GAZIEMIR

 

 

 

 

DUYURU

 

 

Gaziemir Belediye Meclisinin 2021 yılı Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı 01.03.2021 Pazartesi günü saat 16:00’da  Gazi Mahallesi Önder Caddesi No.41 adresinde bulunan Gaziemir Belediyesi bünyesinde Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gereği, toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.

 İlan olunur.                       

                                                                                                                                       01 / 03 / 2021                                                                                                                                        Pazartesi  Saat:16.00

                   

                                                                                                                       Halil ARDA

                                                                                                           Gaziemir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 G   Ü   N   D   E   M     

 1.  Meclisin açılışı.
 2.  Meclisçe verilecek önergeler.
 3.  Birimlerden gelen önergeler.

 

 1. (18/2021 )-Belediyemizde duyulan ihtiyaç üzerine yapılan boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliğinin gösterildiği III sayılı cetvel ile derece değişikliğine göre hazırlanan “dolu kadro değişiklikleri” başlıklı III sayılı cetvelin onaylanması hk. (İnsan Kayn.Eğt.Md)

 

 1. (19/2021)-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/l bendi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9/2 maddesi hükümleri doğrultusunda Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün kurulması hk. (İnsan Kayn.Eğt.Md)

 

 1. (20/2021)-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Belediyemizde çalışan Kamu Görevlilerine, yetkili sendika aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenmesi için toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Halil ARDA’ya yetki verilmesi hk. (İnsan Kayn.Eğt.Md)

 

 1. (21/2021)-Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün  ekli “Görev, Yetki, Çalışma Yönetmeliği hakkında Meclis Heyetince incelenerek bir karar alınması hk. (Gençlik ve Spor Hizmetleri Md.)

 

 1.  Komisyonlardan gelen raporlar.

 

 1. (14/2021)- İzmir ili, Gaziemir İlçesi, Atıfbey (Sarnıç) Mahallesi 11204 ada 1 parsel 861.00 m2 olup  573.00 m2si 4706 sayılı Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi hakkında kanunun 5. Maddesine göre Belediyemize devri yapılan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine göre satışının oy birliği ile kabulüne ilişkin Hukuk ile Plan ve Bütçe Ortak Komisyon Raporu. 
 2. (12/2021)-Corona virüs salgını nedeniyle yasal mevzuat gereği belediyemizin kiracılarından 3 aylık kira tahsil edilmemesi,  işgaliye ve ilan reklam vergilerinden muaf tutulmasında yasal sakınca bulunması durumunda, sevk edeceğimiz Esnaf ve Plan Bütçe komisyonlarında konunun incelenip, belediye kiracılarımızın kira borçları ile ilçemizde ticari faaliyette bulunan diğer esnaflarımızın, işgaliye ve ilan reklam vergi borçlarında yapılandırmaya gidilmesi talebinin 04.01.2021 tarihli birleşiminde Hukuk, Plan ve Bütçe ile Esnaf ve Pazaryerleri Komisyonlarına Havale edilen; Hukuk Komisyon Raporun da: 5393 sayılı yasanın 18.maddesi gereği Belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında yer almayan önerge konusunun idarenin genel ilkelerinden olan yetki ve usulde paralellik ilkesi de göz önüne alınarak 7244 sayılı yasaya konu uygulamaların Başkanlık ve Belediye Encümenince gerçekleştirilmesi gerektiğinden karar verilmesine yer olmadığına ilişkin İzel ZENGİNOBUZ DERİNSU ile Nimet ŞEKERCİOĞLU’nun kararına karşılık, 7244 sayılı kanunun 1/g maddesinden kaynaklı olarak önergenin ilan ve reklam vergileri ile ilgili kısmının komisyonumuzca değerlendirmeye alınmasına gerek duyulmamıştır, Kiralar ile ilgili kısmın 7244 sayılı kanun’un 1/g maddesine ve Çevre Şehircilik Bakanlığının 15.12.2020 tarihli 2020/27 sayılı genelgesine istinaden ve bu kanun genelgelere uygun olarak kabul edilmesine oy çokluğu ile karar verilen Hukuk Komisyon Raporu; Esnaf ve Pazaryerleri Komisyon Raporun da: Kiracıların covid-19 koronavirüs sebebi ile ekonomik olumsuzluk yaşadıkları kira bedellerini ödeyemediklerine  yönelik dilekçelerine istinaden   belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda olduğu taşınmazların kiracılarından faaliyetleri kısıtlanan işletmelerinden Ocak/Şubat/Mart aylarına ait kira bedellerini alınmadan ötelenmesine ve ötelenen kira bedellerini Nisan/Mayıs/Haziran kiraları ile birlikte herhangi bir faiz  uygulaması yapılmadan tahsil edilmesine, faaliyetleri durdurulan işletmelerin faaliyetleri durdurulduğu aylarına ait kiralarının alınmamasına peşin ödenen kiraların iadesine veya ödenmesi gereken kısımlardan düşülmesine, ayrıca faaliyette bulunmadıkları süre kadar sözleşme süresinin uzatılmasına, kısıtlamaların komisyonumuzun belirlediği tarihten önce yeni bir genelge yayınlanarak bitirilmesi (kaldırılması) durumunda normal şartların devam edeceği şeklinde; İbrahim ÖZKARA’nın red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilen Esnaf ve Pazaryerleri Komisyon Raporu.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporun da: 5393 sayılı yasanın 18.maddesi gereği Belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında yer almayan önerge konusunun idarenin genel ilkelerinden olan yetki ve usulde paralellik ilkesi de göz önüne alınarak 7244 sayılı yasaya konu uygulamaların Başkanlık ve Belediye Encümenince gerçekleştirilmesi gerektiğinden karar verilmesine yer olmadığına, Oğuz SEYRAN’ın kabul oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.

 

 1. Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önergeler.

 

 1. (35/2020)-20.02.2020 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Baz  Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen hükümler gereği 1/1000 ölçekli Gaziemir Revizyon İmar Planının Plan Notları içerisinde Gaziemir ilçesi Havaalanı Mania Planı 1. Etap Revizyon İmar Planı Plan Notlarında yer alan plan notunun düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. (Bayındırlık ve İmar ile Çevre Komisyonu)

 

 1. Dilek ve Temenniler
 2. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
 3. Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

                           

                                                                                                                Yayınlama tarihi: 25.02.2021


 

Yayın Tarihi :