleri aşağıda sırası ile açıklanmıştır.
    Plan ve Proje Müdürlüğü; İmar kanunu, İzmir İmar Yönetmeliği ve diğer yasa, yönetmelik ve mevzuatlar doğrultusunda ilçe sınırları dahilindeki bölgenin   imar planlarını    sürdürebilirliğini sağlamak, Kentsel ve bölgesel yapılanma, vizyon, programlar, stratejik öncelikler, mekansal dönüşümler, vs. gibi konuların uzun perspektif içerisinde gerçekleştirilmesini takip etmek; ilçenin doğal  ve tarihi değerlerini koruyarak kentsel gelişimi çok yönlü katkı, destek ve katılımla ekonomik ve sosyal yapı gerçekleriyle sürdürülebilir kılmak; kentin ihtiyaçları doğrultusunda Kentsel Tasarım Projelerinin yapımı veya yaptırılması, cephe ıslah çalışmalarının yapımı veya yaptırılması; müdürlük görev alanıyla ilgili her türlü konunun ayrıntılı araştırmasını, gerekirse imar planına veri teşkil edecek altyapı bilgisinin hazırlanmasını, ilgili birimlerde takibini, mülkiyet-kadast-ral-halihazır ve istimlak durumlarının incelemesinin yapılması ve yaptırılması, Belediye sınırları dahilinde yapılacak her türlü yapı, sanat yapısı, alt yapı, park, bahçe, meydan, kentsel tasarım önerisi  vb... yapıların projelerini yapmak, yaptırmak veya yarışmalar açmak.  

  1- Emlak İstimlak Birimi

  - İmar Planlarında yol, meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil alan v.b. yerlerin zemin ve zemin üstü kamulaştırma veya irtifak tesislerinin yapılmasını sağlamak.
  - Belediye ye  ait taşınmazlardan gerekli görülenlerin yasa ve yönetmelikler çerçevesinde satışını yapmak.
  - 2981/3290 Sayılı Yasalar çerçevesinde, imar planları doğrultusunda gerekli çalışmalar yaparak hak sahiplerine tapularını vermek.
  - 775 Sayılı Gecekondu Önleme Yasası çerçevesinde kamulaştırma planı hazırlamak bu planlara uygun olarak arsa ve arazi düzenlemesi işlemlerini yaparak arsa üretimini sağlamak.
  - 3194 Sayılı Yasanın 11.madde kapsamında bulunan imar planlarında; Meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Maliye Hazinesine ait yerlerin Belediyeye devrini sağlamak.
  - Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde alım, satım, trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamının olurları doğrultusunda protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak.
  - İmar planı uygulaması sonucu meydana gelen yol fazlalarının ilgili parsel malikleri adına ihdas ederek satış işlemlerini yapmak.
  - 2886, 3194, 2981/3290, 4706/4916, 2942/4650 Sayılı Yasalar çerçevesinde taşınmazlara ilişkin kıymet takdirlerinin yapılması için “Kıymet  Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonu” teşkilini Başkanlık Onayı ve Encümen Kararı ile sağlamak. 
  Görevli Personel Dahili:1141,1446

   

  2- Harita Birimi

  - Yürürlükteki imar planlarına göre 3194 sayılı yasanın 18.maddesine göre serbest çalışan Harita Mühendislerince hazırlanan parselasyon planlarını kontrol etmek, tescil işlemlerini sağlamak.
  - 3194 sayılı imar kanununun 16.maddesine göre serbest çalışan harita mühendislerince yapılan imar uygulamalarını kontrol etmek, tescillerini sağlamak.
  -İmar planlarına uygun olarak imar programı içinde bulunan yapı yerleri için gerekli arsa üretimi ile kamusal alanların belirlenmesine esas düzenleme sahalarının seçilmesi,
  - Kırmızı kot vermek, açılmamış imar yollarının profillerini yapmak veya serbest çalışan Harita Mühendislerine yaptırmak ve kontrol etmek.
  - Yeni yapılacak yapıların müellifince hazırlanan parseller üzerindeki konumunu belirleyen yapı yeri uygulama ve yapı yeri kot krokilerini kontrol etmek.
  - Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların imar uygulamalarını yapmak, Kadastro Müdürlüğü tarafından kontrolleri ile Tapu Sicil Müdürlüğüne tescillerini yaptırmak.
  - Kamulaştırma haritalarını hazırlamak, Kadastro Müdürlüğüne kontrollerini yaptırmak.
  - 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliklerine göre açılması gereken yolların bulunduğu alanlarda kamulaştırma zemin bedeli ödenmemesi için parselasyon planı yapmak, tescillerini yaptırmak, gerekli görülen durumlarda ihale usulü ile parselasyon planlarını yaptırmak.
  - Belediyemizin tüm teknik birimlerine arazi çalışması ve gerekli olan harita kopyaları, ölçü krokileri ve tüm teknik bilgileri vermek.
  - Belediyemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda hâlihazır haritalar üretmek.
  - Kent bilgi sistemine altlık olacak her türlü sayısal verilerin toplanması ve uygulama paftalarının oluşturularak bilgisayar ortamında saklanması.
  Görevli Personel Dahili: 1144,1145

   

  3- Numarataj Birimi

  - Belediye sınırları içersindeki tüm binalara ait numarataj bilgilerini güncellemek, sokak ve kapı numaralarının belirlemek ve  zemine aplike etmek.
  - Yeni yapılan binaların ve yıkılan binaların ulusal adres veri tabanında güncellemek.
  - Adrese Dayalı Nüfus Bilgi Sistemine veri girişini yapmak.
  - Numarataj  belge ve krokilerini hazırlamak ve onaylamak.
  - TÜİK ve UAVT ile koordinasyon sağlamak ve  yazışmaları yapmak.
  - Yeni açılmış veya isimsiz sokakların tespitini yapmak, bu sokaklara isim verilmesi için Belediye Meclisine öneride bulunmak.

  4-Coğrafi Kent Bilgi Sistemi  Birimi Görev Yetki ve Sorumlulukları

  - Vatandaşları ilgilendiren bilgi işlem hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
  - Belediyemiz görev alanında  yapılan imar uygulamalarının bilgisayar ortamına girişi ve güncelleme yapmak.
  - Mülkiyet paftalarını sayısal olarak hazırlamak ve güncellemek.
  - Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kent Bilgi Sistemi çalışmalarını yürütmek ve bu konuda yazışmalar yapmak.
  Numarataj başvurusunda gerekli evraklar:
  Projeli Binalarda
  Tapu
  İmar Durumu
  Numarataj Krokisi 4 adet
  Dilekçe
  Ruhsatsız Yapılar için
  Tapu
  Tapu yok ise Ecrimisil
  Nufus Fotokopisi
  Dilekçe
  Görevli Personel dahili:1143

   

  5-Kira Birimi Görev Tanımı

  Plan ve Proje Müdürlüğü Kira Birimi görev alanıyla ilgili her türlü konunun ayrıntılı araştırmasını, belediyenin mülkiyetinde yer alan taşınmazın kiraya verme işlemlerinin yapılmasının sağlanması, ihtiyaç durumunda belediyenin kullanımı için taşınmaz kiralama hizmet alımlarının yapılmasını sağlamak.