GAZIEMIR

                                                         GAZİEMİR  BELEDİYE MECLİSİ
 
                                                                                                                                 13 / 10 / 2021
                                                                                                                        Çarşamba  Saat:18:00
                                                                                               
  
                                                     01/10/2021 TARİHLİ GÜNDEMİN DEVAMI
 
 
 
1. 05.10.2021 tarihinden sonra birimden gelen önerge.
 
 
1- (80/2021)- Belediyemizde duyulan ihtiyaç üzerine yapılan boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliğinin gösterildiği III sayılı cetvel ile derece değişikliğine göre hazırlanan “boş kadro değişiklikleri” başlıklı II sayılı cetvelin onaylanması hk. (İnsan Kayn.Eğit.Müd.)
 
 
 2-     05/10/2021 tarihinden sonra sonuçlanan raporlar
 
1- (78/2021)- 2022 yılı Performans taslak programda, sayfa 50’de ki faaliyet maliyetleri tablosunda 
yer alan performans hedefi, kapsam ve gerekçe bölümlerine muhtarlar kelimesinden sonra kent konseyi ibaresinin eklenmesi şekliyle, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 ncu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddeleri gereği, belediyemizin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planına uygun olarak hazırlanan Gaziemir Belediyesi 2022 Yılı Performans Programı oy çokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe komisyon raporu. 
 
 
2- (79/2021)- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (b) bendi ile 65.maddesine  istinaden hazırlanan 2022 Mali Yılı ve izleyen iki yılın bütçe tasarısı ve ekli tarife cetvellerinin Ak partili Meclis Üyesi Oğuz SEYRAN’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 
 
3- Dilek ve temenniler.
4-Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
5-Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 

Yayın Tarihi :