GAZIEMIR

                                                                                 DUYURU
 
         Gaziemir Belediye Meclisinin 2021 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 01.10.2021 Cuma günü saat 18:00’de Gazi Mahallesi Önder Caddesi No.41 adresinde bulunan Gaziemir Belediyesi bünyesinde Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gereği, toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.
             İlan olunur.                                                                                      
                                                         
                                                                                                                                            Halil ARDA
                                                                                                                               Gaziemir Belediye Başkanı
 
 
                                                                                                                                              01 / 10 / 2021
                                                                                                                                           Cuma Saat:18.00                                                                                              
                                                                      G   Ü   N   D   E   M
 
1. Meclisin açılışı.     
2. Meclisçe verilecek önergeler.
3. Birimlerden gelen önergeler.
 
1. (71/2021)- Belediyemizde duyulan ihtiyaç üzerine yapılan boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliğinin gösterildiği II sayılı cetvel ile derece değişikliğine göre hazırlanan “dolu kadro değişiklikleri” başlıklı III sayılı cetvelin onaylanması hk. (İnsan Kayn.Eğt.Md.)
2. (72/2021)- İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin kabulü ile ilgili karar alınması hk (Plan ve Proje Müd.) 
3. (73/2021)- İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün güncellenen  Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulü ile ilgili karar alınması hk. (Kültür ve Sosyalİşl. Müd) 
4. (74/2021)- Gaziemir Belediyesi’nin Üretici Kadınlar Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne 1 pay ve 1 pay değeri olan 100 TL ile ortak olunması hk. (Sosyal Yard.İşl.Müd.)
5. (75/2021)- İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Tapunun Sakarya Mahallesi, 2327 ada, 440,85 m² yüzölçümlü 4 parselde 1559/2939 (233,85 m²) si  Belediyemize ait hissenin 3194 sayılı yasanın 17. Maddesine göre tapuda kayıtlı hissedarlar adına Vekaleten Ogün DİRBİSOĞLU’nun hisseyi satın alma talebi üzerine 5393 sayılı yasanın 18. Maddesine göre karar alınması hk. (Plan ve Proje Müd.)
6. (76/2021)- İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 34256 ada, 1 parsel 70,00 m² olup, tamamı  Belediyemize ait taşınmazın  Halil GAYRET’in Belediyemize vermiş olduğu 03.09.2021 tarih ve 20543 sayılı dilekçesi ile 34256 ada, 1 parselde bulunan evine Yapı Kayıt Belgesi aldığını belirterek satış talebi  üzerine 3194 sayılı İmar Kanunun geçici 16.madde hükmü gereği mülkiyeti belediyemize ait 34256 ada, 1 parselin tarafına satışı hk. (Plan ve Proje Müd.)
7. (77/2021)- Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün (46.35.16.36.07.2.1.0.5.3.5) Hizmet Alımları kaleminden 1.000.000,00 TL’nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün (46.35.16.52.01.3.9.0.5.3.7) Menkul Mal ve Gayrimaddi Hak Alım ve Bakım Onarım Giderleri kalemine aktarılması talebi hk.(Mali Hiz.Müd.)
8. (78/2021)-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41.maddesi gereğince hazırlanan 2022 Yılı Performans Programı hk. (Strateji Geliştirme Md.) 
9. (79/2021)- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 61. ve 62.maddeleri gereğince hazırlanan 2022 Mali Yılı ve izleyen iki yılın bütçe tasarısı ve ekli tarife cetvelleri hk. (Mali Hizm.Md.) 
 
4- Komisyonlardan gelen raporlar.
 
1. (69/2021)- İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Çay (Irmak) Mahallesi, 2208 ada, 2 parsel sayılı taşınmazında kayıtlı, toplam 460,14 m² Alana sahip arsanın, Belediyemize ait 359/46014 hissesine karşılık gelen 3,59 m²’nin satışının oy birliği uygunluğuna ilişkin Bayındırlık ve İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonları ortak raporu.
2. (67/2021)- 69 no.lu parselasyon planı sonucunda oluşan, tapunun İzmir İli, Gaziemir İlçesi Tapunun Sakarya (Beyazevler) Mahallesi, 1508 ada, 12 parsel sayılı taşınmazında kayıtlı, toplam 2.277,38 m² Alana sahip arsanın, Belediyemize ait 6019/113869 hissesine karşılık gelen 120,38 m² alan için kat karşılığı anlaşma talebinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonları ortak raporu. 
3. (68/2021)- 69 nolu parselasyon planı sonucunda oluşan, tapunun İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya (Beyazevler) Mahallesi, 1509 ada, 11 parsel sayılı taşınmazında kayıtlı,  toplam 2.165,22 m² Alana sahip arsanın,  Belediyemize ait 7730/108261 hissesine karşılık gelen 154,60 m² alan için kat karşılığı anlaşma talebinin  oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonları ortak raporu. 
4. (42/2021)- İzmir İli, Gaziemir Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi, 1175 ada, 4 parselde bulunan Belediyemiz hissesine karşılık, Yüklenici firma ile Belediyemiz arasında Düzenleme şeklinde Satış Vaadini Havi kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapılmış sözleşme şartları yerine getirilmiş ve paylaştırılmış taşınmazlar üzerindeki hukuki hakları saklı kalmak kaydı ile ortaklığın giderilmesi talebinin; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Başkanının Görev ve Yetkilerini düzenleyen 38. Maddesinin ‘e’ Bendinde “Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle belediye hisselerinin devri yapılmadan önce  proje tadilatı yapılması, yeni proje üzerinden Belediye, hissedar ve yüklenici haklarının belirlenmesi ve oluşan bu son durum üzerinden ortaklığın giderilmesi işlemine devam edilmesi gerektiğinden, talebin oy birliği ile reddine ilişkin Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonları ortak raporu.
 
5. Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önergeler.
 
1. (54/2021)- Gaziemir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda; kentin açık alan kimliğinin korunması ve Gaziemir yerleşiminin simgesi ve önemli bir odak noktası haline gelmiş Sevgi Yolu Rekreasyon Alanı ile bütünlüğünün sağlanması amacıyla, 140 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerde imar planında "Ticaret Alanı" olarak belirlenmiş alanın "Rekreasyon Alanı" olarak düzenlenmesi ve alana ilişkin "140 ada 1,2,3 nolu parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10. maddesi gereği Belediyesince İmar Programına alınarak kamulaştırılacaktır." şeklinde plan notu belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi. (Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu)
2. (55/2021)- Gaziemir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda; Belediyemizce yapılacak yatırımların ve hizmetlerin bütüncül olarak sağlanabilmesi, Belediyemiz tasarrufundaki yapıların gerektiğinde yeniden yapılabilmesi amacıyla; Atıfbey Mahallesi Şehit Feridun Pözüt Caddesi üzerinde 357, 1328, 358 ve 1834 adalar arasında kalan, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda "Park ve Hizmet Alanı" ile "Çocuk Bahçesi" olarak belirlenmiş alanın "Rekreasyon Alanı" olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi. (Bayındırlık ve İmar ile Çevre Komisyonu)
3. (59/2021)- Meclisimizin dilek ve temenniler bölümünde yaşanan söz alma ve konuşmaların kısıtlanmaması, meclis üyelerinin konuşma haklarının ellerinden alınmaması, yerel sorunları tartışmadan başkanlık makamından cevapları almadan meclis toplantılarının sonlandırılmaması ve dileyen meclis üyesinin birden fazla söz alma isteği talebi. (Hukuk Komisyonu)
4. (70/2021)- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarih ve 05.380 sayılı kararı ile onanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda,  188 ada 10, 19, 23, 24, 25, 28, 31, 32 nolu parseller ile 1850 ada 3, 4, 6 nolu parsel malikleri tarafından; söz konusu parselleri kapsayan alanda “Depolama, Park, Otopark ve Taşıt Yolu” kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hk. Bayındırlık ve İmar ile Çevre Komisyonu)
 
6. Dilek ve temenniler.
7. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
8. Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 
                                                                                                                       Yayınlama tarihi: 27.09.2021
 

 

Yayın Tarihi :