GAZIEMIR

 
                                                                           DUYURU
 
Gaziemir Belediye Meclisinin 2023 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı 02.01.2023 Pazartesi günü saat 18:00’deGazi Mahallesi Önder Caddesi No.41 adresinde bulunan Gaziemir Belediyesi bünyesinde Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gereği, toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.
İlan olunur.
                                                                                                                                            Halil ARDA
                                                                                                                               Gaziemir Belediye Başkanı
                                                                                                                                 
           
                                                                                                                                    02 / 01 / 2023
                                                                                                                            Pazartesi Saat:18.00                                                                                                                                                                               
                                                                       G   Ü   N   D   E   M
 
1. Meclisin açılışı.
2. Meclisçe verilecek önergeler.
3. Birimlerden gelen önergeler.
 
1. (01/2023)- 5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi uyarınca Denetim Komisyonunda görev alacak meclis üyelerinin gizli oyla seçimlerinin yapılması hk. (Yazı İşl.Müd.) 
2. (02/2023)- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 37’nci maddesi kapsamında, bulunduğu kadroya ait derece içerisinde 3 yıl hizmetini doldurulan personelin müktesebine uygun derece değişikliğine dair hazırlanan “Dolu Kadro Değişikliği” başlıklı III sayılı cetvelin onaylanması hk. (İnsan Kayn.Eğtm.Müd.) 
3. (03/2023)- 5393 Sayılı Kanun 49.maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Belediyemize verilmiş bulunan yetki ve görevlerin yerine getirilebilmesi amacıyla; (Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı için yayımlayacağı mevzuat çerçevesinde Kurumumuzda münhal bulunan; 4. Derece 1. Kademe kadro karşılığı 1 adet Kameraman, 1.derece 1.kademe kadro karşılığı 4 adet Mühendis, 1.derece 1.kademe kadro karşılığı 5 adet Mimar, 1.derece 1.kademe kadro karşılığı 6 adet Tekniker, 3.derece 1.kademe kadro karşılığı 2 adet Teknisyen, 1.derece 1.kademe kadro karşılığı 3 adet Ekonomist, 1.derece 1.kademe kadro karşılığı 1 adet Veteriner, 1.derece 1.kademe kadro karşılığı 2 adet Sosyal çalışmacı, 1.derece 1.kademe kadro karşılığı 1 adet Avukat, 1.derece 1.kademe kadro karşılığı 1 adet Şehir Plancısı, 1.derece 1.kademe kadro karşılığı 1 adet Diyetisyen esas alınmak üzere 657 sayılı yasa hükümlerine göre 1.derece 1.kademe kadro karşılığı esas alınmak üzere (2023 yılında) belirlenecek net aylığın % 15 fazlası net ücret ödenmesine ve 2023 yılında da Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılmaları hk. (İnsan Kayn.Eğtm.Müd.)
4. (04/2023)- Belediyemizde görev yapan Zabıta Memurlarına 2023 yılı itibari ile verilecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin 13/07/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren  5393 sayılı Belediye Kanununun 51.madde hükümlerine göre 2023 Mali yılı Bütçe Kanununda  K cetveli ile belirlenecek olan  aylık matbu fazla çalışma ücretinin üst sınırdan ödenmesi  hk. (İnsan Kayn.Eğtm.Müd.)
5. (05/2023)- European Solidarity Corps (Avrupa Dayanışma Programı) kapsamında Pi Gençlik Derneği ile Gaziemir Belediyesi arasında ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi için karar alınması ve yapılacak projelerin amaç, kapsam ve genel niteliklerini belirleyen protokolün imzalanması için Belediye Başkanının yetkili kılınması hk. (Kültür ve Sosyal İşl.Müd.)
6.(06/2023)- İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi, 11546 ada, 313,00 m² yüzölçümlü 5 parsel de, 293,96 m2 hissesi Maliye Hazinesine, 19,04 m2’si de Belediyemize ait hissenin Ekrem ÖZTÜRK ve Hayriye YILMAZ’ın belediyemize vermiş olduğu 28.11.2022 tarih ve 31389 sayılı dilekçesine istinaden 3194 sayılı İmar Kanunun geçici 16. Maddesi gereği tarafına satış talebi hk. (Plan ve Proje Müd.)
7. (07/2023)- İlçemiz Fatih Mah. 1203 Sokağın, 1240 Sokak kesişiminden başlayıp 1206 Sokak kesişimine kadar olan alanın İçkili Yer Bölgesine dahil edilmesi ile ilgili Roasting Kahve Atölyesi Tur.Gıda Ür. San.ve Tic.Ltd.Şti. firmasının belediyemize vermiş olduğu dilekçeye istinaden; 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğine göre bahse konu olan bölgenin İçkili Yer Bölgesine dahil edilmesi talebi hk.  (Ruhsat ve Denetim Müd.)
 
4- Komisyonlardan gelen raporlar.
 
1. (96/2022)- İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Tapunun Çay Mahallesi 2209 ada, 2 parselde bulunan Belediyemize ait 32/415 (32.00 m²) hissenin satışının oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu.
2. (94/2022)-Hukuk İşleri Müdürlüğünün 02/11/2022 tarih ve 53245 sayılı görüşü ile mevzuata uygun olduğu bildirilen İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin ekteki sunulan şekliyle 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin “m” bendi gereğince oy birliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyon raporu.
3. (92/2022)- 02/08/2021 tarih 66 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliği, müdürlüğü bünyesinde yeni merkezlerin açılması ve yeni birimlerin kurulmasından dolayı revize edilerek hazırlanan İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin ekteki sunulan şekliyle 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin “m” bendi gereğince oy birliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyon raporu.
4. (93/2022)- Hukuk İşleri Müdürlüğünün 18/11/2022 tarih ve 54958 sayılı görüşü ile mevzuata uygun olduğu bildirilen İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin ekteki sunulan şekliyle 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin “m” bendi gereğince oy birliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyon raporu.
5. (95/2022)- Hukuk İşleri Müdürlüğünün 02/12/2022 tarih ve 56805 sayılı görüşü ile mevzuata uygun olduğu bildirilen İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğinin ekteki sunulan şekliyle 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin “m” bendi gereğince oy birliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyon raporu.
6. (88/2022)- Gaziemir Belediyesi Sarnıç mevkii Atatürk, Hürriyet ve Menderes Mahallelerinin bir kısmını kapsayan, kuzeyde 1104 Sokak, doğuda Çamlık Caddesi, güneyde 1068, 1050 ve 1039 sokaklar ve batıda Muhtar Rahmi Özçoban Sokak ve Atatürk Caddesi sınırları içerisinde yer alan, yaklaşık 51 hektarlık alanı kapsayan, mülga Sarnıç Belediyesi tarafından 1994 tarihinde onaylanan imar planlarıyla Meskun Konut Alanı (S2) olarak planlanan alanda, Tahtalı Havzası Yapılanma Koşulları ve İzmir Adnan Menderes – Gaziemir Askeri Havalimanı Birleşik Mania Planına uygun olarak; mevcut yapılaşma koşulları dikkate alınarak, mülkiyet ve mevcut imar planı arasındaki uyumsuzlukların giderildiği, sehven plan kararları belirtilmemiş olan imar adalarında plan kararlarının belirlendiği, ulaşım sürekliliğinin sağlanmasına yönelik olarak bazı imar yollarının genişletildiği, mevcut kentsel ve sosyal dokunun yerinde korunmasına olanak sağlanarak hazırlanan TEKLİF - 351000533 numaralı Gaziemir – Sarnıç Mevkii 1. Etap 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu ortak raporu.
 
5. Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önergeler.
 
1.(97/2022)- 3194 sayılı İmar Kanunun geçici 16. Maddesi gereği ‘’ “Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır” hükmü gereği; İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Tapunun Yeşil Mahallesi, 1348 ada, 5 parsel 401,00 m² yüzölçümlü tamamı Belediyemize ait yerin, Serpil İDACI’nın Belediyemize vermiş olduğu 18.11.2022 tarih ve 30603 sayılı dilekçesine istinaden ilgili yasa gereği 1348 ada 5 parselin satışının tarafına yapılması talebi hk. (Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonu)
2.(99/2022)- İlçemiz sınırlarında havyan bakım evi yapılması talebi hk. Bayındırlık ve İmar ile Hukuk komisyonu)
 
6. Dilek ve temenniler.
7. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
8. Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 

Yayın Tarihi : 29-12-22