GAZIEMIR

 
                                                                                 DUYURU
 
Gaziemir Belediye Meclisinin 2020 yılı Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı 01.12.2020 Salı günü saat 18:00’de Sevgi Mah. Abdülhamit Yavuz Cad. No:95 adresinde bulunan Gaziemir Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gereği, toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.
              İlan olunur.  
                                                                                                                                               Halil ARDA
                                                                                                                                Gaziemir Belediye Başkanı 
 
 
 
                                                                                                                                              01 / 12 / 2020
                                                                                                                                           Salı Saat:18.00
 
                                                                            G   Ü   N   D   E   M     
 
 
1. Meclisin açılışı.      
2. Meclisçe verilecek önergeler.
3. Birimlerden  gelen önergeler. 
 
 
1. (61/2020)-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün “Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları hakkında Yönetmelik’in Meclis Heyetince incelenerek bir karar alınması hk. (İnsan Kayn.Eğt.Md)
2. (62/2020)-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Hizmet İçi Eğitim Yönetmelik taslağının Meclis Heyetince incelenerek bir karar alınması hk. (İnsan Kayn.Eğt.Md)
3. (63/2020)-Belediyemizde duyulan ihtiyaç üzerine yapılan boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliğinin gösterildiği III sayılı cetvel ile derece değişikliğine göre hazırlanan “dolu kadro değişiklikleri” başlıklı III sayılı cetvelin onaylanması hk. (İnsan Kayn.Eğt.Md)
4. (64/2020)- Poyraz Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. nin 13/11/2020 tarih ve 8047 sayılı dilekçe ile 35 APF 594Plakalı 2012 model Ford marka Beyaz Minibüsü sadece engelli veya hasta bireyleriyle birlikte refakatçilerinin taşınması amacıyla mevcut haliyle  aracın şartlı bağış olarak kabulü ve aracın araç kayıt listesine eklenmesi hk. (Sosyal Yard.İşl.Müd.)
5. (65/2020)- Gaziemir İlçesi Atıfbey Mah. 18 N 4A pafta, Sanayi alanı kullanım kararına sahip 254 ada 13 nolu parselin, doğu cephesindeki 10 mt. Yapı yaklaşma sınırının 5 mt.ye düşürülmesini, Yençok=9,50 mt. Yapı yüksekliğinin belirlenmesini ve parselin güney batı cephesinde 8x5=40 m2 ebadında 1 adet yer altı trafo ayrılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hk. (Etüt Proje Müd.)
 
 
4. Komisyonlardan gelen raporlar.
 
1- (16/2020)- Yıkıcı bir deprem sonrası oluşabilecek doğal afet ve çevre felaketleri nedeniyle mağdur  olacak İlçe halkımızın, barınma, yiyecek, içecek ısınma ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak  anlamında Acil Afet Koordinasyon Merkezinin kurulması talebinin; ilçemizde gerçekleşebilecek deprem ve doğal afetler için hazırlıklı olacak, ilçemiz halkına ve gerek duyulduğunda ilimiz ve ülkemiz sınırları içinde deprem ve doğal afet gerçekleşen başka il, ilçelere hizmet vermek üzere hazır olacak bir Gaziemir Belediyesi Deprem ve Afet Merkezinin ve görevlilerinin aktif olarak çalışmasına, birimin belediye tarafından tahsis edilecek alanda faaliyet göstermesine, ilçe halkının deprem ve afetlerde toplanma alanları ve yapılacaklar konusunda uzmanlar tarafından periyodik olarak bilgilendirilmesine, toplanma alanlarının olası bir deprem ve afette hızlı, teknik olarak yeterli hizmeti verecek şekilde altyapılarının ivedi şekilde düzenlenmesine, birimde ilçe halkımızın olası deprem ve doğal afetlerde arama-kurtarma, barınma, yemek gibi temel ve önemli konularda ihtiyaç duyabileceği gerekli araç-gereç ve ekipmanların hazır tutulması şeklinde, Nilgün KARADENİZ’in red oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edilmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu. Gaziemir’de bulunan binaların depreme dayanıklı olup olmadığının tespiti 
önerisine ilişkin olarak özel mülkiyet söz konusu olduğundan ilgili kanun gereğince belediye ve meclisin bu hususta karar almaya ve uygulamaya yetkisi olmadığından, önergede yer alan belediye bünyesinde arama kurtarma eğitimi almış kadroların kurulması ve ilçe halkının afet durumunda barınma ve yiyecek gibi temel ihtiyaçlarının sağlanması için acil koordinasyon birimi kurulması önerisine ilişkin olarak konu özel bir uzmanlık gerektirdiğinden ve mevzuat gereğince afet durumunda yetkili kurumun Valilik olması ve Valilik Afet Koordinasyon Kurulunca gerekliliklerin yerine getirilmesi ve belediyemizden de bu kurulda Valilikçe istenen sayıda ve nitelikte personel ve araç görevlendirilmiş olduğundan söz konusu önerge hakkında karar verilmesine yer olmadığına oy çokluğuyla karar verilmesine ilişkin Deprem ve Afetler Komisyon raporu. 
 
2- (60/2020)- İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya (Dokuzeylül) Mahallesi 2327 ada, 3 parselde bulunan; Tapuda kayıtlı diğer hissedar Özgür ERDOĞAN’ın belediyemize vermiş olduğu 18.09.2020 tarih ve 1127 sayılı dilekçesine istinaden Belediyemize ait olan yüzölçümü 1046.82 m2 olup, 40901/52341 (818,02 m2) hissenin kat karşılığı veya satışı talebinin oy birliği ile red edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu, Uğur İnan ATMACA’nın kat karşılığı verilmesinin kabul oyuna karşılık; satış veya kat karşılığı talebinin oy çokluğuyla red edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.
 
                                                                                                                                                                            5. Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önergeler.
 
1. (35/2020)- 20.02.2020 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen hükümler gereği 1/1000 ölçekli Gaziemir Revizyon İmar Planının Plan Notları içerisinde Gaziemir ilçesi Havaalanı Mania Planı 1. Etap Revizyon İmar Planı Plan Notlarında yer alan plan notunun düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. (Bayındırlık ve İmar ile Çevre Komisyonu)
2. (59/2020)-5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanan Gaziemir Belediyesi Meclis Denetim Komisyonunun Kuruluşu, İşleyiş ve Yönetimini, Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen önerge ekinde sunulan Meclis Denetim Komisyonu Çalışma Yönergesinin görüşülerek karara bağlanması hk. (Hukuk Komisyonu)
 
6. Dilek ve temenniler.
7. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
8. Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 
                                                                                                                  Yayınlama tarihi:28.12.2020
 

Yayın Tarihi :