Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Kent Konseyi

GAZİEMİR BELEDİYESİ

KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

MADDE 1: TANIM

           Gaziemir Kent Konseyi, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, katılımcı yönetim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent ve yaşam kalitesini geliştiren, bir toplu girişim ve bir yerel demokratikleşme projesidir.

MADDE 2: AMAÇ

           Yaşadığımız kente sahip çıkmak, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine daha fazla kesimin katılımını sağlamak, çalışmalarını denetleyebilmek, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına katkıda bulunmak ve  Gaziemir İlçesi’nin dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet ayrımı gözetmeden birlikte yönetmek, çağdaş, katılımcı, uygar bir yapı oluşturmak, kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirmek amacıyla kurulan Kent Konseyi’nin çalışma yöntem ve ilkelerini belirlemektir.   

MADDE 3: YASAL DAYANAK                             

           Gaziemir Kent Konseyinin oluşumu Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara, ulusal Yasalara,  3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesine ve 08.10.2006 gün 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliğine  dayanmaktadır.

MADDE 4: KAPSAM

            Bu yönerge, Kent Konseyleri Yönetmeliğinin 10. maddesi uyarınca Gaziemir Kent Konseyinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

MADDE 5: TANIMLAR

      Bu yönergenin uygulanmasında;

            a)   Belediye: Gaziemir Belediyesini,

             b) Kent Konseyi:  Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplumun ve yurttaşların ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile  katılımcı yönetim mekanizmalarını,

   c) Meclisler ve Çalışma Kurulları: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, katılımcı yönetim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,

   ç) Yerel Gündem 21 Programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21’inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28’inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,

     d) Katılımcı Yönetim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını, ifade eder.          

MADDE 6: GAZİEMİR KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ

Yönetmelikte belirtilen görevler:

       a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü iyi yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

       b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunlarının çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

       c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

       ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

       d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

       e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

       f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

       g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

       ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve özürlülerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

     h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

       ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

MADDE 7: ÇALIŞMA İLKELERİ

Gaziemir Kent Konseyi, örgütsel bağımsızlık temelinde ve yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen  aşağıdaki ilkeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürür.

          a) Kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak.

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirve Kararları ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent,kent yaşamına ve çalışma koşuluna yönelik temel ilkeleri yaşama geçirmek.

         c) Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak.

          ç) Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve öneriler oluşturmak.

          d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak.

          e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek.

MADDE 8: KENT KONSEYİ ÜYELİĞİ VE ORGANLARI  

a)      Gaziemir Kent Konseyi aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur

1)      Gaziemir Kaymakamı veya temsilcisi.

3)      Gaziemir Belediye başkanı veya temsilcisi.

4)      Sayısı 10’u geçmemek üzere Gaziemir Kaymakamı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri.

5)      Mahalle sayısı 20’ye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları,

6)      Gaziemir  ilçesinde örgütünü kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri.

7)      Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci,

8)   Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri. 

9)           Gaziemir Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.

 b)   Yeni Katılımlar

        Kent Konseyi, yeni katılımlara açıktır. Kurumsal başvurular, yürütme kurulu tarafından değerlendirilerek Kent  Konseyinin ilk genel kurul toplantısında karara bağlanır.

c)     Kent Konseyi Delegeliğinin Başlaması

a)     Kurumlardan gelen konsey delegelerinin delegelikleri, temsil ettikleri kurumun yazılı bir kararı ve bu kararın yürütme kuruluna sunulmasıyla,

b)    Meclislerin, çalışma guruplarının seçtiği delegelerin delegelikleri, yürütme kuruluna bildirilmeleri ile başlar.

d)     Kent Konseyi Delegeliğinin Bitişi

Kent Konseyi delegeliği aşağıdaki durumlarda sona erer.

a)   Kurumlardan gelenler için kendi kurumlarının belirledikleri süre bitiminde sona erer.

b)   Bir konsey delegesinin ölümü, çekilmesi ve bunu Yürütme Kuruluna iletmesi durumunda hemen biter.

c)   Belediye başkanı veya temsilcisinin konsey delegeliği, ilk yerel yönetim seçimine kadar sürer; yerel yönetim seçimlerinin yapılması ile birlikte konsey delegelikleri kendiliğinden düşer.

d)   Bir konsey delegesinin, delegeliğe yakışmayacak biçim ve derecede yüz kızartıcı bir suç işlemesi ve bunun da yargı yoluyla kanıtlanması durumunda, konsey delegeliği kendiliğinden düşer.

e)  Kent Konseyi olağan ve olağanüstü toplantılarına birbirini izleyerek iki kez özürsüz ya da özürlü de olsa üç kez katılmayan delegenin delegeliği düşmüş sayılır. Bu şekilde delegeliği düşmüş delege, Kent Konseyi toplantılarında hiçbir kurumu temsil edemez; ayrıca kurumu da aynı kişi için bir yıldan önce yeniden delegelik başvurusunda bulunamaz.

MADDE 9: KENT KONSEYİ ORGANLARI

Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

A)     Genel Kurul,

B)     Yürütme Kurulu, 

C)     Meclisler ve Çalışma Grupları,

D)     Kent Konseyi Başkanı

Çalışma Grupları

 1) Kadın Hakları Çalışma Grubu

2) Eğitim, Öğretim, Kültür, Sanat,  Çocuk Gençlik ve Spor Çalışma Grubu

3) Çevre ve Sağlık Çalışma Grubu

4) Yaşlılar ve Engelliler Çalışma Grubu

5) Trafik Çalışma Grubu

6) Anket Çalışma Grubu

7) Ekonomi çalışma grubu

Meclisler

1) Kadın Meclisi

2) Gençlik Meclisi

3) Esnaf Meclisi

4) Mahalle Meclisi

A-  Genel Kurul:   Genel kurul, Kent Konseyinin en yetkili organı olup 8. maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel Kurul, her yıl Ocak ve Eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Genel kurula Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder.

        Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, 08.10 2006 tarihli “ Kent Konseyi Yönetmeliği ” hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.

         1-Genel Kurul Toplantısı:

a)       Olağan Toplantılar: Gaziemir Kent Konseyi her yıl Ocak ve Eylül aylarında olmak üzere, bir takvim yılında olağan olarak 2 defa toplanır. Yapılan ilk seçimli genel kuruldan 2 yıl sonra, üç yıl görev yapmak üzere Kent Konseyi Başkanı ve yürütme kurulu seçimi için bir olağan toplantı yapılır. Yerel seçimlerden sonra yapılan toplantı seçimli toplantı olarak yapılır.

b)       Olağanüstü Toplantılar: Yönetmeliğin 13 maddesine istinaden yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8 maddede ön görülen katılımcı sayısının üçte birinin yazılı teklifi üzerine gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantıda ek gündem maddesi önergesi verilemez.

          2- Çalışma Yöntemi:

a- Toplantı Gündemi, Tarihi, Yeri, Saati: Gündem, yürütme kurulu tarafından hazırlanır, delegelere en az 7 gün önceden duyurulur. Gündeme eklenmesi istenen maddelere ilişkin istemler yürütme kurulu tarafından değerlendirilir ve uygun görülen maddeler gündeme eklenir. Olağan Kent Konseyi toplantısında önceden belirlenmiş gündem maddelerine ek yapılması ya da gündem maddelerinin değiştirilmesi, en az 5 üyenin yazılı önerge vermesi ile lehte ve aleyhte yapılacak birer konuşmadan sonra, genel kurul salt çoğunluk kararıyla olanaklıdır.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu, toplantı gündemi, yeri, tarihi ve saatini yerel veya genel iletişim araçları ile delegelere ve halka duyurur.

Temsilcilerin Yetki Belgesi: Kent Konseyinin her birleşimi için ayrı bir katılımcı listesi  hazırlanır ve delegeler bu listeleri imzalayarak birleşime katılırlar. Gerekli hallerde delegelerden kimlik göstermeleri istenebilir.

Kent Konseyi birleşimine katılacak kurumsal delegeler, temsil yetkilerini ve süresini belirten yazılı bir belgeyi, yürütme kuruluna vermek zorundadır. Temsil yetkisindeki değişiklikler için bir sonraki toplantıya kadar yeni yetki belgesi sunulur. Kurumsal delegelerin görev süresi bir yıldan az olamaz. Ayrı Kurum ve kuruluşların temsil yetkisi aynı kişiye verilemez.

Kurumların Kendi Delegelerini Geri Çağırmaları: Konsey delegesi, temsil yetki süresinin bitiminden önce zorunlu nedenlerden ötürü kurumunca geri çağrılabilir. Kurum, görev süresini tamamlamak üzere yeni bir delege görevlendirir.  Kurumunca geri çağrılan delegelerden Kent Konseyi Yürütme Kuruluna seçilenlerin kurumsal delegeliği düşer; kurumunca yeni delege atanır.

b- Divan Ve Sandık Kurulu Seçimi: Divan kuruluna 3 asil 3 yedek üye seçilir. Divan kurulu aynı zamanda sandık kurulu görevini yapar.

c- Seçimler: Genel kurulun, kurulları belirlemek için yapacağı seçimlerde aday listesi, adayların divan başkanlığına sözlü ya da yazılı verecekleri öneriler ile hazırlanır. Listenin alfabetik sıralaması yapıldıktan sonra kura çekimi sonucunda belirlenen harf başlangıç olmak üzere soyadına göre düzenlenen liste hazırlanır.

       Seçim açık oy, açık sayım esasına göre yapılır.  

d- Kararlar: Genel kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde Kent Konseyi Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Üye tam sayı hesabında, 8.madde de sayılan üyelerden, üyelik çağrısına yazılı cevap vermemiş kurum ve kuruluşların temsilcileri dikkate alınmaz. Görevi süren yürütme kurulunun görevine son vermek genel kurulun yetkisindedir. Delegelerin 1/10’unun imzasını taşıyan güvensizlik önergesinin görüşülebilmesi için salt çoğunluk aranır. Yürütme kurulunun görevden alınması için delege tam sayısının salt çoğunluğu kadar oy gereklidir. Güvensizlik önergeleri imzalı ve gerekçeli olmalıdır. Yönerge değişiklikleri, yürütme kurulunca gündeme konulması ya da 1/5 delegenin yönerge değişikliği konusunda imzalı önerge vermesi ve tüm delegelerinin salt çoğunluğunun oyu ile gerçekleştirilir.   

e- Görüşlerin Duyurulması

Kent Konseyi Genel Kurulunca oluşturulan görüşler, Belediye Meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından, Kent Konseyine bildirilir ve uygun iletişim araçlarıyla kamuoyuna duyurulur.

B- Kent Konseyi Yürütme Kurulu

a-     Oluşumu: Gaziemir Kent Konseyi Yürütme kurulu, ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl için seçilen 7 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu ayda bir toplanır. Kent Konseyi Başkanı yürütme kuruluna başkanlık eder. Bulunmaması durumunda, en yaşlı üye başkanlık eder. Yürütme kurulu, seçim sonrasında yapacağı ilk toplantıda, en yaşlı üyesini yürütme kurulu başkan yardımcısı, yazman ve yazman yardımcısını ise açık oy, açık sayım ile seçer. Yürütme kurulunda kararlar, salt çoğunlukla alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Yürütme kurulu üyeleri, genel kurula karşı sorumludur. Yerel ve genel seçimlerde aday olanların yürütme kurulu üyeliği düşer.

Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı: Başkanın bulunmadığı zamanlarda, başkanın genel kurul başkanlığı dışındaki tüm görevlerini yardımcısı yürütür. Bu durumda, bu kişinin yetki ve sorumlulukları, başkanın yetki ve sorumlulukları ile aynıdır.

Yazman ve Yazman Yardımcısı: Kent Konseyi Yürütme Kurulunun aylık toplantıları sırasında alınan kararları kaleme alıp Kent Konseyi Genel Sekreterine iletmek. Yazmanın bulunmaması durumunda yazman yardımcısı aynı görevleri yürütür.

b-   Sekreterya Hizmetleri: Gaziemir Kent Konseyinin sekreter ya hizmetleri, Gaziemir Belediye Başkanı tarafından önerilecek 3 aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilen Genel Sekreter tarafından yerine getirilir. Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanına ve yürütme kurulu başkanına karşı sorumludur.

Genel Sekreterin Görevleri:

1)        Kent Konseyinin görevlerinin yerine getirilmesini koordine etmek.

2)   Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonunu sağlamak.

3)        Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantı gündemini hazırlamak.

4)        Çalışma raporları  hazırlayıp genel kurula sunmak,

5)       Genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri Gaziemir Belediye Başkanlığına sunmak ve uygulamayı izlemek.

C- Meclisler  ve Çalışma Grupları: Kent Konseyinin amaçlarını gerçekleştirmek için Gaziemir gerçekleri ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak kalıcı ve geçici çalışma grupları kurulur. Her çalışma grubu,  en az 3 kişiden oluşur. Çalışma gruplarında görev almak isteyenler Kent Konseyi Yürütme Kuruluna yazılı olarak başvurup görev alabilirler. Çalışma gruplarının kurulmasına yürütme kurulu karar verir.

Geçerli özrü olmaksızın üst üste 3 toplantıya katılmayan çalışma grubu üyelerinin çalışma grubu üyeliği ve varsa Kent Konseyi delegeliği kendiliğinden düşer.

Çalışma grupları, kuruluşlarından sonra içlerinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçimini yaparak göreve başlarlar. Aralarından 1 kişiyi Kent Konseyine delege olarak seçerler. Herkes birden fazla çalışma grubunda görev alabilir; ancak bir çalışma grubu tarafından Kent Konseyi delegeliğine seçilebilir. Çalışma grubu kararları oy çokluğu ile alınır.

Meclisler; kadın meclisi, gençlik meclisi, çocuk meclisi, engelliler meclisi, esnaf meclisi ve mahalle meclisi gibi meclislerden oluşur. Meclisler ve Çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları, bu yönerge çerçevesinde yürütülür.

  1.  Meclisler ve Çalışma Gruplarının Çalışma Usul ve Esasları;

a)  Meclisler ve Çalışma Grupları; düşüncelerin geliştirildiği, ortak aklın oluşturulduğu, çözüme yönelik eylemlerin ve bunların önceliklerinin belirlendiği bir üretim platformudur. Meclisler ve çalışma grubu üyeleri, belirli konu, alan ya da sorunda derinlemesine ve kapsamlı çalışma yapan ekiplerdir.

b)  Meclisler ve Çalışma Grupları; gönüllü katılım esasıyla Gaziemir İlçesinde yaşayan herkes tarafından yazılı başvurularının yürütme kurulunca karar altına alınması ile en az 3 kişi ile kurulur. Üye sayısında üst sınır gerektiğinde, üst sınır sayısı yürütme kurulunca belirlenir. Mevcut meclis ve çalışma guruplarına katılım, yazılım başvurularının yürütme kurulunca karara bağlanması ile başlar. Meclisler ve çalışma grupları; farklı sektör, birikim, disiplin, görüşlerin sinerji oluşturabilmesi için gönüllülerle birlikte Belediyenin konuyla ilgili birimleri, ilgili konu ile doğrudan veya dolaylı sorumluluğu bulunan çeşitli kamu kuruluşları ve meslek odalarının katılımı ile sağlanır.

       2)   Meclisler ve Çalışma Gruplarının Çalışma İlkeleri;

       Çalışmalarda katılımın ve gönüllülüğün esas olması,

       Çalışmalarda bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmemesi,

       Din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet ve düşünce ayrımcılılığı yapılmaması,

       İş birliği yapılan kişi ve kurumların; görüşlerine, farklılığına saygı duyulması ve eşit düzeyde ilişki yürütülmesine dikkat edilmesi,

       Kurumlar ve bireyler arasında iş birliği platformları oluşturulması,

       Çalışmaya katılan kişiler, kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerde şeffaflık ve paylaşım içinde olunması,

       Bilgilerin paylaşımlarının tarafsız, karşılıklı ve eşit yapılması,

       Farklı çalışma grupları arasında koordinasyon kurulması,

       Çalışmaların çalışma programına uygun yürütülmesi,

       Çalışma sürecinde kişi ya da kurumların adı, onay alınarak kullanılması,

       Çalışma gruplarının kendilerine sunulan olanakları, başka amaçlar için kullanmaması,

       Yararlanılan bilginin tam ve doğru olmasına çalışılması,

       Doğruluğuna inanılmayan bilgi ve belgelerin çalışmalarda kullanılmaması,

       Yeni katılımlara açık olunması. 

       Meclisler ve çalışma grupları; ilk toplantısında kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üye ve bir Kent Konseyi delegesini seçer. Çalışma konusu ilgili yöntemleri ve programını bir ay içinde oluşturarak yürütme kuruluna verir.

       Başkan, çalışma grubunu temsil eder. Toplantıları yönetir.

       Başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı toplantılarda başkanın görevini yapar.

      Yazman; toplantı tutanaklarını ve grup üyelerinin devam çizelgelerini tutar. Toplantı tutanaklarını Kent Konseyi Genel Sekreterine verir. Yazmanın katılmadığı toplantılarda bu görev üyelerden biri tarafından yerine getirilir.

      Toplantılar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yapılır. Başkan, başkan yardımcısı ve yazmanın bulunmadığı toplantılar ertelenir. Kararlar katılanların salt çoğunlu ile alınır.Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.Toplantılar gündemli olarak yapılır.Gündemin birinci maddesi bir önceki toplantı kararlarının değerlendirilmesi,son maddesi de bir sonraki toplantının yeri ve tarihinin belirlenmesidir.Toplantılara geçerli özrü olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan meclis  ya da çalışma grubu üyesinin üyeliği düşer.Düşen delegeliğin yerine meclis ya da çalışma grubu tarafından yeniden seçim yapılır.Eğer bu üye kurumu/kuruluşu temsilen katılan biri ise bağlı olduğu kuruma bu durum Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından bildirilerek yeni bir temsilcinin atanması istenebilir.      

Meclis ve çalışma grupları; gelen istekleri inceleyerek rapora bağlar. Raporlar, genel sekretere verilir. Meclisler ve çalışma grupları; çalışmaları ile ilgili bilgileri, 3 ayda bir yürütme kuruluna verilmek üzere genel sekretere rapor halinde sunarlar.

MADDE 10: GENEL HÜKÜMLER

a)   Yürütme  kurulu, genel kurulun aldığı kararları, uygulanması için yerel yönetimlere yazılı olarak iletir; uygulanmasını izler, genel kurula bu konuda rapor  verir. Gerekirse basına ve kamuoyuna açıklama yapar.

b)    Kent Konseyi, yerel yönetimin yapması gereken işler hakkında öneri kararı alır. Kent Konseyi Yürütme Kurulu bu kararları yazılı olarak ilgili merkezi yönetime iletir; uygulanmasını izler. Gerekirse basına ve kamuoyuna açıklama yapar.

c)     Yerel yönetimlerin aldığı kararlar ya da yerel yönetimlerin kendi uygulamasıyla Kent Konseyinin aldığı bir kararın uygulamasında çelişkiye düşülmesi ya da uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda, sorun yerel yönetimlerle Kent Konseyi yönetimleri arasında yapılacak ortak çalışma ile giderilir.

d)      Gaziemir’de yaşanabilecek olağanüstü durumlarda (deprem, sel, savaş, büyük yangın vb.), Kent Konseyi, var olan kriz merkezine etkin destek sağlar.

e)       Gaziemir Kent Konseyi, ilgili konularda ulusal/uluslararası/bölgesel olarak çalışmalar yürüten herhangi bir oluşumun (platform, grup, girişim vb.) katılımcısı olabilir. Bu katılım için Yürütme Kurulu gerek katılacağı oluşum ve gerekse de kimin katılacağı ile ilgili olarak karar alır. Bunun için görevlendirilen kişiler yaptığı çalışmaları rapor  haline getirir. Raporu  yürütme kuruluna sunar. Yürütme kurulu ilk olağan toplantısında konu ile ilgili olarak genel kurulu bilgilendirir.


MADDE 11: YÜRÜRLÜK

Bu yönerge, genel kurulda kabul edilmesinden sonra yürürlüğe girer.

MADDE 12: YÜRÜTME

 Bu yönerge hükümleri, Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

 

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI