GAZIEMIR

                                                        GAZİEMİR  BELEDİYE MECLİSİ
 
                                                                                                                                   05 / 07 / 2022
                                                                                                                                Salı  Saat:18:00                                                                     
                                          
                                                  01/07/2022 TARİHLİ GÜNDEMİN DEVAMI
 
 
1- 01/07/2022 tarihinden sonra sonuçlanan raporlar
 
1- (55/2022)- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce yapı ruhsatı verilmesine esas yol katılım payı ve teknik altyapı tesislerine katılım bedeli; 2022 yılında uygulanmak üzere 13.10.2021 tarih ve 93/2021 sayılı Meclis kararı ile Tarife Cetvelleri içerisinde kabul edilmiş olup; 2022 yılı içerisinde yüksek tutarlarda artışlar olması, yol yapım işlerinin yüklenicilerce veya Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılmasında maliyetlerin yükselmesi sebeplerinden dolayı Fen İşleri Müdürlüğü tarife cetvelinde yer alan "1 m2 yol katılım payı bedeli+yol teknik altyapı bedeli" tutarın güncellenmesi ile Ek'te sunulan Tarife Cetveli ile Fen İşleri Müdürlüğü 2022 yılı Bütçe Tarifesinin revize edilmesinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe komisyon raporu. 
 
2- (48/2022)- Akçay Caddesi ile İzmir Banliyö Hattı arasında kalan bölgenin Hmax=9.00 metre yükseklik kararı; 03.04.1985 tarihinde Cumaovası Havaalanı ve Çevresi Yapılaşma Koşullarını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile belirlenmiştir. Adnan Menderes Havaalanı Mania Planı’nın 19.03.2010 tarihinde revize edilmesi ve sonrasındaki imar planı sürecinde Cumaovası Havaalanı ve Çevresi Yapılaşma Koşullarına uyulması gerekliliği ortadan kalkmıştır. Akçay Caddesi, Demiryolu (İZBAN), Hava Eğitim Yolu ile 337 Sokak arasında kalan imar adalarında; hem 3 kat hem de Hmax=9.00 metre yükseklik kararlarının bulunmasının uygulamada ikilem yarattığı, 3 kat kararının daha yüksek yapılaşmaya imkan tanıdığı ve bu sebeple özelikle ticaret kullanımının yoğunlaştığı bölgelerde 3 kat yükseklik kararının uygulanmasına yönelik eğilim olduğu, Hmax=9.00 metre yükseklik plan kararının kısıtlayıcılık oluşturduğu, revize edilen Adnan Menderes Havaalanı Mania Planı ve sonrasındaki planlama sürecinde Hmax=9.00 metre yükseklik sınırlamasına imar planlarında uyulması gerekliliğinin ortadan kalktığı tespit edilmiştir.Ayrıca, söz konusu alanda; 1/5000 ölçekli Gaziemir 1. Etap Nazım İmar Planı’nda Orta Yoğunluklu Meskun Konut Alanı olarak belirlenmiş bölgenin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda kullanım kararının TM1(Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi) olarak belirlendiği, bu kullanım kararının planların kademeli birliktelik ilkesi uyarınca üst kademe plan kararlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir.Yukarıda belirtilen tespitler doğrultusunda; Hmax: 9.00 metre yükseklik kararının ve TM1 (Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi) kullanım kararının kaldırılması gerekliliği doğmuştur. Bu kapsamda; Akçay Caddesi, Demiryolu, Hava Eğitim Yolu ve 337 Sokak arasında kalan 450, 1475, 1476, 1478, 1479 ve 1480 nolu imar adalarında Hmax:9.00 metre yükseklik kararı ve TM1(Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi) kullanım kararının, 427, 428, 429, 430, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1465, 1466, 1472, 1473, 1474, 1477, 1550, 1964, 2064 ve 2174 nolu imar adalarında Hmax=9.00 metre yükseklik kararının ve 433, 434, 435, 1446, 1447, 1448, 1449, 1965, 1966 ve 2175 nolu imar adalarında TM1 (Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi) kullanım kararının kaldırılması yönünde hazırlanan TEKLİF-35743052 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar ile Çevre Komisyonu ortak Raporu.
 
3- (56/2022)- İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün bila tarih ve 3845760 sayılı yazılı itirazının kabul edilerek, Belediye Meclisimizin 01.02.2022 tarih ve 15/2022 sayılı kararı ile uygun görülen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin  14.04.2022 tarih ve 05.510  sayılı kararı ile onanan, 188 ada 10, 19, 23, 24, 25, 28, 31, 32 parseller ile 1850 ada 3, 4, 6 parselleri kapsayan alanda yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda “Depolama Alanı”, “Park”, “Otopark” ve “Yol” kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin, Bakanlığın UİP-35092696 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ''Plan değişikliği sınırları kapsamında 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi hükmüne göre imar uygulaması yapılacaktır.'' şeklinde plan notu eklenmesinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar ile Hukuk Komisyonu ortak Raporu.
 
 
2- Dilek ve temenniler.
3-Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
4-Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 
 
                                                                                                                 

Yayın Tarihi : 04-07-2022