GAZIEMIR

                                                                            DUYURU
 
 
        Gaziemir Belediye Meclisinin 2021 yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı 02.08.2021 Pazartesi günü saat 18:00’de Gazi Mahallesi Önder Caddesi No.41 adresinde bulunan Gaziemir Belediyesi bünyesinde Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gereği, toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.
         İlan olunur.
                                                                                                                                              
                                                                                                                                      İbrahim ÖZKARA
                                                                                                                          Gaziemir Belediye Başkan V. 
 
                                                                                                                                        02 / 08 / 2021
                                                                                                                                Pazartesi Saat:18.00                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                      G   Ü   N   D   E   M
 
1. Meclisin açılışı.     
2. Meclisçe verilecek önergeler.
3. Birimlerden gelen önergeler.
 
1. (61/2021)- İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Yeşil Mahalle, 1279 ada, 6 parsel 294,00 m² olup,108/294 (108 m²) hissesi Belediyemize ait, tapuda kayıtlı hissedar Hamide HABEŞLİ adına vekil Murat DURAN’ın belediyemize vermiş olduğu 28.06.2021 tarih ve 14503 sayılı dilekçesine istinaden Belediye hissesinin satışının yapılması talebi hk. (Plan ve Proje Müd.)
2. (62/2021)- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.07.2021 tarih ve 05.768 sayılı kararı doğrultusunda “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)” sınırlarının koordinatlarının yeniden düzenlenmesi ve bu alanlarda yer alan ruhsatlı yapıların yıkılıp yeniden yapılmasının talep edilmesi halinde yeni yapılacak yapılar için yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kullanım kararları ile İzmir Adnan Menderes Havaalanı ve Gaziemir Askeri Havalimanı Birleşik Mania Planı'na uyulması kaydıyla, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 01/03/2021 tarihli, 05.196 sayılı kararında belirtilen İzmir İli genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Önerisi’nin değerlendirilmesi hk. (Etüt Proje Müd.)
3. (63/2021)- Belediye Meclisimizin 01.10.2020 tarih ve 52/2020 sayılı kararı ile uygun görülen,  İ.B.B. Meclisi’nin 15.01.2021 tarih ve 05.95 sayılı kararı ile uygun görülerek değişiklikle onanan UİP-35663569 plan işlem numaralı 1373 ada 2 parse1e ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine 24.06.2021-26.07.2021 tarihleri arasındaki askı sürecinde Atıfbey Mahalle Muhtarı Fatma Zingi tarafından 16.07.2021 tarih ve 16465 sayılı dilekçe ile yapılan itirazın değerlendirilmesi hk. (Etüt Proje Müd.)
 
4- Komisyonlardan gelen raporlar.
 
1. (41/2021)- Söz konusu 2229 ada, 1 parsel sayılı trafo vasıflı taşınmazın tamamında irtifak hakkı şeklinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 99 yıllığına toplam 1 TL iz bedelle verilmesinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu. Söz konusu 2229 ada, 1 parsel sayılı trafo vasıflı taşınmazın tamamında irtifak hakkı şeklinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 99 yıllığına toplam 1 TL iz bedelle verilmesine oy birliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporu.
2. (49/2021)- Hukuk İşleri Müdürlüğünün 27/05/2021 tarih ve 9778 sayılı görüşü ile mevzuata uygun olduğu bildirilen İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ,Yetki , Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ekteki sunulan şekliyle katılanların oy birliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyon raporu.
3. (52/2021)- Söz konusu 1508 ada, 12 parselde  bulunan Belediyemize ait 6019/113869 (120,38 m²) hissenin satış talebinin oy birliği ile reddine ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyon raporu. Söz konusu 1508 ada, 2.277,38 m2 yüzölçümlü 12 parselde  bulunan 6019/113869 (120,38 m2) arsamızın arsa olarak satılmamasına, belediyemizin hissedar olduğu parsellerin yapılaşma koşulları ve konumu göz önüne alındığında hisselerimiz üzerinde olası yapılaşma düşünüldüğünde hissemiz oranında yapılaşmış mülk olarak satılması durumunda kamu yararı ve belediye çıkarları göz önüne alınarak satış talebinin oy birliği ile reddine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporu.
4. (53/2021)- Söz konusu 1509 ada, 11 parselde  bulunan Belediyemize ait 7730/108261 (154,60 m²)  hissenin satış talebinin oy birliği ile reddine ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyon raporu. Söz konusu 1509 ada, 2.165,22 m2 yüzölçümlü 11 parselde  bulunan 7730/108261 (154,60 m2) arsamızın arsa olarak satılmamasına, belediyemizin hissedar olduğu parsellerin yapılaşma koşulları ve konumu göz önüne alındığında hisselerimiz üzerinde olası yapılaşma düşünüldüğünde hissemiz oranında yapılaşmış mülk olarak satılması durumunda kamu yararı ve belediye çıkarları göz önüne alınarak satış talebinin oy birliği ile reddine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporu.
5. (60/2021)- Kadınların üretime katkı sağlayarak  aile bütçelerine desteklemelerine imkân yaratmak amacıyla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 9. maddesinde yer alan  “Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluşlarına yardımcı olabilir, önderlik edebilir ve ortak olabilirler.”  hükmüne istinaden Gaziemir ilçesinde kurulu olan  “Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi , Üretim ve İşletme Kooperatifi” ne belediyemizin ortak olması ve bu amaca yönelik gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi  ve gerektiğinde ortaklığa temsilci ataması yapmak üzere Belediye Başkanı Halil Arda’ya yetki verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporu. Kadınların üretime katkı sağlayarak  aile bütçelerine desteklemelerine imkân yaratmak amacıyla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 9. maddesinde yer alan  “Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluşlarına yardımcı olabilir, önderlik edebilir ve ortak olabilirler.”  hükmüne istinaden Gaziemir ilçesinde kurulu olan  “Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi , Üretim ve İşletme Kooperatifi” ne belediyemizin ortak olması ve bu amaca yönelik gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi  ve gerektiğinde ortaklığa temsilci ataması yapmak üzere Belediye Başkanı Halil Arda’ya yetki verilmesinin katılanların oy birliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyon raporu.
 
5. Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önergeler.
 
1. (34/2021 )-İlçemiz sınırları içerisinde kırsal yerleşim özelliği niteliğini devam ettiren Sevgi mahallesinin pirenlik bölgesi, Yeşil mahallesinin Sinoplular bölgesi, Irmak mahallesinin Maşatlık bölgesi, Serbest bölgenin arka kısımları, Binbaşı Reşatbey mahallesi, Beyazevler mahallesi ve Sarnıç bölgesinin Fatih, Atatürk, Menderes ve Hürriyet mahallelerinin 5216 sayılı kanunun (Ek Madde.3) gereği kırsal mahalle statüsüne geçmesi talebi. (Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe, Çevre komisyonu) 
2. (42/2021)- İzmir İli, Gaziemir Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi, 1175 ada, 4 parselde bulunan Belediyemiz hissesine karşılık, Yüklenici firma ile Belediyemiz arasında Düzenleme şeklinde Satış Vaadini Havi kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşme şartları yerine getirilmiş ve paylaştırılmış taşınmazlar üzerindeki hukuki hakları saklı kalmak kaydı ile ortaklığın giderilmesi talebi. (Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu) 
3. (50/2021)- Gaziemir Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne ait Ek’te sunulan Örgütlenme, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğinin kabulü ile ilgili karar alınması hk. (Hukuk Komisyonu)
4. (54/2021)- Gaziemir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda; kentin açık alan kimliğinin korunması ve Gaziemir yerleşiminin simgesi ve önemli bir odak noktası haline gelmiş Sevgi Yolu Rekreasyon Alanı ile bütünlüğünün sağlanması amacıyla, 140 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerde imar planında "Ticaret Alanı" olarak belirlenmiş alanın "Rekreasyon Alanı" olarak düzenlenmesi ve alana ilişkin "140 ada 1,2,3 nolu parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10. maddesi gereği Belediyesince İmar Programına alınarak kamulaştırılacaktır." şeklinde plan notu belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi. (Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu)
5. (59/2021)- Meclisimizin dilek ve temenniler bölümünde yaşanan söz alma ve konuşmaların kısıtlanmaması, meclis üyelerinin konuşma haklarının ellerinden alınmaması, yerel sorunları tartışmadan başkanlık makamından cevapları almadan meclis toplantılarının sonlandırılmaması ve dileyen meclis üyesinin birden fazla söz alma isteği talebi. (Hukuk Komisyonu)
6. (55/2021)- Gaziemir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda; Belediyemizce yapılacak yatırımların ve hizmetlerin bütüncül olarak sağlanabilmesi, Belediyemiz tasarrufundaki yapıların gerektiğinde yeniden yapılabilmesi amacıyla; Atıfbey Mahallesi Şehit Feridun Pözüt Caddesi üzerinde 357, 1328, 358 ve 1834 adalar arasında kalan, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda "Park ve Hizmet Alanı" ile "Çocuk Bahçesi" olarak belirlenmiş alanın "Rekreasyon Alanı" olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi. (Bayındırlık ve İmar ile Çevre Komisyonu)
 
6. Dilek ve temenniler.
7. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
8. Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 
 
                                                                                                                 Yayınlama tarihi: 29.07.2021

Yayın Tarihi :