GAZIEMIR

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Geri

  MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT ALT BİRİMLER VE GÖREVLERİ:

  1- MUHASEBE : Muhasebe servisi ön mali kontrol birimi, bütçe birimi, muhasebe kayıt biriminden oluşmaktadır. Ön mali kontrol biriminde belediyemizin her türlü giderlerinin yasal mevzuatlara uygunluğu kontrol edilir, Bütçe servisinde bir sonraki yıl ve izleyen yılların bütçeleri hazırlanmaktadır, Muhasebe kayıt biriminde belediyemizin her türlü gelir ve giderlerinin yasalarda gösterildiği şekilde kayıtları yapılmaktadır.

  2- GELİR BİRİMİ : Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan her türlü gelirin ( Bina, Arsa, Arazi vb.) tahsilini gerçekleştirmektedir.

  3- İCRA BİRİM ŞEFLİĞİ : Gelir birimi tarafından yasal süreleri içinde tahsilatı gerçekleştirilemeyen gelirlerin tahsilatını sağlamaktadır.

  4- TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ : Belediye müdürlüklerin demirbaş kayıtlarını tutmak, evrak giriş çıkışlarını kontrol edip stok kontrolünü sağlamak.

   

  Müdürlüğün görevleri :
  Genel bürokrasi içinde çalışmalarını içişleri bakanlığına bağlı olarak,657 sayılı DMK,5434 sayılı Emekli sandığı kanunu,5393 sayılı Belediye kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ile ,4857 sayılı İş kanunu ve Toplu iş sözleşmesi hükümlerinde belirtilen; Yetki,görev ve sorumluluklar,2464 sayılı Belediye gelirleri kanunu,5018 sayılı kamu mali kontrol kanunu,6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanun,4734 sayılı kamu ihale kanunu,5326 sayılı kabahatler kanununda belirtilen; yetki,görev ve sorumlulukları yürütür.

  Sorumlulukları :
  1- Mali işlemler müdürleri plan ve programlar,genel mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında işlem yapmakla sorumludur.
  2- Belediyenin gelir, gider ve harcamaları ile ilgili belgelerin saklanması ve korunmasından ,yetkilerini kullanmak ve kullanmamak sonucundan dolayı Başkan ve  bağlı olduğu Başkan yardımcısına  karşı sorumludur.
  3- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini,stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak,idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
  4- Mevzuat uyarınca bütçe ilke ve esasları çerçevesinde,ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve gereksinimleri dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
  5- Stratejik Plan ve Performans programının izleme ve değerlendirilmesine yönelik harcama birimleri tarafından Aylık, Üç aylık faaliyet raporu hazırlanarak ilgili müdürlüğe verilir.
  6- Müdürlükler yaptıkları işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuatlar dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş alabilirler.