GAZIEMIR

        

 DUYURU

 

Gaziemir Belediye Meclisinin 2021 yılı Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı 01.02.2021 Pazartesi günü saat 16:00’da  Gazi Mahallesi Önder Caddesi No.41 adresinde bulunan Gaziemir Belediyesi bünyesinde Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gereği, toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.

              İlan olunur. 

 

                                                                                                                                           01 / 02 / 2021                                                                                                                                              Pazartesi  Saat:16.00

                      

 G   Ü   N   D   E   M     

 

 

1.           Meclisin açılışı.

2.           Meclisçe verilecek önergeler.

3.           Birimlerden gelen önergeler.

 

1.     (14/2021)- İzmir ili, Gaziemir İlçesi, Atıfbey(Sarnıç) Mahallesi 11204 ada 1 parsel 861.00 m2 olup  573.00 m2si 4706 sayılı Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi hakkında kanunun 5. Maddesine göre Belediyemize devri yapılan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine göre satışının yapılabilmesi için karar alınması hk (Plan ve Proje Müd.)

2.     (15/2021)- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi e bendi gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet alanı (Fidanlık) kullanımda kalan Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 8304 ada 1 parselin takas ve/veya trampa yöntemiyle İzmir Büyükşehir Belediyesine devri ve işlemlerin tamamlanması için Belediye Encümeni ile Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması hususunda meclisimizce gerekli kararların alınmasını hk.(Özel Kalem Müd.)  

3.     (16/2021)- 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak hizmet projesi yapmak üzere Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması hususunda meclisimizce gerekli kararlar alınması hk. (Özel Kalem Müd.)

 

4.           Komisyonlardan gelen raporlar.

 

1. (35/2020)- 20.02.2020 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Baz  Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen hükümler gereği 1/1000 ölçekli Gaziemir Revizyon İmar Planının Plan Notları içerisinde Gaziemir ilçesi Havaalanı Mania Planı 1. Etap Revizyon İmar Planı Plan Notlarında yer alan plan notunun düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin;  20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Kanunun 6.maddesine (imar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez. Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo) yapıları hariç olmak mer’i imar planlarında yençok serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerlerde değişiklik yapılmaksınız çevrede ki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir.) istinaden önerilen plan notu değişikliğinin uygulayıcıların yorum ve inisiyatif kullanmasını gerektireceğinden, yasa değişikliğinin ikinci paragrafında açıklandığı üzere daha net ve belirleyeceği bir çalışma yapılmasının uygun olacağı gerekçesiyle Necati KIRMAZ’ın ve Meral YİĞİT’in kabul oyuna karşılık oy çokluğuyla reddine ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu ile  Nilgün KARADENİZ’in kabul oyuna karşılık oy çokluğuyla reddine ilişkin Çevre Komisyon Raporu.  

 

 

2. (11/2021)-İlçemiz hudutlarında insan sirkülasyonunun fazla olduğu bir lokasyon da engelli hemşehrilerimizin diğer vatandaşlarımızla sosyal etkileşime gireceği, Resim, Müzik, Drama, Seramik vb. aktivite etkinliklerinin yapılabileceği buralarda üretilen el işlerinin sergileneceği Gaziemir Sosyal Etkileşim Merkezi (GSEM), hemde yanı başında kısmi zamanlı istihdamın gerçekleştirileceği geniş bir engelli kitlesine iş imkanlarının sağlanacağı ve ülkemize örnek olacak GAZİ KAFE'nin belediyemiz imkanları ile yaratılması konulu önergenin; Nimet ŞEKERCİOĞLU’nun “Mevcut planlamada engelliler kurslar ve etkinlikler yer almakta olup fiziki yapıya uygun yapıda ve pandemi sonrası hizmete açılacaktır. Kota sayısına uyularak engelli için kota sayısı uygulanacaktır. Kafenin isminin “GAZİ” olarak uygun görmüyorum” şeklinde ki  red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmesine ilişkin Kurs, Eğitim ve Engelliler Komisyon Raporu.

 

 

 

5.          Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önergeler.

 

1.     (12/2021)- Corona virüs salgını nedeniyle yasal mevzuat gereği belediyemizin kiracılarından 3 aylık kira tahsil edilmemesi,  işgaliye ve ilan reklam vergilerinden muaf tutulmasında yasal sakınca bulunması durumunda, sevk edeceğimiz Esnaf ve Plan Bütçe komisyonlarında konunun incelenip, belediye kiracılarımızın kira borçları ile ilçemizde ticari faaliyette bulunan diğer esnaflarımızın, işgaliye ve ilan reklam vergi borçlarında yapılandırmaya gidilmesi talebi hk.(Yazılı Önerge.) (Plan ve Bütçe, Esnaf ve Pazaryerleri ile Hukuk Komisyonu.)

 

6.          Dilek ve Temenniler

7.          Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.

8.          Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti. 

 

 

                                                                                                              Yayınlama tarihi:  28.01.2021
 

Yayın Tarihi :