Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Kent Konseyi

GAZİEMİR  KENT KONSEYİ

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

Madde 1- Bu çalışma yönergesinin amacı, Gaziemir  Kent Konseyinin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2-  Bu çalışma yönergesi, Gaziemir  Kent Konseyinin amaçlarını, oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3-  Bu yönerge, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığınca hazırlanan, 08/10/2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliğine (Yönetmelik Değişikliği: 06/06/2009 tarih ve 27250 sayılı R.G.) dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4-  Bu yönergenin uygulanmasında;

a) Yönetmelik: Kent Konseyi Yönetmeliğini,

b) Kaymakamlık: Gaziemir Kaymakamını,

c) Belediye: Gaziemir Belediyesini,

ç) Belediye Başkanı: Gaziemir Belediye Başkanını,

d) Belediye Meclisi: Gaziemir Belediye Meclisini,

e) Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; Gaziemir’in kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonunun sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu, Gaziemirli hemşehrilerin karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını hayata geçiren Gaziemir Kent Konseyini,

f) Konsey Başkanı / Yürütme Kurulu Başkanı: Gaziemir Kent Konseyi Başkanını,

g) Genel Kurul: Gaziemir  Kent Konseyi Genel Kurulunu,

h) Yürütme Kurulu: Gaziemir  Kent Konseyi Yürütme Kurulunu,

ı) Genel Sekreter: Gaziemir  Kent Konseyi Genel Sekreterini,

i) Meclisler ve Çalışma Grupları: Gaziemir Kent Konseyi bünyesinde, kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı, kadın, gençlik, çocuk, engelli vb. çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını, ortak akıl ve uzlaşmanın sonucunda kentin yararına projeler üretmeyi hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,

j) Yerel Gündem 21 Programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesi’nde 1992 yılında kabul edilen ve 21. yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28. bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,

k) Yönetişim: Saydamlık, hesap verilebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

l) Toplantı: Kent konseyinin, olağan veya olağanüstü görüşmelerinin her birini gerçekleştirdiği birleşimlerin tamamını,

m) Birleşim: Kent konseyinin bir gün içinde yaptığı oturumların tamamını,

n) Oturum: Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her birini,

o) Salt Çoğunluk: Belli bir sayının yarısından en az bir fazla olan çoğunluğu,

ö) Nispi çoğunluk: Aynı yöndeki oyların, diğer oy topluluklarından fazla olması durumunu,

p) Nitelikli çoğunluk: Belli durumlarda aranan üçte iki veya dörtte üç gibi belirli bir çoğunluğu,

r) Oybirliği: Toplantıda kullanılan bütün oyların aynı yönde olması durumunu,

s) Oyçokluğu: Toplantıda kullanılan oyların aynı yönde olmaması durumunu,

ş) YG21: Yerel Gündem 21’i

t) R.G.: Resmi Gazeteyi

u) vb.: Ve benzerini  ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Gaziemir Kent Konseyinin Amacı, Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Gaziemir Kent konseyinin amacı

Madde 5- Kent konseyi, kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yönetişim ilkelerini hayata geçirmeyi amaçlar.

Oluşumu

Madde 6- Kent konseyi, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesi ile bu madde uyarınca İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, 08/10/2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği (Yönetmelik Değişikliği: 06/06/2009 tarih ve 27250 sayılı R.G.) hükümleri doğrultusunda, Belediye Başkanının çağrısı ile 27.01.2010 tarihinde yapılan ilk genel kurul toplantısında oluşmuştur.

Görevleri

Madde 7- Kent konseyinin görevleri;

a) Gaziemir ilçesinde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

b) İlçe için sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, bu alanda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik temel stratejilerin ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulanmasında ve izlenmesinde tüm ilçeyi kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak,

c) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

ç) İlçe kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

d) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

e) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı ilçenin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

f) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

g) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

h) Kent  yönetiminde saydamlık, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

ı) Başka kent konseyleri ile kentin geleceğini ve gündelik hayatı ilgilendiren alanlarda işbirlikleri geliştirmek,

i) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Gaziemir Belediye Meclisine  gönderilmesini sağlamaktır.

Çalışma ilkeleri

Madde 8-  Kent konseyi aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür:

a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, Gaziemir’in yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Anlaşmaları ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

c) Gaziemir kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutarak Gaziemir’in özgür ve keyifle yaşanılan, demokraside simge ilçe olmasına katkıda bulunmak,

ç) Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve öneriler oluşturmak,

d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gaziemir Kent Konseyi Üyeliği ve Organları

Gaziemir Kent konseyi üyeliği

Madde 9- Gaziemir Kent konseyi; ;İlçede  merkezi yönetimi, yerel yönetimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı içinde buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

a) Kaymakam veya temsilcisi,

b) Belediye başkanı veya temsilcisi,

c)  Sayısı 10’u geçmemek üzere, Gaziemir Kaymakamı  tarafından belirlenecek olan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

ç) Sayısı 10'u geçmemek üzere, belediye başkanı tarafından belirlenecek olan belediyeye bağlı ilgili birimlerin temsilcileri,

d) Mahalle muhtarları veya temsilci azaları,

e) Belediye sınırları içinde teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin ilçe örgütlerinin birer temsilcisi,

f) Gaziemir’de  varsa  üniversitelerden birer temsilci,

g) Belediye sınırları içinde teşkilatını kurmuş olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birer temsilcisi,

h) Gaziemir’de örgütlü olan işçi, memur ve işveren sendika  şubelerinin  varsa birer temsilcisi,

ı) Belediye sınırları içinde örgütlü olan eğitim, sağlık, kültür, sanat, çevre, hukuk, basın, kadın, gençlik, engelli, iş yaşamı ve sosyal dayanışma alanlarında faaliyet gösteren derneklerin ve vakıfların birer temsilcisi,

i) Kent konseyi bünyesinde kurulmuş olan meclisler ile çalışma gruplarının birer temsilcisi.

Kent konseyinin organları

Madde 10-  Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Genel Kurul,

b) Yürütme Kurulu,

c) Kent Konseyi Başkanı,

ç) Meclisler ve Çalışma Grupları.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurulun Oluşumu, Görevleri, Toplantı Usul ve Esasları

Genel kurulun oluşumu

Madde 11- (1)Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup, bu yönergenin 9 uncu maddesinde sayılan üyelerden oluşur.

(2) Bu yönergenin 9 uncu maddesinde sayılan üyeler arasında yer almamakla birlikte, belediye sınırları içinde ikamet etmekte olan kentliler; oy hakkı olmaksızın genel kurul toplantılarında katılımcı olarak yer alırlar ve görüş bildirebilirler.

(3) Genel kurul üyeleri, kurumlarından alacakları görevlendirme yazısı ile üye giriş formunu doldurarak kent konseyi genel sekreterliğine başvururlar. Üye formları, seçimli genel kurula en az 1 ay kala yenilenmiş olmalıdır. Üye formunu güncellemeyen üyeler, seçimli genel kurulda oy kullanamazlar.

(4) Genel kurulda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler, birinci dönem 2 yıl, ikinci dönem 3 yıl görev yaparlar.

(5) Kent konseyinin üyesi olan kurum ve kuruluşlar, yetkili organlarının kararıyla genel kurul üyeliğinden çekilebilirler.

(6) Kurum ve kuruluşlarının ilk kez belirlediği ya da herhangi bir nedenle değiştirdiği temsilcilerinin isimleri, belirlemenin ya da değişikliğin ardından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısından en az 1 ay önce, yürütme kurulu başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

(7) Kent konseyi, yeni katılımlara açıktır. Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra yeni katılacak kurum ve kuruluşlar, başvurularını konsey başkanlığına yazılı olarak yaparlar. Yeni katılacak kurum ve kuruluşların başvuruları, yürütme kurulu tarafından değerlendirilir ve yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında karara bağlanır.

(8) Aşağıda belirtilen hallerde kent konseyi genel kurul üyeliği sona erer;

a) Üyenin çekilmesi ve bunu kent konseyi başkanlığına yazılı olarak bildirmesi veya ölümü halinde, üyeliği kendiliğinden sona erer.

b) Kurumları temsilen gelen üyelerin üyelikleri, kendi kurumlarının belirledikleri süre bitiminde sona erer.

c) Üyenin, üyeliğe yakışmayacak biçim ve derecede yüz kızartıcı bir suç işlemesi ve suçun da yargı yoluyla kanıtlanması durumunda kent konseyi üyeliği kendiliğinden sona erer.

ç) Yönetmelikte ve bu yönergede belirtilen amaçlara ve ilkelere aykırı söylem ve eylemleri belirlenen ya da kent konseyinin olağan ve olağanüstü toplantılarına, üst üste 3 (üç) defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin genel kurul üyeliği düşer.

d) Belediye başkanı ve muhtarların üyelikleri, ilk mahalli idareler genel seçimine kadar sürer; mahalli idareler genel seçimlerinin yapılması ile birlikte, üyelikleri kendiliğinden sona erer.

e) Genel kurul üyeliği sona eren üyenin, kent konseyi yürütme kurulu üyesi olması durumunda yürütme kurulundaki üyeliği de kendiliğinden sona erer.

Genel kurulun görevleri

Madde 12-  Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Kent konseyinin, bu yönergenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapar, görüşler oluşturur.

b) Konsey başkanını; yürütme kurulunun doğal üyeler haricindeki 7 (yedi) asil üyesini ve 7 (yedi) yedek üyesini seçer.

c) Kent konseyinin görev alanına giren konularda, kent konseyi bünyesinde oluşturulacak meclisleri ve çalışma gruplarını belirler.

ç) Yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çıkaracağı çalışma yönergesi ile belirler.

d) Yürütme Kurulu tarafından tespit edilen gündemi aynen veya ek ya da değişiklik yapmak suretiyle görüşür, gündemdeki maddeler ile ilgili karar ve görüşler oluşturur.

e) Kent konseyine katılmak isteyen yeni kurum ve kuruluşların başvurularını karara bağlar.

f) Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan ve sunulan, kent konseyi bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin bütçe ve çalışma raporlarını görüşür ve onaylar.

Toplantı Usul ve Esasları  

Madde 13- (1)Genel kurul olağan toplantıları her yıl Ocak ve Eylül aylarında yapılır.

(2) Olağan toplantıları haricinde genel kurul, aynı zamanda yürütme kurulu başkanı da olan konsey başkanı tarafından doğrudan veya bu yönergenin 9 uncu maddesinde öngörülen genel kurul katılımcı sayısının üçte birinin, konsey başkanlığına yazılı olarak verecekleri teklif üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(3) Kent konseyi bünyesinde oluşturulmuş meclislerin genel kurulları, kent konseyi genel kurulu toplantısından önce bitirilecek şekilde düzenlenir.

(4) İki yıllık ilk dönemde ve üç yıllık ikinci dönemde görev alacak olan konsey başkanı ve yürütme kurulu üyeleri seçimi için seçimli genel kurul toplantısı yapılır.

(5) Seçimli genel kurul toplantısı, yürütme kurulu tarafından tespit edilen gündemle, ilan edilen yer ve tarihte, bu yönergenin 9 uncu maddesinde belirtilen üyelerin katılımı ile yapılır.

(6) Seçimli genel kurul toplantısında, genel kurul katılım listesini, toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamının imzalamasının ardından, toplantı yeter sayısının bulunması durumunda, konsey başkanının açılış konuşmasından sonra; genel kurul üyeleri arasından, toplantıyı idare etmek üzere, işaretle oylama yöntemi ve katılanların salt çoğunluğu ile 1 divan başkanı, 2 yazman üye olmak üzere 3 kişiden oluşan geçici divan kurulu seçilir. Divan kurulu aynı zamanda sandık kurulu görevini yapar.

(7)-Genel kurulun, kurulları belirlemek için yapacağı seçimlerde aday listesi, adayların divan başkanlığına sözlü ya da yazılı verecekleri öneriler ile hazırlanır. Listenin alfabetik sıralaması yapıldıktan sonra kura çekimi sonucunda belirlenen harf başlangıç olmak üzere soyadına göre düzenlenen liste hazırlanır. 

 (8) Seçimli genel kurul toplantılarında, genel kurul tarafından, öncelikle kent konseyi başkanı seçimi yapılır. Konsey başkanlığı seçiminin tamamlanmasının ardından, kent konseyi yürütme kurulunun asil ve yedek üyeleri seçilir. Seçim gizli oy, açık sayım esasına göre yapılır. Ancak 16.maddeye göre farklı bir usul kabul edilmiş ise o uygulanır.

(9) Genel kurul toplantıları, basına ve halka açık olarak yapılır.

Toplantı yeri, günü, gündemi ve duyurulması

Madde 14 –(1)Genel kurul toplantılarının yeri, günü, saati ve gündemi yürütme kurulu tarafından belirlenir ve en az otuz gün önceden, kent konseyi başkanlığı tarafından üyelere bildirilir. Otuz günün hesabında, duyuru günü ile toplantı günü hesaba katılmaz. Olağanüstü genel kurul toplantılarında bu süre en az beş gün olarak uygulanır.

(2) Üyelere bildirim; imza karşılığı gündemin teslimi, taahhütlü posta, faks, kent konseyi web sitesinde yayımlama, elektronik posta gibi ispat edici yöntemlerden biri veya bir kaçı kullanılarak yapılır.

(3) Genel kurul toplantılarının yeri, günü, saati ve gündemi yerel veya genel iletişim araçları ile delegelere ve kamuoyuna  duyurulur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Genel Kurul Toplantı usul ve esasları

Kararlar ve Karar Yeter Sayısı

Madde 15-  (1)Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(2) Seçimli genel kurullarda, oy verme işlemi başladıktan sonra gelen, genel kurul katılım listesinde adı ve imzası bulunmayan katılımcılar, seçme ve seçilme hakkından yararlanamazlar.

 (3) Divan başkanı, genel kurul üye tam sayısına dâhildir. Oyların eşitliği halinde, gizli oylamalar hariç, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

 

Oylama usulleri

Madde 16- (1) Genel kurulda oylama usulleri gizli, işaretle ve açık oylama olmak üzere üç türlüdür. Her kurumsal üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar. Ancak oy kullanmaya fiziki bakımdan engelli olanlar, tayin edecekleri kişiler eliyle oy kullanabilirler.

(2) Genel kurul toplantılarında, işaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, divan başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Genel kurul toplantılarında yapılacak oylama  gizli oy, açık tasnif usullüdür. Ancak  divan başkanının veya üyelerin teklifi ve genel kurulun kararı ile diğer oylama usulleri de uygulanır.

Kararlar ve Karar Yeter Sayısı

Madde 17- Genel kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde Kent Konseyi Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Üye tam sayı hesabında, 9.madde de sayılan üyelerden, üyelik çağrısına yazılı cevap vermemiş kurum ve kuruluşların temsilcileri dikkate alınmaz. Görevi süren yürütme kurulunun görevine son vermek genel kurulun yetkisindedir. Delegelerin 1/10’unun imzasını taşıyan güvensizlik önergesinin görüşülebilmesi için salt çoğunluk aranır. Yürütme kurulunun görevden alınması için delege tam sayısının salt çoğunluğu kadar oy gereklidir. Güvensizlik önergeleri imzalı ve gerekçeli olmalıdır. Yönerge değişiklikleri, yürütme kurulunca gündeme konulması ya da 1/5 delegenin yönerge değişikliği konusunda imzalı önerge vermesi ve tüm delegelerinin salt çoğunluğunun oyu ile gerçekleştirilir.   

 

ALTINCI BÖLÜM

Seçimler ve Görev Süreleri

Konsey Başkanı Seçimi ve Görev Süresi

Madde 18- (1) Genel kurul, seçimli genel kurul toplantısında, yönetmeliğin 11/A maddesinin ikinci fıkrası ile bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen oylama usulünü uygulamak sureti ile kendi üyeleri arasından konsey başkanını seçer. Konsey başkanının seçimi, ilk toplantının birinci birleşiminde tamamlanır.

(2) Konsey başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, konsey başkanı seçilmiş olur.

(3) Konsey başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. İki yılın hesabında konsey başkanının seçildiği ay esas alınır ve ikinci yılın sonunda aynı ayda ikinci dönem konsey başkanlığı seçimi yapılır.

(4) Konsey başkanlığında boşalma olması durumunda, yapılacak ilk toplantının ilk birleşiminde, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.

Kent Konseyi Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kent konseyi başkanının görevleri

Madde 19- (1) Kent konseyi başkanının görevleri şunlardır;

a) Konsey başkanı, gerçek ve tüzel kişilere karşı Gaziemir Kent Konseyini temsil eder.

b) Konsey başkanı, seçimli genel kurullar hariç olmak üzere genel kurula ve yürütme kuruluna başkanlık eder.

c) Kent konseyinin amaç, ilke ve görevleri doğrultusunda; genel kurulun ve yürütme kurulunun, bu yönergede belirtilen görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını, kent konseyinin organları, genel sekreter ve sekretarya ile koordineli olarak yürütür.

ç) Başka kent konseyleri ile Gaziemir’in geleceğini ve gündelik hayatı ilgilendiren konularda, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat, spor, bilim gibi alanlarda karşılıklı faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütür.

d) Kent konseyinin çalışmalarının daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla, belediyenin ilgili birimleri ile belediye dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

e) Kent konseyi bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin bütçe ve çalışma raporlarının, yürütme kuruluna sunulmak üzere, genel sekreter tarafından oluşturulmasını sağlar.

i) Konsey başkanı, ilgili kanunlar, yönetmelik ve bu yönergeden kaynaklanan diğer görevleri yerine getirir.

 

Yürütme kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresi

Madde 20- (1) Konsey başkanı ile kadın, gençlik, engelli , çocuk ,esnaf ve halk  meclisleri ve kurulabilecek başka meclis başkanlarının doğal üyesi olduğu 14 (ondört) üyeli yürütme kurulunun doğal üyeler haricindeki 7 (yedi) üyesi; genel kurulun mahalli idareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, bu yönergenin belirtilen oylama usulü hükümleri uygulanmak sureti ile 7 (yedi) yedek üyesi ile birlikte seçilir.

(2) Kent Konseyi üyelik esasına göre yürütme kuruluna aday olunur. Bu fıkrada sayılan grupların her biri kendi içinden aday çıkararak, adaylar arasında asil ve yedek olarak seçmek üzere oy kullanır.

(3) Yürütme kurulunun görev süresi, genel kurulun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. İki yılın hesabında yürütme kurulunun seçildiği ay esas alınır ve ikinci yılın sonunda aynı ayda ikinci dönem yürütme kurulu üyeliği seçimi yapılır.

(4) Yürütme kurulunun seçimle gelen üyeleri, en fazla iki dönem ayni statüde görev alabilirler.

 

YEDİNCİCİ BÖLÜM

Yürütme Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve Çalışma ilkeleri

Yürütme kurulunun oluşumu

Madde 21- (1) Yürütme kurulu, doğal üyeler olan konsey başkanı, kadın, gençlik, engelli çocuk, esnaf ve halk meclisleri başkanları ile bu yönerge uyarınca  seçilmiş olan 7 (yedi) üyeyle birlikte toplam 14 (ondört) üyeden oluşur.

(2) Yürütme kurulunun olağan veya olağanüstü toplantılarına yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 (üç) kez veya yılda 5 (beş) kez katılmayan üyelerin yürütme kurulu üyeliği, yürütme kurulu üye tamsayısının salt çoğunluk kararı ile düşürülür.

(3) Yürütme kurulunun doğal üyeleri haricindeki üyelerinden birinin, herhangi bir nedenle yürütme kurulu üyeliğinin son bulması halinde, genel kurulda seçilmiş olan 7 (yedi) yedek üye arasından ilk sıradaki  üye asil  olur.

Yürütme Kurulunun Görevleri ve Çalışma ilkeleri

Madde 22- (1) Yürütme kurulu, kent konseyi genel kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarının yerini, zamanını ve gündemini belirler.

(2) Kent konseyinin, bu yönergede belirtilen amaçlar doğrultusunda eylem planları hazırlar, görüşler oluşturur ve genel kurulun onayına sunar.

(3) Kent konseyinin görev alanına giren konularda, çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışmalar yapmak üzere, genel kurul tarafından belirlenmiş olan çalışma gruplarını oluşturur; bu grupların çalışmalarına destek olur ve denetler. Yürütme kurulu, genel kurul tarafından belirlenmiş olan çalışma grupları dışında, ayrıca geçici ortak çalışma komisyonları ile bu komisyonların görev ve sorumluluk alanlarına uygun mesleki bilgi ve beceriye yönelik ihtisas komisyonları ve öneri üzerine alt çalışma grupları oluşturabilir.

(4) Meclislerde ve çalışma gruplarında, kent konseyinin amaç ve görevlerine uygun olarak oluşturulmuş görüşlerin, genel kurulda görüşülmesini ve genel kurulda kabul edilenlerin değerlendirilmek üzere belediye meclisine sunulmasını sağlar. Belediye meclisinde değerlendirildikten sonra, belediye tarafından kent konseyine iletilen görüşlerin, uygun araçlarla kamuoyuna duyurulmasını sağlar ve uygulamayı izler. Bununla birlikte, ayrıca; Meclislerde ve çalışma gruplarında üretilen proje, politika önerisi vb. her türlü konunun önemi ve süresi itibarı ile aciliyetinin söz konusu olduğu durumlarda, konu hakkında genel kurul adına görüş oluşturur, karara bağlar ve değerlendirilmek üzere belediye meclisine sunar, takip eder ve uygulamayı izler.

(5) Genel kurul tarafından alınan kararların hayata geçirilmesi ve uygulanması için gereken koordinasyonu sağlar.

(6) Kent konseyinin, bu yönergede belirtilen amaçları, görevleri ve çalışma ilkeleri doğrultusunda, yürütme kuruluna yapılan proje önerilerini değerlendirir; bu kapsamda, uygulamaya konulmuş veya konulacak olan projelere ortak veya iştirakçi olarak katılır ve destek verir.

(7) Kent konseyinin ve organlarının gereksinim duyacağı mekân, personel, hizmet, araç ve gereçleri temin eder; bu amaçla belediye kaynaklarının desteğini sağlar.

(8) Kent konseyine yeni katılacak kurum ve kuruluşların başvurularını değerlendirir ve yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında karara bağlanmasını sağlar.

(9) Belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından kent konseyi genel sekreterini seçer.

(10) Kent konseyinin sekretarya görev ve hizmetlerini yerine getirmek üzere, belediye tarafından önerilecek görevliler arasından, göreve uygun gördüklerini kabul eder.

(11) Kent konseyine belediye bütçesinden ayrılacak olan ödeneğin belirlenip, bütçenin oluşturulması sürecinde belediye ile işbirliği yaparak, önerilerini rapor halinde sunar.

(12) Genel sekreter tarafından hazırlanan, kent konseyi bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin bütçe ve çalışma raporlarını görüşüp, değerlendirdikten sonra genel kurulun bilgisine ve onayına sunar.

(13) Yürütme Kurulu, zorunlu sebepler dolayısıyla genel kurulun toplanamadığı hallerde, ivedi konularda karar alabilir.

(14) Kent konseyi ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında katılım, ortaklık ve sürdürülebilir kalkınma temelinde olumlu diyalogların geliştirilmesine katkıda bulunur.

Yürütme Kurulu Toplantıları

Madde 22- (1) Yürütme kurulu olağan toplantıları, her ay bir kez olmak üzere düzenli olarak yapılır.

(2) Yürütme kuruluna, konsey başkanı başkanlık eder.

(3) Yürütme Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamalarda işaretle oylama usulünün uygulanması esastır.

(4) Yürütme Kurulu başkanı, yürütme kurulu üye tam sayısına dâhildir. Oyların eşitliği halinde yürütme kurulu başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yürütme kurulunda görüşülen konular, salt çoğunluk gözetilerek oyçokluğu veya oybirliği ile kabul veya reddedilir.

(5) Başkanın bulunmadığı zamanlarda, başkanın genel kurul başkanlığı dışındaki tüm görevlerini başkan yardımcısı yürütür. Bu durumda, bu kişinin yetki ve sorumlulukları, başkanın yetki ve sorumlulukları ile aynıdır.

 

Yürütme kurulu toplantılarının yeri, günü, gündemi ve duyurulması

Madde 23- (1) Yürütme kurulu olağan toplantılarının yeri, günü ve saati önceden yürütme kurulu tarafından belirlenir.

(2) Yürütme kurulunun gündemi, konsey başkanının onayı ile genel sekreter tarafından oluşturulur ve en az üç gün önceden, kent konseyi başkanlığı tarafından üyelere bildirilir. Olağanüstü yürütme kurulu toplantılarında da bu süre en az 3 gün olarak uygulanır.

(3) Üyelere bildirim; imza karşılığı gündemin teslimi, taahhütlü posta, faks, kent konseyi web sitesinde yayımlama, elektronik posta gibi ispat edici yöntemlerden biri veya bir kaçı kullanılarak yapılır.

 (4) Yürütme Kurulu toplantılarında yürütme kurulu başkanı, üyeler ve genel sekreter de yürütme kurulunun görev alanı ile ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır.

(5) Kent Konseyi Yürütme Kurulunun aylık toplantıları sırasında alınan kararları kaleme alıp Kent Konseyi Genel Sekreterine  iletmek yazmanın görevidir. Yazmanın  bulunmaması durumunda yazman yardımcısı aynı görevleri yürütür

 

Sekreterya Hizmetleri

Madde 24- (1)Gaziemir Kent Konseyinin sekreter ya hizmetleri, Gaziemir Belediye Başkanı tarafından önerilecek 3 aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilen Genel Sekreter tarafından yerine getirilir. Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanına ve yürütme kurulu başkanına karşı sorumludur. 

(2)Genel Sekreter ; Kent Konseyinin görevlerinin yerine getirilmesini koordine etmek,  Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonunu sağlamak,  Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantı gündemini hazırlamak,   Çalışma raporları  hazırlayıp genel kurula sunmak,  Genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri Gaziemir Belediye Başkanlığına sunmak ve uygulamayı izlemekle görevlidir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kent Konseyi Meclisleri ve Çalışma Grupları

Madde 25-Kent Konseyinin amaçlarını gerçekleştirmek için Gaziemir gerçekleri ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak kalıcı ve geçici çalışma grupları ve meclisler  kurulur.

Kent Konseyi Çalışma Grupları

Kent Konseyi Çalışma Gruplarının Oluşumu

Madde 26- (1) Kent konseyinin görev alanına giren konularda, kent konseyinin amaç ve ilkelerine uygun olarak, çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışmalar yapmak üzere, ortak akıl ve uzlaşmanın sonucunda kentin yararına projeler üretmeyi hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları hayata geçirmek amacıyla, genel kurulun kararı üzerine yürütme kurulunca oluşturulur. Yürütme kurulu kararı ile de ayrıca geçici ortak çalışma komisyonları ile bu komisyonların görev ve sorumluluk alanlarına uygun mesleki bilgi ve beceriye yönelik ihtisas komisyonları ve kentteki çeşitli kesimlerin talepleri doğrultusunda, geçici ve sürekli alt çalışma grupları oluşturulabilir ve ilk genel kurul toplantısında oluşumlar hakkında genel kurul bilgilendirilir.

Çalışma Grupları

Madde 27- Her çalışma grubu,  en az 3 kişiden oluşur. Çalışma gruplarında görev almak isteyenler Kent Konseyi Yürütme Kuruluna yazılı olarak başvurup görev alabilirler. Çalışma gruplarının kurulmasına yürütme kurulu karar verir.

Geçerli özrü olmaksızın üst üste 3 toplantıya katılmayan çalışma grubu üyelerinin çalışma grubu üyeliği ve varsa Kent Konseyi delegeliği kendiliğinden düşer.

Çalışma grupları, kuruluşlarından sonra içlerinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçimini yaparak göreve başlarlar. Çalışma grubu  Başkan  Kent Konseyine delege olarak seçilir.. Herkes birden fazla çalışma grubunda görev alabilir. Çalışma grubu kararları oy çokluğu ile alınır.

 

Çalışma Grupları

 1) Kadın Hakları Çalışma Grubu

2) Eğitim ve Öğretim, Çalışma Grubu

3)Kültür ve Sanat,  Çalışma Grubu

4) Spor Çalışma Grubu

5) Çevre ve Sağlık Çalışma Grubu

6)STK Çalışma Grubu

7) Yaşlılar ve emekliler Çalışma Grubu

8) Trafik Çalışma Grubu

9) Mahalle Çalışma Grubu

 

Kent Konseyi Meclislerin oluşumu

Madde 28- (1) Kent konseyi bünyesinde, kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı; çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını, ortak akıl ve uzlaşmanın sonucunda kentin yararına projeler üretmeyi hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları hayata geçirmek amacıyla,

a) Gaziemir Kent Konseyi Kadın Meclisi,

b) Gaziemir Kent Konseyi Gençlik Meclisi,

c) Gaziemir Kent Konseyi Çocuk Meclisi,

ç) Gaziemir Kent Konseyi Engelli Meclisi,

d) Gaziemir  Kent Konseyi Halk Meclisi,

e) Gaziemir  Kent Konseyi Esnaf Meclisi,

oluşturulmuştur.

(2) Kent konseyi meclisleri, yönetmeliğe aykırı olmamak ve bu yönerge hükümlerini esas almak kaydıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönergelerini kendi genel kurullarında hazırlarlar. Hazırlanan yönergeler, kent konseyi meclislerinin kendi genel kurullarında görüşülerek onaylanır.

Kent Konseyi Meclislerinin Üye Yapısı

Madde 29- (1) Kent konseyi meclislerinin üye yapısı, bu yönergenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra; her bir meclisin kendi yönergesinde ayrıca belirleyeceği, temsil ettiği (kadın, gençlik, çocuk, engelli) kesimlere yönelik faaliyet gösteren diğer kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

(2) Kent konseyi meclisleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile birlikte kent içinde yaşayan her kesimden kişinin bireysel katılımını da öngören bir yapıdır. Bu doğrultuda, kent konseyi meclisleri, söz hakkı olup oy hakkı olmaksızın, gönüllülük esasına dayalı bireysel katılıma da açıktır.

Kent Konseyi Meclislerinin Organları

Madde 30- (1) Kent konseyi meclisleri, aşağıdaki organlardan oluşur;

a) Genel kurul

b) Yürütme Kurulu

c) Meclis başkanı

d) Çalışma grupları

(2) Kent konseyi meclislerinin seçimli genel kurullarında meclis başkanı,yürütme kurulu meclis sekreteri üyeliklerinin seçimleri, gizli oy ve açık tasnif usulü ile yapılır. Kent konseyi meclislerinin yürütme kurulları, meclis başkanı, meclis sekreteri ve 7 (yedi) asil üye ile birlikte toplam en az 9 (dokuz) üyeden oluşur. Yürütme kurulları için meclis başkanı ve meclis sekreteri haricindeki asil üye sayısı kadar da yedek üye belirlenir. Kent konseyi meclislerinin seçimli genel kurul toplantıları, kent konseyinin her seçimli genel kurul toplantısından önce yapılır.

 (3) Kent konseyi meclisleri bünyesinde amaç, ilke ve görevlerine uygun olacak şekilde, meclis genel kurullarının önerisi üzerine meclis yürütme kurulları tarafından sürekli ve geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Meclis çalışma gruplarının oluşumu ve çalışma usul ve esasları, kent konseyi çalışma gruplarının oluşumu ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümlere tabidir.

(4) Meclisler ve çalışma grupları; farklı sektör, birikim, disiplin, görüşlerin sinerji oluşturabilmesi için gönüllülerle birlikte Belediyenin konuyla ilgili birimleri, ilgili konu ile doğrudan veya dolaylı sorumluluğu bulunan çeşitli kamu kuruluşları ve meslek odalarının katılımı ile sağlanır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Kent konseyinin mali yapısı

Madde 31- (1) 1) Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.”

 (2) Kent konseyi yürütme kurulu, bütçenin oluşmasında belediye ile işbirliği yaparak, önerilerini rapor halinde sunar.

(3) Bütçeden yapılan harcamalar, yürütme kurulu tarafından hazırlanan raporla genel kurulun bilgisine ve onayına sunulur.

(4) Belediye bütçesinden ayrılan ödenek, Gaziemir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Gaziemir Belediyesinin sorumluları tarafından kullanılır.

Uygulama

MADDE 32- (1) Gaziemir Kent Konseyince, yürürlüğe giriş tarihi itibarı ile bu yönerge hükümleri uygulanır

Yürürlük

MADDE 33- (1) Bu yönerge 22.01.2015 tarihinde yapılacak olan Gaziemir Kent Konseyi Genel Kurul toplantısında kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

(2) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 27.01.2010 tarihli Gaziemir Kent Konseyi Çalışma Yönergesi yürürlükten kalkar.

Yürütme

Madde 33- (1) Bu yönerge hükümleri Gaziemir Kent Konseyi Başkanı tarafından yürütülür.

 

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi