GAZIEMIR

GAZİEMİR BELEDİYESİ
2019 YILI 11. TOPLANTI AĞUSTOS AYI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 01.08.2019
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00


BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II-BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

İzmir İli, Karabağlar İlçesi 216,00 m² yüzölçümlü 31260 ada 2 parselde bulunan 57,00 m² lik Belediyemize ait hissenin satın alınma talebi  (Plan Proje Müd)
1477 ada 18 ile 19 nolu parsel sahibi tarafından; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda 1477 ada 18 nolu parseldeki Trafo Alanının kaldırılarak 18 nolu parselin, 19 nolu parselin bir kısmı ile bir bütün oluşturacak şekilde TİCK (Ticaret-Konut Alanı) olarak, 1477 ada 19 nolu parselin kalan kısmının Trafo Alanı olarak mevcut planın yüzölçümü kadarlık bölümünde belirlenmesini, TİCK (Ticaret-Konut Alanı) alanındaki yapılaşma koşullarının E:1.50, bina yüksekliğinin Yençok=15.80 m. olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi. (Etüt Proje Müd.)
Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 28.06.2019 tarih ve 51661 sayılı yazısı ile Gaziemir İlçesi, Irmak Mahallesi 34 Sokak üzeri, 18M Ia pafta, 2208 ada 7 nolu parselin güneyindeki Yeşil Alan çevresindeki güç ihtiyacının artması nedeniyle dağıtım sisteminin normal düzende çalışabilmesi için 1 adet 3.00 x 7.00 mt ebatlarında yer altı trafo yerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenmesi talebi. (Etüt Proje Müd.)

10.06.2019 tarih ve 30 sayılı meclis kararının iptal edilerek, Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinin, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesinin ( ç ) bendi gereğince kurum açma, kapatma vb. işlemlerini yürütmek üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür Vekili Deniz DİNLER’in kurucu temsilciliğine seçilmesi şeklinde yeniden düzenlenerek, düzenlenen şekilde meclisimizce karar alınması talebi (Gençlik ve Spor Müd)

SAR-BEL Sarnıç Sar-Bel Sarnıç İmar Teknik ve Turz. Eğt. Öğr. Hiz.San. ve Tic. Ltd.Şti. tarafından belediyemize hibe edilmek istenen 21 adet aracın hibe olarak kabul edilmesi ve “T” işaretli cetvelde gösterilmesi talebi(Destek ve Hizmt.Müd)

Belediyemize ait Atıfbey Mah., 6/4 Sk. No:4/A Gaziemir /İZMİR adresinde bulunan dükkanın, Gaziemir Gıda Bankası Yardımlaşma Derneği’ne 1 yıllığına ve 1 TL izbedel karşılığı tahsisine ilişkin, Gaziemir Belediye Meclisi’nin 05.10.2009 tarih ve 94 sayılı kararının iptal edilmesi(Kültür ve Sos.Müd)

Merkezi İzmir’de bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına Belediyemizce üye olunmasına; yıllık üyelik aidatı olarak tüzükte belirtilen miktarın Belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesine, Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu-İş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesine, yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesine dair meclis kararının alınması talebi. (Yazı İşl.Müd.)

Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan Sar-Bel Sarnıç İmar Teknik ve Turizm Eğitim Öğretim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. ve Gazi-Bel Gaziemir İmar Teknik ve Turizm Hizmetleri San. ve Tic.Ltd. şirketlerini temsil etme, şirketle ilgili her türlü işlemi yapma ve şirket yetkilisi olarak şirketi temsil ve idare etme hususunda Belediye Başkanı Halil ARDA’ya yetki verilmesi talebi. (Özel Kalem Müd.)


III-     KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

İzmir İli, Karabağlar İlçesi 192,00 m² yüzölçümlü 43631 ada 20 parselde bulunan 37,00 m² lik Belediyemize ait hissenin satın alınma talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları. (Plan Proje Müd)

İzmir İli, Karabağlar İlçesi 196,00 m² yüzölçümlü 31264 ada 18 parselde bulunan 13,00 m² lik Belediyemize ait hissenin satın alınma talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları. (Plan Proje Müd)


İlçemiz 9 Eylül Mahallesi 19M-3d pafta,  2113ada 1 parsel üzerinde bulunan binanın zemin katının mevzuat uyarınca sağlık ocağı olarak kullanılma imkanı bulunmadığı ve  tahsis amacı  dışında kaldığı tespit edildiğinden 5393 sayılı Belediye Kanunun 75 maddesinin (d) bendi ile meclisimize verilen yetki  uyarınca  tahsisin kaldırılması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk Komisyon Raporu. (Destek Hizm.Müd)

04.05.2018 tarih 30411 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 10. maddesinin 1. Bendine istinaden idare payının belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. (Fen İşleri Müd)

Belediyemize bağlı veya İlçemizde bulunan kullanım hakkı Belediyemize devredilmiş olan açık ve kapalı spor saha ve salonlarından Milli Eğitim bakanlığına bağlı Okulların, İlçemiz dahilinde faaliyet gösteren spor kulüplerinin ve kamu yararına faaliyet gösteren resmi kurum ve kuruluşların ücretsiz yararlanmaları talebi ile ilgili Spor Komisyonunun oy birliği ile, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonunun halen uygulanmakta olan tarife cetvelleri  üzerinden %10’un tahsil edilmesine dair  oy çokluğu ile kabul edilen komisyon raporu (Yazılı Önerge)

Kaçak yapılarla mücadele talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk Komisyon Raporu.  (yazılı önerge)IV-KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Yeşil Mh. Kayıtlı 167 ada, 57 parselde bulunan Hamide HABEŞLİ ye ait binanın Yapı Kayıt Belgesine istinaden oluşacak olan belediye hissesinin tarafına satış talebi                    (Plan Proje Müd)


V- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
    
VI- DİLEK VE TEMENNİLER.

VII- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

VIII - TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ

                                                                                                             Yayın tarihi:28.07.2019

Yayın Tarihi :