GAZIEMIR

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Geri

  Müdürlüğün Görev ve Çalışma Esasları :

  a) Gaziemir Belediyesinin E- Devlet projelerindeki bilgi toplumu strateji ile entegrasyon sağlayabilmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak.
  b) Gaziemir Belediyesi’ne ait WEB sitesinin güncellemelerini yapmak veya yaptırmak
  c) Gaziemir Belediyesinde mevcut olan birimlerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak. Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak, bunlarla ilgili gerekli altyapı- elektrik, data ve diğer network ve benzeri her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak. 
  d) Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak. 
  e) Birimlerden gelen yazılım ihtiyaçlarını değerlendirmek, olumlu bulunan konularda çalışma yapmak
  f) Genel olarak sistemlerin verimli ve sürekli çalışmasını sağlamak, ilgili birimler ile işbirliği halinde, yürütülmekte olan işlerin zamanında, istenen içerik ve nitelikte yapılmasına destek vermek,
  g) Sistemi tüm yazılım programları ile entegre çalışır duruma getirmek ve gerekli işlemleri yapmak,
  h) Veri tabanını oluşturmak ve sorunsuz olarak kullanımını sağlamak,
  ı) Belediyenin iç ve dış birimlerle bağlı kuruluşlarının koordineli olarak çalışmasında gerek görülen Bilgi İşlem desteğini ve altyapısını sağlamak, 
  i) Donanım ve yazılımların bakımını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla bakım, onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak. 
  j) Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek. 
  k) Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak. 
  l) Müdürlüğün malzeme, ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak. 
  m) Bilgi güvenliğini sürekli kılmak için gerekli önlemleri almak, diğer müdürlüklerin de gerekli önlemleri almasını sağlamak, 
  n) Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak. Mevcut verilerin yedeklemesini düzenli şekilde yapmak.
  o) Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak. Bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek.
  ö) Belediyede mevcut olup Bilgi İşlem Müdürlüğü kontrolünde bulunan her türlü bilgisayar donanım malzemeleri, çevre birimleri ile altyapının bakım, onarım ve tamir işlerini yapmak veya yaptırmak.

   

  Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu :

  a) Bilgi İşlem Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
  b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
  c) Bilgi İşlem Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin    1.derece Sicil ve Disiplin amiridir.
  d) Bilgi İşlem Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
  e) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
  f) İdari olarak Bilgi İşlem Müdürlüğünü temsil eder ve müdürlüğün her türlü işlerinden birinci derecede sorumludur. Müdürlüğün hizmetlerinin düzenli ve iyi bir şekilde yürütülmesine nezaret etmek ve bu konuda yasalar ile yönetmelik yükümleri tedbirleri almakla yükümlüdür.

   

   

  İdari Bölüm, görev, yetki ve sorumluluğu :

  a) Bilgi İşlem Müdürlüğü İdari Bölümü; Bilgi İşlem Müdürünün altında yeterli sayıda personelden teşekkül eder.
  b) İdari Bölüm memurları; yasalar, tüzükler, yönetmenlikler, başkanlık genelge ve bildirimleri ile Müdür’ün talimatlarını gecikmesiz, eksiksiz ve iş sahiplerine güçlük çıkarmadan yapmakla yükümlüdürler. 
  c) Bilgi İşlem Müdürlüğüne intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek. 
  d) Her türlü yönetmelik, genelge, bildiri, başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak ve ilgili personele bildirmek. 
  e) Bilgi İşlem Müdürlüğünün çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak.
  f) Gizlilik kurallarına uygun şekilde davranmak, 
  g) Birimin ihtiyacı olan kırtasiye vb. büro malzemelerini temin etmek ve israfa meydan vermemek. 
  h) Bilgi İşlem Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
  ı) Sistem manyetik ortam üzerindeki bilgilerin güvenliğini sağlamak ve yedekleme araçları vasıtasıyla yedekleme yapıp muhafaza etmek. 
  j) Dosyalama işlemlerini 
  1)Standart Dosyalama Planı çerçevesinde yapmak
  2)Demirbaş Dosyası şeklinde ayrı ayrı tanzim ve arşivlemelerini yapmak. 
  k) İdari Bölümün idaresinde Müdüre karşı İdari Bölüm Memuru sorumludur. Büro işlerinde gizlilik esastır. Bu görevi yerine getirirken yaptıkları işlerden dolayı Müdüre karşı sorumludurlar.