GAZIEMIR

 
                                                                       DUYURU
 
Gaziemir Belediye Meclisinin 2022 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 01.11.2022 Salı günü saat 18:00’da Gazi Mahallesi Önder Caddesi No.41 adresinde bulunan Gaziemir Belediyesi bünyesinde Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gereği, toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.
İlan olunur.     
                                                                                                                                    
                                                                                                                                        Halil ARDA
                                                                                                                           Gaziemir Belediye Başkanı
 
                                                                                                                                     01 / 11 / 2022 
                                                                                                                                   Salı  Saat:18.00                                                                
                                                                  G   Ü   N   D   E   M                              
1. Meclisin açılışı.     
2. Meclisçe verilecek önergeler.
3. Birimlerden gelen önergeler.
 
1. (83/2022)- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 37’nci maddesi kapsamında, bulunduğu kadroya ait derece içerisinde 3 yıl hizmetini doldurulan personelin müktesebine uygun kadroya aktarılması ile ilgili derece değişikliğine dair hazırlanan “Dolu Kadro Değişikliği” başlıklı III sayılı cetvelin onaylanması hk. (İnsan Kayn.Eğtm.Müd.) 
2. (84/2022)- Hukuk İşleri Müdürlüğüne ait 21.10.2022 tarih ve 52156 sayılı yazı ile mevzuata uygun olarak hazırlandığı bildirilen İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına dair Yönetmelik taslağının incelenerek karar alınması hk. (İnsan Kayn.Eğtm.Müd.)
3. (85/2022)- Bu yıl İtalya'da düzenlenen Kikboks Gençler Dünya Şampiyonasında Melisa KAFALI ile yine İtalya’da düzenlenen Wako Dünya Kickboks Şampiyonasında Beyza ÇETİNKAYA dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmış olup; Melisa KAFALI ve Beyza ÇETİNKAYA’nın göstermiş olduğu performans ve başarılarının devamını teşvik etmek amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin b bendi uyarınca 1 adet altın (Ata) ile ödüllendirilmeleri talebi hk. (Özel Kalem Müd.)
4. (86/2022)- 140 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerin imar planında "Ticaret Alanı" olarak belirlenmiş alanın "Rekreasyon Alanı" olarak düzenlenmesi ve alana ilişkin "140 ada 1, 2, 3 nolu parseller 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10. maddesi gereği Gaziemir Belediyesince İmar Programına alınarak kamulaştırılacaktır." şeklinde plan notu belirlenmesini  içeren UİP-35631124 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilan süresi içerisinde 140 ada 1, 2, 3, 4 parsel malikleri  vekili Av. Sami Sapan tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi hk. (Etüt Proje Müd.)
5. (87/2022)- 140 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerin imar planında "Ticaret Alanı" olarak belirlenmiş alanın "Rekreasyon Alanı" olarak düzenlenmesi ve alana ilişkin "140 ada 1,2,3 nolu parseller 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10. maddesi gereği Gaziemir Belediyesince İmar Programına alınarak kamulaştırılacaktır." şeklinde plan notu belirlenmesini  içeren UİP-35631124 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilan süresi içerisinde 140 ada 2 parsel maliki Hamdi Taşcı tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi hk. (Etüt Proje Müd.)
6. (88/2022)- Mülkiyet ve mevcut imar planı arasındaki uyumsuzlukların giderildiği, sehven plan kararları belirtilmemiş olan imar adalarında plan kararlarının belirlendiği, ulaşım sürekliliğinin sağlanmasına yönelik olarak bazı imar yollarının genişletildiği, mevcut kentsel ve sosyal dokunun yerinde korunmasına olanak sağlanarak hazırlanan Gaziemir – Sarnıç Mevkii 1. Etap 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu hk. (Etüt Proje Müd.)
 
4- Komisyonlardan gelen raporlar. 
 
1. (77/2022)- Komşu ilçelerle olan sınırların 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve yönetmelikler ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında çıkarılan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve ekte koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, kuzeyde Karabağlar İlçe sınırının bir noktası olan 1 (Y:512181.72 X:4247625.49) nolu noktadan başlayıp güneye doğru giderken Binbaşı Reşatbey Mahallemiz ile komşu olan Buca İlçesi İnönü Mahalle sınırı, Beyazevler Mahallemiz ile komşu olan Buca İlçesi İnönü,Mustafa Kemal ve Zafer Mahalleleri sınırı, Dokuz Eylül Mahallemiz ile komşu olan Buca İlçesi Zafer Mahalle sınırı, Fatih Mahallemiz ile komşu olan Buca İlçesi Zafer Mahalle sınırı, Hürriyet Mahallemiz ile komşu olan Buca İlçesi Zafer ve Karacaağaç Mahalleleri sınırına kadar olan ve Menderes İlçe sınırının bir noktası olan 403 (Y:518453.82 X:4238946.03) nolu noktada son bulan yaklaşık 18.207 metrelik kısım ilçemiz ile Buca İlçesi arasındaki sınırımız olarak belirlenmesinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu ortak raporu.
 
2. (78/2022)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 10.02.2015 tarihinde onanan, İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin 21.04.2017 tarihli 2017/481 K. sayılı kararı ile iptal edilen ve söz konusu iptal kararı Danıştay 6. Dairesi'nin 23.03.2022 tarih ve 2018/3299 E. 2022/3534 K. sayılı kararları ile kesinleşen ve sonrasında plansız kalan Dokuz Eylül Mahallesi, Ulaştırma Caddesi ve Hava Eğitim Yolu Sokak arasında yer alan 112 ada ve çevresinde yaklaşık 16.6 hektarlık alanda hazırlattırılan TEKLİF-35169650 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar ile Hukuk Komisyonu ortak raporu.
 
3. (64/2022)- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinde meclisin görev ve yetkileri sayılmış olup, önerge konusuna ilişkin olarak konunun dilek ve temenni olarak kabulü ile meclisçe karar verilmesine yer olmadığının oy birliği kabulüne ilişkin Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu.
 
 
5. Dilek ve temenniler.
6. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
7. Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 

Yayın Tarihi : 28-10-22