GAZIEMIR

                                                       GAZİEMİR  BELEDİYE MECLİSİ
                                                                                                                                                       
                                                                                                                       
04 / 02 /2022               
          Cuma  Saat:18:00          
                                                01/02/2022 TARİHLİ GÜNDEMİN DEVAMI
 
 
 
1- 01/02/2022 tarihinden sonra sonuçlanan raporlar
 
1- (12/2022)- Belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda  boş kadrolarımızdan 1 adet 1. dereceli Avukat kadrosunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilen 1. derecenin 1. kademesi kadro karşılığı esas alınmak üzere belirlenen net aylığın %15 fazlası net ücret ödenmek suretiyle 2022 yılında ihtiyaç duyulduğunda tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasının oy birliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe komisyon raporu. 
 
2- (15/2022)- Gaziemir ilçemiz sınırları içerisinde Altyapı  Kazıları ile ilgili Denetim, Tespit ve Cezai işlemler Belediyemizce uygulanacağından, gerekli tarifeler belirlenmiş ve 2022 yılında kullanılacak olan birim fiyatlar 13.10.2021 tarih ve 93/2021 sayılı 2022 Yılı Bütçe Kararnamesi ile kabul edilmiş olup  ancak son dönemdeki dövizlerdeki yükseliş ve buna bağlı olan fiyatlardaki artış mevcut birim fiyatların güncellenmesi zorunluluğu doğurmuş, ayrıca kazı izni/ruhsatı verilen yerlerde mevcut üst kaplamanın ilgili altyapı kuruluşlarınca zamanında yenilenmemesi ve vatandaşın bu durumdan mağdur olması da tedbirler kapsamında rayiç listesine ek cezai işlem düzenlenmesi ihtiyacı oluştuğundan bu kapsamda Ek'te sunulun Tarife Cetveli ile Fen İşleri Müdürlüğümüz 2022 yılı Bütçe ücret Tarifesinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 
3- (88/2021)- İzmir'den geçici görev ile gittiği Şırnak'ta PKK'lı teröristler tarafından keskin nişancı tüfeği ile şehit edilen polis memuru Cemil KOÇ'un isminin Altay tesislerinin yanında bulunan Belediyemize ait spor tesislerine verilerek, Şehit Cemil Koç Spor Tesisleri olarak değiştirilmesi talebinin; Gaziemir Belediye meclisinin 01.02.2022 tarihli oturumunda bütün siyasi partilerin ve bağımsız üyenin oy birliği ile almış olduğu‘’Gaziemir ilçe sınırları içinde belediyemizin yetki ve tasarrufu altında bulunan ve yeri belediye encümeni tarafından tespit edilecek taşınmaz üzerinde şehitler anıtı kurulmasına (yapılmasına)’’ denilerek karar sonucunda, Gaziemir halkının temsiliyetinin tamamını taşıyan meclis iradesinin oy birliği ile almış olduğu bu karar doğrultusunda ilgili önergenin katılanların oy birliği ile reddine ilişkin Spor ile Hukuk komisyonları ortak raporu. 
 
4- (42/2021)- İzmir İli, Gaziemir Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi, 1175 ada, 4 parselde bulunan Belediyemiz hissesine karşılık, Yüklenici firma ile Belediyemiz arasında Düzenleme şeklinde Satış Vaadini Havi kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşme şartları yerine getirilmiş ve paylaştırılmış taşınmazlar üzerindeki hukuki hakları saklı kalmak kaydı ile ortaklığın giderilmesi talebinin; İnşaatın ruhsat, proje ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kat karşılığı anlaşmadan doğan Belediye hisselerinin, devrinin gerçekleştiği görülmüş, ayrıca, projesinde bulunan parselin cephe aldığı iki yoldan da bina girişi olması dolayısı ile iki bahçe arasında ulaşımı sağlayan koridorunun, dükkana dahil edilmesi konusunda,  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.12.2021 tarih ve 26912 sayılı  yazısında “ …parsel üzerindeki otopark gibi ortak kullanıma ayrılan alanlara, yine parsel içerisinden ulaşılması gerektiği, bu sebeple bahçe statüsü farketmeksizin ortak alan olduğu, tarafımızdan uygum mütalaa edilmektedir. Ayrıca, mevcut yapıda bulunan koridorun, ileriki bir tarihte tadilat ile dükkana  eklenmesi mümkün değildir” şeklinde görüş bildirildiğinden ve işin  sözleşme şartları eksiksiz yerine getirilerek  teslim edildiği anlaşıldığından, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesince Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı ilgili maddenin ‘e’ bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” şeklinde düzenleme yapılarak taşınmaz mal alım ve satımında belediye meclisi yetkili kılındığından ilgili önerge değerlendirilmiş olup Adalet ve Kalkınma Partili Meclis Üyesi Uğur İnan ATMACA’nın red oyuna karşılık, talebin katılanların oy çokluğu ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk komisyonları ortak raporu. 
 
2- Dilek ve temenniler.
3-Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
4-Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 

Yayın Tarihi : 31-01-2022