GAZIEMIR

                                                          GAZİEMİR  BELEDİYE MECLİSİ
 
                                                                                                                                   07 / 01 / 2022
                                                                                                                               Cuma  Saat:18:00 
                                                                 
                             
                                                  03/01/2022 TARİHLİ GÜNDEMİN DEVAMI
 
 
1. 03.01.2022 tarihinden sonra birimden gelen önergeler.
 
 
1- (08/2022)-01.04.2021 tarihli Meclis oturumunda yapılan İhtisas Komisyonu seçimlerinde Bayındırlık ve İmar Komisyonu üyeliğine seçilen Ünal IŞIK’ın 05.01.2022 tarih 486 sayılı üyelikten ayrılma dilekçesine istinaden; Bayındırlık ve İmar Komisyonuna Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan yerine bir üyenin seçilmesinin meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hk. (Yazı İşl.Müd.)
 
2- (09/2022)- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınacak Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun 15/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı kararnamesi  2012/1 sayılı tebliğinin ilgili hükümleri ve 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğindeki Doğrudan Yabancı Yatırımlara İlişkin İşlemlerin Elektronik ortamda  yürütülmesi kapsamında;  elektronik  imza ile  yapılacak  her  türlü  işlemleri  yapabilmek ve E-TUYS taahhütnamesi ile diğer belgeleri imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Halil ARDA’ya verilmesinin meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hk. (Strateji Geliştirme Müd.)
 
 
2- 03/01/2022 tarihinden sonra sonuçlanan raporlar
 
 
1- (03/2022)- 2022 Yılında Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünce belirlenecek net aylığın %15 fazlası net ücret ödenmesi suretiyle 2022 yılında çalıştırılan sözleşmeli personellerin 2022 yılında da tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaları katılanların oy birliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe komisyon raporu. 
 
2- (87/2021)- İlçemiz, Sakarya Mahallesi, 1246 ada, 11 parselde kayıtlı Belediyemizin de hissesi bulunduğu taşınmazın, diğer hissedarlarından Serpil Dumanlar’ın  17.11.2021 tarih ve 28121 sayılı dilekçe ile Belediyemizin hissesinin satışını talebi incelendiğinde; 26.11.2021 tarihinde verilen imar durumuna göre, Bitişik nizam, 4 kat konut imarlı olduğu, ayrıca, İzmir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/1663 Esas sayılı dosya numarası ile derdest davanın görüldüğü anlaşılmıştır. Bu sebepten dolayı komisyona havale edilen Belediye hissesinin satışı talebi katılanların oy birliği ile reddine ilişkin Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonları ortak Raporu.
 
3- (86/2021)- İlçemiz Atıfbey mahallesi, 11105 ada, 20 parselde kayıtlı, 3918 m² alana sahip taşınmazın, diğer hissedar olan Ali Rıza Yazıcılar tarafından 01.11.2021 tarih ve 105244 sayılı dilekçe ile satışı talep edilmiştir. Meclisçe komisyonumuza havale edilen talep ve taşınmaz dosyası incelendiğinde;1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda sanayi alanında kalmakta olduğu,16.02.1195 tarih ve 77 Sayılı Mülga Sarnıç belediyesi Encümen kararı ile onaylanan parselasyon planı sonrasında, Ali Rıza Yazıcılar adına 17.12.1997 tarihin ve 1711 sayı ile Mülga Sarnıç Belediyesi tarafından İnşaat Ruhsatı düzenlendiği, yapılan inşaatın tamamlanarak,   03.04.2000 tarih ve 158 sayılı, Yapı Kullanma İzin Belgesi verildiği, daha sonra 19.02.2003 tarih ve 9/58B  sayılı Meclis Kararı ile onaylanan imar planı revizyonu sonucu oluşan, yoldan ihdas parseli ile tevhit işlemi nedeni ile 23.09.2013 tarihinde hisseli duruma geldiği anlaşıldığından, talebin katılanların oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe komisyon raporu. 
 
 
3- Dilek ve temenniler.
4-Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
5-Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 

Yayın Tarihi : 03-01-2022