GAZIEMIR

                                                             GAZİEMİR  BELEDİYE MECLİSİ
 
                                                                                                                                   06 / 08 / 2021                                                                                                                                                                  Cuma  Saat:18:00 
                                                                                                                      
                                                          02/08/2021 TARİHLİ GÜNDEMİN DEVAMI
                                                                   1- SONUÇLANAN RAPORLAR
 
1- Komisyonlardan gelen raporlar.
 
1- (50/2021)- 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü Örgütlenme, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin ilgili müdürlüğün talebi doğrultusunda ekte sunulan yönetmeliğin 11.maddesinin “Yapı Kontrol Birimi” başlığının, aynı maddenin “b” ve “g” bentlerinin kaldırılmasına, 12.maddesinin “Yapı Güvenliği Birimi” başlığının, “f”, “i”,”k” ve “m” bentlerinin kaldırılmasına aynı şekilde ilgili fıkranın devamında yer alan mükerrer “a-b-c-ç-d-e” bentlerinin kaldırılarak Hukuk İşleri Müdürlüğünden OLUR yazısı alınmış haliyle değişikliğin yapılması şeklinde katılanların oy birliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyon Raporu. 
 
2- (62/2021)- Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)” sınırlarının koordinatlarının yeniden düzenlenmesi ve bu alanlarda yer alan ruhsatlı yapıların yıkılıp yeniden yapılmasının talep edilmesi halinde yeni yapılacak yapılar için yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kullanım kararları ile İzmir Adnan Menderes Havaalanı ve Gaziemir Askeri Havalimanı Birleşik Mania Planı'na uyulması kaydıyla, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 01/03/2021 tarihli, 05.196 sayılı kararında belirtilen İzmir İli genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslara ilişkin UİP-00390180 plan işlem numaralı “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırı ve plan notu önerisinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.
 
3- (55/2021)- Atıfbey Mahallesi Şehit Feridun Pözüt Caddesi üzerinde 357, 1328, 358 ve 1834 adalar arasında kalan, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda "Park ve Hizmet Alanı" ile "Çocuk Bahçesi" olarak belirlenmiş alanın "Rekreasyon Alanı" olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin katılanların oy birliği ile reddine karar verilen Bayındırlık ve İmar Komisyon raporu. Atıfbey Mahallesi Şehit Feridun Pözüt Caddesi üzerinde 357, 1328, 358 ve 1834 adalar arasında kalan, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda "Park ve Hizmet Alanı" ile "Çocuk Bahçesi" olarak belirlenmiş alanın "Rekreasyon Alanı" olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin katılanların oy birliği ile reddine karar verilen Çevre Komisyon raporu. 
 
2- Dilek ve temenniler.
3-Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
4-Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 

Yayın Tarihi :