GAZIEMIR

                                                  GAZİEMİR  BELEDİYE MECLİSİ
 
                                                                                                                                    06 / 03 / 2023
                                                                                                                            Pazartesi  Saat:18:00                                                
         
                                               01/03/2023 TARİHLİ GÜNDEMİN DEVAMI
 
 
 
1-    01/03/2023 tarihinden sonra sonuçlanan raporlar
 
1- (22/2023)- Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu Seydaş Organizasyon İnşaat Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin sermayesinin 18.027.600,00.-TL den 5.000.000,00.-TL arttırılarak 23.027.600,00.-TL’ye yükseltilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (i) bendi kapsamında değerlendirilmiş ve sermaye artışının Mali Hizmetler Müdürlüğünün (46.35.16.34.01.1.2.0.00.5.07.1.9.04) tertibinden Seydaş Organizasyon İnşaat Gıda San. ve Tic. A.Ş.’ ne ödenmesinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe komisyon raporu. 
 
2- (20/2023)- 25.02.2023 tarih ve 65407 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda; Gaziemir İlçesi, Dokuz Eylül Mahallesi, Hava Eğitim Yolu, Sarnıç Yolu, Akçay Caddesi ve İzban Hattı arasında kalan bölgede, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 03.05.2012 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli Gaziemir 1. Etap Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki kullanım kararları sanayi alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, küçük sanayi alanı olan 1441, 1442, 2040 ve 2010 nolu adaların kullanım kararlarının ''ticaret alanı''na dönüştürülmesi, yapılaşma koşullarının düzenlenmesi, sosyal-teknik altyapı alanlarının belirlenmesi, ayrıca ulaşım güzergahının sürekliliğinin sağlanması için planlama alanının doğusundaki 15 m'lik imar yolunun 20 m olarak düzenlenmesi ve planlama alanında yaklaşık 1850 m² büyüklüğünde Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Merkez) belirlenmesini içeren TEKLİF-351007531 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu ortak raporu. 
 
 
2-Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
3-Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 

Yayın Tarihi : 06-03-23