GAZIEMIR

 
         
 
                                                                                       DUYURU
 
Gaziemir Belediye Meclisinin 2021 yılı Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı 04.01.2021 Pazartesi günü saat 16:00’da Sevgi Mah. Abdülhamit Yavuz Cad. No:95 adresinde bulunan Gaziemir Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gereği, toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.
              İlan olunur.  
                                                                                                                                   Halil ARDA
                                                                                                                     Gaziemir Belediye Başkanı 
 
 
 
                                                                                                                                            04 / 01 / 2021                                                                                                                                                Pazartesi  Saat:16.00
                                                                 G   Ü   N   D   E   M     
 
1. Meclisin açılışı.
2. Meclisçe verilecek önergeler.
3. Birimlerden gelen önergeler.
 
1.  (01/2021)- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Denetim Komisyonu’na üye    
     seçilmesi hk. (Yazı İşleri Müd.) 
2.  (02/2021)-22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9/2, 9/3 ile 11/1 bendi kapsamında Belediyemizde münhal bulunan boş kadroların Müdürlükler altında oluşturulması ve ayrıca Gaziemir ilçemizin artan nüfusuna bağlı olarak Kentsel değişim ve dönüşüm projeleri çerçevesinde kamu hizmetlerimizin daha etkin hızlı ve verimli olarak sunulabilmesi bakımından, İdari Personel Grubundan 3 adet boş kadro ile Yardımcı Hizmetler Grubunda boş bulunan 2 adet kadronun Teknik Hizmetler Sınıfına aktarılması için düzenlenen II sayılı Boş Kadro Değişiklik (İptal-İhdas) Cetvelleri; 2-657 sayılı yasaya tabi Memur personellerin bulunduğu dolu kadroların Müdürlüklerde altında oluşturulması amacıyla Yönetmeliğin 9/2 bendi ile 11/1 bendi kapsamında hazırlanan III sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvellerin onaylanması hk (İnsan Kayn. Eğt. Müd)
3. (03/2021)-5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasına göre, 31.12.2020 tarihinde çalıştırılmakta olan ve 2021 yılındada çalıştırılmaya devam olunacak olan sözleşmeli personellerin, sözleşmelerinin 01/01/2021 tarihinden geçerli olacak şekilde yenilenmesi ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı için yayımlayacağı mevzuat çerçevesinde 657 sayılı yasa hükümlerine göre 1 nci derecenin 1 nci kademesi üzerinden (2021 yılında) belirlenen net aylığın % 20 fazlası net ücret ödenmesi hk. (İnsan Kayn. Eğt. Müd)
4. (04/2021)-5393 Sayılı Kanun 49.maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Belediyemize verilmiş bulunan yetki ve görevlerin yerine getirilebilmesi amacıyla; (Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı için yayımlayacağı mevzuat çerçevesinde Kurumumuzda münhal bulunan;1)   1 adet 1. dereceli Mimar unvanına ait,  2)    1 adet 1 dereceli Mühendis unvanına ait,1. derece kadro karşılığı esas alınmak üzere 657 sayılı yasa hükümlerine göre 1 nci derecenin 1 nci kademesi üzerinden (2021 yılında) belirlenen net aylığın % 20 fazlası net ücret ödenmesine ve ihtiyaç duyulduğunda tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması hk (İnsan Kayn. Eğt. Müd)
5. (05/2021)- Belediyemizde görev yapan Zabıta Memurlarına 01.01.2021 tarihinden itibaren verilecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin 31 Aralık 2020 tarih ve 31351 mükerrer  sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2021 Mali yılı Bütçe Kanununda (Ek ders, Konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını gösterir) K cetvelinde belirtildiği şeklinde  aylık matbu fazla çalışma ücretin belirlenmesi hk(İnsan Kayn. Eğt. Müd)
6. (06/2021)- Belediye Meclisinin 05/08/2020 tarih ve 2020/41 sayılı kararı ile kabul edilen Gaziemir Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Esasları Yönetmeliğinde, Sayıştay Daireler Kurulunun 04/11/2020 tarih ve 1660/9 karar sayılı görüşüne istinaden gerekli değişiklikler yapılmış olup, ekte sunulan Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulunun görüşüne istinaden düzeltilen Gaziemir Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Esasları Yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması hk.   (Sosyal Yard.İşl.Müd)
7. (07/2021)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Eshot Genel Müdürlüğünün dayanıklı taşınır kayıtlarında bulunan ve teknik raporda belirtilen araç grubu içinde yer alan otobüslerden tokar Doruk Tipi  2012 model 35 DA 0392 plakalı otobüsün taşınır mal yönetmeliğinin 31.maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği Esasları doğrultusunda İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hk. (Destek Hizm. Müd. )
8. (08/2021)- Belediyemiz ile Akut Arama Kurtarma Derneği arasında işbirliği protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetkili kılınması hususunda 5393 sayılı belediye kanunun 53, 60 ve 75/ C  maddesince  karar alınması hk (Özel Kalem Müd)
9. (09/2021) - Gaziemir Belediyesine ait SEYDAŞ Org.İnş.Gıda San.Tic. AŞ.’nin Belediye hizmet alanları ile ilgili mevzuatlar doğrultusunda faaliyette bulunması için Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan 2309 ada 1 parsel ile 2198 ada 2 parsel arasında kalan (Irmak Mah. 725 Sk.No:2 Aryom İnş.Önü) kamuya terkli alan üzerindeki spor tesislerinin ve 2115 ada 1 parselde bulunan mülkiyeti belediyemize ait olan (Gazikent Mahallesi Atatürk Bulvarı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu arkası) 2 adet tenis sahasının işletme hakkının 10 yıl süre ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (i) bendi kapsamında %100 hissesinin tamamı  belediyemize ait olan SEYDAŞ Org.İnş.Gıda San.Tic. AŞ’ne ayni sermaye olarak konulması hk (Destek Hizm. Müdürlüğü)
10. (10/2021)- 14/10/2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu - Hukuk Komisyonunun ortak raporu ile 15/10/2020 tarih 59/2020 sayılı meclis kararında sehven 2048 yazılan ada numarasının 2049 ada  olarak düzeltilmesi hk.(Yazı İşleri Md.)
 
4. Komisyonlardan gelen raporlar.
1. (65/2020)- Gaziemir İlçesi Atıfbey Mah. 18 N 4A pafta, Sanayi alanı kullanım kararına sahip 254 ada 13 nolu parselin, doğu cephesindeki 10 mt. Yapı yaklaşma sınırının 5 mt.ye düşürülmesini, Yençok=9,50 mt. Yapı yüksekliğinin belirlenmesini ve parselin güney batı cephesinde 8x5=40 m2 ebadında 1 adet yer altı trafo ayrılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebinin söz konusu Sarnıç Revizyon İmar Planı ve Plan Notlarına aykırılık teşkil edeceği gerekçesiyle UİP-35364078 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin oy birliği ile red edilmesine dair Bayındırlık ve İmar ile Çevre Komisyon Raporu.
 
5. Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önergeler.
1. (61/2020)-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün “Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları 
 hakkında Yönetmelik’in Meclis Heyetince incelenerek bir karar alınması hk. (İnsan Kayn.Eğt.Md)               (Hukuk Komisyonu)
2. (62/2020)-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Hizmet İçi Eğitim Yönetmelik taslağının Meclis 
     Heyetince incelenerek bir karar alınması hk. (İnsan Kayn.Eğt.Md) (Hukuk Komisyonu)
3. (35/2020)-20.02.2020 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Baz  Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen hükümler gereği 1/1000 ölçekli Gaziemir Revizyon İmar Planının Plan Notları içerisinde Gaziemir ilçesi Havaalanı Mania Planı 1. Etap Revizyon İmar Planı Plan Notlarında yer alan plan notunun düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. (Bayındırlık ve İmar ile Çevre Komisyonu)
 
6. Dilek ve temenniler.
7. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
8. Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 
                                                                                                                    Yayınlama tarihi:31.12.2020
 

Yayın Tarihi :