Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Geri

   

  DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
  GÖREV TANIMI:
  - Gaziemir Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü bakım ve onarım,idari binaların temizlik ve benzeri her türlü hizmetleri yürütmek,
  - Gaziemir Belediyesi hizmetlerinin aksamaması için birimlerin ısınma,aydınlatma,su ve haberleşme sistemlerinin kullanılabilir durumda tutmak ve gerektiğinde onarımlarını yapmak ve yaptırmak,
  - Gaziemir Belediyesi birimlerinin ihtiyaç duyduğu destek hizmetlerini koordine etmek ve yönlendirmek,
  - Belediyenin motorlu araç,iş makinesi,sabit tesisler araç ve gereçlerinin bakım işlerini yapmak,
  - Araç ve iş makinelerinin bakım onarım için gerekli yedek parça ve malzemelerinin tespit edilmesi ve alınmasını sağlamak,
  - Motorlu araç ve iş makinelerinin akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının temin edilmesini sağlamak,
  - Belediyeye ait her türlü motorlu araç ve iş makinesinin onarımları ile periyodik bakımlarını sağlamak,
  - Belediyenin sahip olduğu araçların yasal yükümlülüklerini yerine getirmek,
  - Fotokopi ve ozalit işlerinin tek elden yapılmasını sağlamak,
  - Amirlerince Kanun,Tüzük,Yönetmelik,Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
  - Bilgi iletişimi ve bilginin işlenmesi,planlanması,tasarımı,süreç kontrolü ve üretime yönelik bilgisayar ve bilgisayara dayalı sistemlerin temel ilkeleri ve kullanıma yönelik yöntemleri araştırmak; veri yapıları ve veri tabanları, algoritmalar,yapay zeka ve bilgisayar kontrollü robotlar da dahil bilgisayar donanım bakımını yapmak;
  - Doğru ve güvenli veri sağlamak için veri tabanı işletim sistemleri ile veri sözlüğünün sürekliliğini sağlamak; 
  - Bilgisayar,çevresel donanım ve ilgili yöntem ve yazılımlar ile bunların gelişmesine katkıda bulunmak ve potansiyelini artırmak;
  - Donanım ve yazılım konfigürasyonları ile ortaya çıkan ihtiyaçları belirlemek için görüşmeler yolu ile bilgisayar kullanıcı ihtiyaçlarını incelemek ve maliyet fayda analizlerini hazırlamak;
  - Program tanımlarını yazmak ,bilgisayar donanım ve yazılım konfigürasyonlarının işletim ve bakım yöntemlerini belirten teknik raporları ve eğitim el kitaplarını hazırlamak;                  
  - Bilgisayarların tüm işlevlerini kontrol eden ve donanım ile bilgisayar yazılımları arasındaki bağlantıları kurmaya yarayan yazılımların tasarımını yapmak,yazmak ve güncelleştirmek;
  - Bilgisayarlar arasındaki iletişim ağlarının tasarımını yapmak ve yürütmek;
  - Bilgisayar yazılımlarının yazılması,belgelenmesi ve güncelleştirilmesi için bilgisayar dilleri de dahil ileri yöntem ve araçlar geliştirmek;
  - Bilimsel makale ve raporları hazırlamak;
  - İlgili diğer görevleri yapmak;

  YETKİ VE SORUMLULUĞU (TEMEL FONKSİYONLARI VE SORUMLULUK ALANLARI)
  Destek Hizmetleri Müdürü görevlerini yerine getirebilmek için, sahip olduğu hak ve yetkileri kullanır,

  Destek Hizmetleri Müdürü karar,onay ve imza yetkileri şunlardır;
  - Belediye gelir ve giderleri ile ilgili olarak makama teklif yazıları imzalamak,
  - Destek Hizmetleri Müdürlüğünden çıkan Belediyenin diğer birimlerine gönderilen yazıları imzalamak,
  - Makam imzasıyla birimden çıkan tüm yazıları parafe etme,
  - Diğer kurumlara gönderilen yazıları Başkan adına imzalamak.
  - Destek Hizmetleri Müdürü plan ve programlar genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca Belediyenin gelir,gider ve harcamalarıyla ilgili belgelerin saklanması ve korunmasından sorumludur.Yetkilerini kullanmanın yada kullanmamanın sonucundan dolayı bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.
  - Biriminde kullanılan talimatları hazırlar ve onaylar,Prosesler, Prosedürleri hazırlar ve Yönetim Temsilcisine verir.Kullandığı dökümanlarda yapılması gereken değişiklikler olduğunda “Doküman Değişiklik Talep FormuGB-F-05” ile Yönetim Temsilcisinden talep eder.
  - Biriminde kullanılmak için hazırlanan yeni dökümanların Kalite sistemine dahil edilmesi için “Doküman Değişiklik İzleme Formu GB-F-02 ve Güncel Doküman Listesi Formu GB-F-01” (Dökümanların Kontrolü Prosedürü GB-P-01, kayıtların Kontrolü Prosedürü GB-P-02) uygun olarak Kalite Yönetim Merkezine bildirir.
  - Uygun olmayan hizmetin düzeltilmesi ve uygunsuzluğun sebebini Yönetim Temsilcisi, diğer çalışanlar ve ilgili birimlerle beraber araştırır ve düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır. Bu çalışmalarla ilgili kayıtları tutar/tutulmasını sağlar ve takip eder. Bunun için Uygun Olmayan Hizmet Prosedürü GB-P-04-Düzeltici Faaliyet Prosedürü GB-P-05, Önleyici Faaliyet Prosedürü GB-P-06 göre işlem yapar.
  - Kuruluş içi kalite tetkiklerinde ve belgelendirme tetkiklerinde tetkik heyetine yardımcı olur. Bulunan eksiklik ve uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli çalışmaları İç Tetkik Prosedürüne GB-P-03 ‘e göre başlatır.
  - Birimine gelen Vatandaş Şikayetleri için “Dilek ve Şikayet Formu GB-F-14” tutar,değerlendirir,ilgililerle işbirliği yaparak şikayeti sonuçlandırır.
  - Amirlerince Kanun,Tüzük,Yönetmelik,Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmelidir.