GAZIEMIR

GAZİEMİR BELEDİYESİ

2019 YILI NİSAN AYI 4. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM

MECLİS GÜNDEMİ

     TOPLANTI TARİHİ: 10. 04.2019

     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU

     TOPLANTI SAATİ: 18:00

 

 • BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

 

II-5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 19.MADDESİNE İSTİNADEN BAŞKANLIK DİVAN

    ÜYELERİNİN SEÇİMİ.

         -Meclis 1.ve 2. Başkan Vekili Seçimi

         -Divan Katipleri Seçimi

 

 III- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 33. MADDESİNE İSTİNADEN ENCÜMEN ÜYELERİNİN SEÇİMİ.     

 

IV- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 24. MADDESİNE İSTİNADEN İHTİSAS KOMİSYONLARININ SEÇİMİ.( Plan ve Bütçe, Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Çevre, Sağlık, Kültür, Kadın Erkek Eşitlik, Esnaf ve Pazaryerleri, Kurs Eğitim ve Engelliler, Spor, Kent Konseyi Komisyonları)

V-  BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

 1. Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye olunmasına dair 3 Asil, 3 Yedek üyenin belirlenmesi talebi. (Yazı İşl.Müd.)
 2. Ege Belediyeler Birliğine üye olunmasına dair 1 Asil, 1 Yedek üyenin belirlenmesi talebi.(Yazı İşl.Müd.)
 3. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı vergi dairelerindeki gayrimenkul satışları için vergi dairelerince oluşturulacak satış komisyonlarında 2019 yılı için görev yapacak bir Asil bir Yedek üyenin meclisimiz üyeleri arasından belirlenmesi talebi (Yazı İşl.Müd.)
 4. Belediye Meclis üyelerine ödenecek Huzur hakkı ödeneğinin belirlenmesi talebi (Yazı İşl.Müd.)

 

 1. 2019 yılında  Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenmesi için yetkili sendika ile sözleşme yapmak üzere Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Halil ARDA’ya yetki verilmesi talebi (insan Kayn.Müd)
 2. ihtiyaç duyulduğu takdirde iki (2) Siyasi belediye başkan yardımcısı görevlendirilip, ödeneklerinin belediye başkanı ödeneği belirlenmesi talebi (İnsan Kayn.Müd) 

 

VI–KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

 1. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 01.02.2019 tarih ve 7086 sayılı yazısı ile Gaziemir İlçesi, Zafer, Irmak, Beyazevler ve Fatih Mahallelerinde çevrenin güç ihtiyacının artması nedeniyle dağıtım sisteminin normal düzende çalışabilmesi amacıyla 7 adet trafo yerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenmesi talebine ilişkin oybirliği ile karar verilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Çevre, Sağlık Komisyon Raporları  (Etüt Proje Müd.)

 

 1. 01.03.2019 Tarihli Belediye Meclisi 3 no.lu oturumunda sözlü olarak söz alan Elif BECEK tarafından Sığınma Evi Açılması konulu önergenin görüşülmesi talebine ilişkin oybirliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk, Kent Konseyi, Kadın Erkek ve Eşitliği Komisyon Raporları(Sözlü Önerge)

VII-KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN, HENÜZ KARARA BAĞLANAMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

 1. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan Demiryolu ile Akçay Caddesi arasında 289 ada 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 56, 57, 58 nolu parselleri kapsayan alana ait “Binbaşı Reşat Bey Mahallesi 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” talebi .(Etüt Proje Müd)
 2. İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 241,00 m² yüzölçümlü 31263 ada 10 parselde bulunan 70,00 m² lik Belediyemize ait hissenin satın alınma talebi. (Plan Proje Müd)

VIII-  5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 56. MADDESİNE İSTİNADEN FAALİYET                  

        RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ

 

     IX-  DENETİM KOMİSYONUN RAPORU İLE İLGİLİ MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ.

X-MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

XI- DİLEK VE TEMENNİLER.

 

XII- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

XIII- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ.

                                                                                                                      Yayın tarihi:05.04.2019

Yayın Tarihi :