Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

  T.C.
  GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

   

  GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.
  Hukuki dayanak
  MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, 07/10/2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, 12/09/2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen,
  a) Belediye                           :  Gaziemir Belediyesini,
  b) Başkan                             :  Gaziemir Belediye Başkanını,
  c) Başkan Yardımcısı           :  Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısını,
  ç) Meclis                               :  Gaziemir Belediye Meclisini,
  d) Encümen                          :  Gaziemir Belediye Encümenini,
  e) Müdürlük                         :  Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünü,
  f) Müdür                               :  Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürünü,
  g) Şef                                   :  Gençlik ve Spor Hizmetleri Şefini,
  ğ)Personel                          :  Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarını ifade eder.

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  TEŞKİLAT VE BAĞLILIK
  Teşkilat

  MADDE 5 - (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

  a) Müdür
  b) Şefler
  c) Memurlar
  d) İşçiler
  e) Sözleşmeli memurlar
  f) Teknik personeller
  g) Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personeller

  (2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

  a) Müdür
  b) Spor Koordinatörü
  c) Spor Eğitmenleri ve Antrenörler
  d) Kurs koordinatörü

  (3) Birimlerin görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duydukları nitelik ve sayıda kadro ihdası ve personel görevlendirmesi “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar” çerçevesinde yapılır. Bunun dışında (ihtiyaca göre) kadro karşılığı olmaksızın müdür onayı ile “Birim Sorumlusu”, Başkan onayı ile “Yönetici Yardımcısı” görevlendirmesi yapılabilir.

  (4) Müdürlüğün organizasyon yapısının teşkili ve alt birimlerin görev ve yetki dağılımları birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile geçerlilik kazanır

  Bağlılık

  MADDE 6 - Müdürlük, Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen Başkan
  İKİNCİ BÖLÜM
  Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri
  Kuruluş
  MADDE 7- (1) 5747 sayılı yasa ile kurulan ilçemizde, Spor İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisi’nin 06.03.2017 tarih ve 13 sayılı kararıyla kurulmuştur. 
  (2)Müdürlük; Spor ve Organizasyon Bürosu, Spor Tesisleri Bürosu, Gençlik Bürosu ve Yazı işleri bürosundan oluşur
  Müdürlüğün Görevleri
  MADDE 8 (1)Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
  a) Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Belediyemizce kurulan spor tesis ve spor alanlarının işletilmesi, çok amaçlı Gençlik Merkezlerin sosyal sportif ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, Belediyemiz birimlerinde çalışan memur ve işçilerimizin, Belediyemiz Spor Kulübü bünyesinde spor yapan sporcuların yetişme ve gelişmelerini sağlamak, kötü alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlıkları itibariyle gerekli tedbirleri alıp, sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmek, sevdirmek, yaptırmak ve ihtiyaç halinde spor okulları açmakla yükümlüdür.
  b) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü çalışmalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüterek amatör sporun gelişmesi yönünde her türlü maddi ? manevi desteği sağlar.
  c) Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını desteklemek, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek.
  d) İlçede spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak, Belediye’ye ait veya şahıs malı ( Belediye’ye hibe edilmiş ) alanların değerlendirilerek, spor faaliyetleri yapılabilecek alanlar sağlamak.
  e) Belediye tarafından verilmesi planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaşların görüşlerini almak, başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını koordine etmek.
  f) Spor merkezlerinin bakımını ve korunmasını sağlamak.
  g) Öğrencilere ve amatör spor kulüplerine eğitim hizmeti ve malzeme desteği sağlamak, spor branşının özelliğine göre icrası için gerekli olan giysi, ekipman, müzik v.b. ihtiyaçları satın almak, kiralamak.
  h) Her türlü spor dalında Doğa Sporları, Bisiklet Sporu, Güreş, Atıcılık, Yüzme, Basketbol, Tenis, Masa Tenisi, Voleybol, Teakwondo, Judo, Karate, Halkoyunları, Aerobik, Plates, Badminton, İzcilik, Atletizm, Boccia, Engelli Boccia, Futbol, Boks, Fitness  ve diğer spor branşlarında sportif faaliyetlerde bulunmak, İhtiyaç halinde veya gerekli görüldüğü taktirde takımlar kurmak, müsabakalara veya yarışmalara katılmak, müsabaka ve yarışma organize etmek.
  ı) Kurulacak spor alanlarında yapılacak sportif etkinliklere toplumun her kesiminin spora dahil edilmesini sağlamak.
  i) Gençlere yönelik her türlü sosyal ve eğitim  kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,
  j) Tüm vatandaşların spor yapmasını sağlamak için kitlesel ve bireysel sporlarının yaygınlaştırılmasını sağlamak, bu bağlamda ulusal ve uluslararası ölçekli spor müsabakaları, etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere ortak olmak.
  k) Başarılı ve yetenekli sporcuların tespiti, seçilmesi ve yönlendirilmesi için spor faaliyetleri düzenlemek, tespit edilen sporcuların desteklenerek branşına göre bireysel ya da kulüp olarak destek sağlamak,
  l) Amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek. Gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak ve gerekli alt yapı desteği sağlamak,
  m) Okul spor faaliyetleri ile ilgili olarak milli eğitim müdürlükleri ve okullarla işbirliği yapmak,
  n) Okul sonrası izcilik ve spor faaliyetleri ile gençlik faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak, kamp ve benzeri faaliyetler organize etmek,
  o) Gençlerin okul ve iş dışında kalan vakitlerinin spor alanlarına ve faaliyetlerine yönlendirilmesini sağlamak,
  ö) Belediye sınırları içerisindeki kahvehane, kıraathane, park gibi sosyal hayatın temerküz ettiği ortamları kültürel verimlilik açısından kültür hayatına artı değer üreten ortamlar haline gelmesine yönelik çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulamak.
  p) Gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif vatandaşlar olarak katılmalarını sağlayan ve gençleri zararlı alışkanlıklardan koruyarak, sosyal ve nitelikli bireyler olarak hayata hazırlamak.

  r) Milli ve Dini günleri ve gençlik ve spora özel günleri kutlamak bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak Ulusal ve Uluslararası festival ve şenlikler yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekanları, park, festival alanı ve kültür merkezlerini kullanmak,

  s) İnternet ve benzeri yollarla halka açık eğitim hizmetleri sunmak.
  ş) Yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül vermek,

  t ) Gerektiğinde tertiplenen ulusal veya uluslararası sportif etkinliklere katılmak, mevzuat çerçevesinde gerekli desteği sunmak,
  v) Eğitim, kültür, spor ve sanat maksatlı gezi, toplantı, seminer, konferans vb. organizasyonları tertip etmek, hobi eğitim çalışmalarını yapmak,kurslar açmak
  y) Tarihi, Kültürel mekân ve yerlere geziler düzenlemek, bu gezilere katılımı sağlamak.
  z) Belediyemizce kurulan spor tesisi ve sahaları işletmek, tesisleri devamlı olarak bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurmak, tesislerde mevcut demirbaşların, spora ait malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve her zaman kullanılır şekilde bulundurmak ve tesislerde yapılacak faaliyetlerin takvimini düzenlenmek,
  w ) Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlemek, her türlü profesyonel olmayan ödüllü veya ödülsüz sportif faaliyet ve organizasyonu gerçekleştirmek,

  q) Gaziemir Belediye Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  Teşkilat
  MADDE 9- (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü idari teşkilatı Müdür, Şef, Büro personeli            
  (2) Büroların sayı ve görevlerini belirlemede Başkanlık Makamının uygun görüşü üzerine müdür yetkilidir.
   
  Personelin unvan ve nitelikleri
  MADDE 10- (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.
  a) Spor İşleri müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik”  hükümleri doğrultusunda atanır.
  b) Şef: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
  c) Personel: Memur, işçi ve sözleşmeli çalışan tüm personeli kapsar.
  Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
  MADDE 11- (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları:
  a) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,
  b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
  c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
  ç) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
  d) Personeli arasında yazılı görev dağılımını yapar,
  e) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
  f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,
  g) Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,
  ğ) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,
  h) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,
  ı) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygulatır,
  i) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,
  j) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,
  k) Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir,
  l) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,
  m) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenler, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,
  n) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder,
  o) Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar,
  ö) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir,
  p) 5393 sayılı kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.
   
  Müdürlüğe bağlı şeflik ve görevleri
  MADDE 12- (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
  a) Bağlı şeflik ve büroları: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Şefliği görev yapmakta olup, şefliğin görevleri ile bu görevleri yapmakla yükümlü bağlı bürolar aşağıda gösterilmiştir.  
  1) Şefliğin görevleri:
  a) Büroda çalışan memurların ve yardımcı personelin devamlılığını takip etmek yetkisine sahiptir, büroda çalışan memurların düzenli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek, disiplini sağlamak,
  b) Yazışmaları takip etmek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlamak ve gerekli tenkitleri yerine getirmek,
  c) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlama yetkisine sahiptir,
  ç) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunma yetkisine sahiptir,
  d) Kendisine bağlı memurları yönetmek, öneri ve talimat verme yetkisine sahiptir,
  e) Büroda yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak ve programlamak,
  f) Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek,
  g) Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takip ve gerektiğinde ilgiliye bilgi vermek,
  ğ) İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişiye ulaşmasını sağlamak,
  h) Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludur,
  ı) Evrakların dosyalandırılarak arşivlendirilmesi işlemlerini takip etmek,
  i) Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
  j) Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlamak,
  k) Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur,
  l) Kendine verilen işleri, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlar,
  m) Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyenin müdürlükleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmalara müdürden önce imza atar,
  n) Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler alır, uygulama birliğini sağlar ve personeller arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları giderir.
   2) Spor ve Organizasyon Bürosu:
  a)   Vatandaşlarımıza sağlıklı yaşam bilgileri verilmesi uygulama örnekleri sunulması ve tüm vatandaşlarımızın katılımına açık spor aktivitelerinin düzenlenmesi,
  b)   Halka açık mekânlarda “spor etkinlikleri” düzenlenmesi, eğitmenlik hizmeti verilmesi,
  c)    Mevcut spor sahaları ve salonlarının kullanım verimliliğinin arttırılması ve korunması,
  d)    İhtiyaç duyulan noktalarda spor sahaları açılması için çalışmalar yapılması,
  e)    Tüm öğrencilerimizin yararlanabilmesi amacıyla okullarımıza ve amatör spor kulüplerine spor malzemeleri temin edilmesinin sağlanması,
  f)    Çeşitli dallarda ödüllü spor müsabakaları düzenlenmesi,
  g)   Çeşitli okulları düzenlenmesinin sağlanması.
  h)   Başkanlığımızın gençlerin spor dallarında desteklenmesi amacıyla düzenleyeceği yarışmaların organizasyonunu ilgili müdürlüklerle beraber gerçekleştirir,
  i) Resmi, milli ve dini günlerde yapılacak olan spor etkinliklerin planlanması ve organizasyonunu yapar, topluma mal olmuş sporcu ve spor adamları için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinliklerin düzenlenmesi,
  j)     Halkın spor etkinliklerine olan ilgisini artırmak amacıyla organizasyonlar yapar,
  k)   Spor bilinci ve spor ahlakını geliştirici çeşitli yarışmalar, seminer, konferans, tiyatro vb. etkinlikleri düzenler,
  l)   Türk ve diğer milletlerde spor alanlarında tanınmış şahsiyetlerle ilgili ulusal ve uluslar arası tanıtıcı panel, söyleşi, tiyatro, sempozyum, ödüllü yarışma vb. etkinlikler gerçekleştirir,
  m) Spor ahlakı yaşamı ve spor mantığını kavramak ve spor hayatına katkıda bulunma amacına yönelik, çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş hazırlatılması,
  n)   Belediye sınırları içerisinde çeşitli spor şenlikleri ve festivalleri organize edilmesi, 
  o)   Çağdaş ve geleneksel Türk spor ve oyun akımlarının takip edilerek, ilçemizdeki sanat faaliyetlerinin milli kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılması, vatandaşların bu yönden bilgi sahibi olması için gerekli çalışmaların yapılması,
      3) Spor Tesisleri Bürosu:
  a)   Spor tesisleri eğitimlerini düzenlenmesi
  b)  Gaziemir halkının yararına olan ve ilçede sporun gelişimine katkı sağlayacak her türlü spor etkinliğini organize etmek, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından organize edilenleri, ilgili mevzuat ve Belediye yönetiminin kararları çerçevesinde desteklemek veya bu tür kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler organize etmek.
  c)    Gaziemir halkının spor konusunda bilinç düzeyinin artmasına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek, başka kurum ve kuruluşlar tarafından bu amaçla düzenlenen faaliyetleri, ilgili mevzuat ve Belediye yönetiminin kararları çerçevesinde desteklemek veya bu tür kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler organize etmek.
  d)   Belediye yönetimi tarafından verilen görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmek.
  e)    Spor kulüplerine ve spor yapmak isteyen gruplara tesis kullanımı imkânı oluşturmak.
  f)    Tesislerin bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlamak,
  g)   Tesislerin bakım, onarım ve korunması için önlemler almak,
  h)   Tesislerin günlük kontrollerinin yapılarak eksikliklerinin giderilmesini sağlamak,
  i)     Tesislerde bulunan demirbaşların temiz, bakımlı ve kullanılır halde bulundurulmasını temin etmek,
  j)     Tesislerin çalışan ve gerekli durumlarla ilgili rapor tutulmasını sağlamak,
  k)   Tesislerde yapılacak spor faaliyetlerinin takvimini hazırlamak,
  l)     Tesislerde yapılacak çalışma ve antrenman isteklerine uygun cevap vermek,
  m) Üç ayda bir Spor Müdürlüğüne tesislerin genel durumu hakkında rapor vermek,
  n)   Spor tesislerinin sağlık ve hijyen açısından kontrollerini yapmak ve ilgili kurumlara iletilmek üzere raporları düzenleyerek Spor müdürlüğüne göndermek.
   
  4) Gençlik Bürosu
  a)      Belediye sınırları içerisindeki kahvehane, kıraathane, park gibi sosyal hayatın temerküz ettiği ortamları kültürel verimlilik açısından kültür hayatına artı değer üreten ortamlar haline gelmesine yönelik çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulamak.     
  b)     Belirli gün ve haftalar, milli ve dini bayramlar ve dini ve özel günlerde eğitim programları organize etmek.
  c)      Değerler Eğitimi ve manevi eğitimlerle ilgili kitapçık, gazete, dergi ve okul köşeleri hazırlamak.
  d)       Müdürlük, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçede eğitime yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili çalışmalarını koordine etmek, müşterek faaliyetler ve programlar düzenlemek.
  e)      Tarihi, edebi ve manevi büyüklerimizin örnek hayatlarını konu eden programlar düzenlemek.
  f)      Psikolog desteğine ihtiyaç duyan Gençlik Eğitim Merkezi öğrenci ve velilerine yönelik çalışmaları koordine etmek.
  5) Yazı İşleri Bürosu:
  a)   Birime gelen evrakları teslim almak, sınıflandırmak ve kayıt ettikten sonra birim şefinin bilgisine sunmak
  b)   Düzenlenen evrakları kayıt işlemlerinden düşerek tertip ve düzen içinde dosyalamak ve gerekli süre içinde arşivde saklamak
  c)    Müdürlüğe ait ayniyat ve demirbaş kayıtlarını tutmak. Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılmasını sağlamak. Kullanılmakta olan malzemelerin sağlıklı ve düzenli bir biçimde depolayıp muhafaza altına almak.
  d)   Amirin verdiği bilgiler doğrultusunda avans işlemlerinin yazışmalarını yapmak ve takip etmek
  e)    Birimde bulunan işçi personelin puantajlarını ve gereken evrakları düzenlemek.
  f)    Üstlerin aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
  g)   Müdür ve Başkanlık Makamına iletilecek notları kaydedip zamanında iletmek Başkanlık Makamına iletilen şikâyet ve dileklere ilişkin telefon görüşmelerini ilgili birimlere iletip sonuçlanmasını takip etmek
  h)     Yazışmaları düzgün ve özenli yapar, ayniyat kayıtları ve demirbaş zimmetini titizlikle tutar,
  i)        Birime gelen evrakın ekleriyle birlikte tam olup olmadığını kontrol ederek, imza karşılığı alır, gelen evrak defterine kaydeder,
  j)       Birimden çıkan evrak, doküman vb. yazışmaların resmi yazışma kurallarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra, giden evrak defterine kaydederek, ilgili yere gönderilmesi sağlar,
  k)     Birim personelince istenilen dosya ve evrakı, dosyasından bulup isteyene verir, geri verilmesini izler, evrakın kaybolmaması için gerekli tedbirleri alır,
  l)        Dosya dolaplarını her an tertipli ve düzenli tutarak, evrakın dosyasında anında bulunması için gerekli tedbirleri alır,
  m)   Verilen yazıları sorumluluğunun bilincinde hatasız, eksiksiz olarak hazırlayıp yazı konusu hakkında amiri dışında kimseye bilgi vermez, Vatandaşlardan gelen başvurularda onları yönlendirir, bilgilendirir,
  n)     Vatandaş taleplerinin karşılanması için belediye birimleri ve ilgili dış birimlerle gerekli  
  işbirliği ve koordineyi sağlar, yazışmaları yapar, işlemleri yürütür,
  o)      Belediye’nin çalışma alanına girmeyen konularda vatandaşları bilgilendirir ve ilgili
  kurumlara yönlendirir
  r) Müdür ve Başkanlık Makamına iletilecek notları kaydedip zamanında iletmek
  s) Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan ihale dokümanlarını hazırlamak
  ş) Yapılan ihalelerin aylık olarak Hak ediş dosyalarını hazırlamak
  t) Performans tablosu oluşturmak
  u)Müdürlüğümüz bütçesini oluşturmak
  ü) Müdürlüğümüze ait faaliyet raporunu oluşturmak (haftalık,3 aylık,6 aylık, yıllık)
   
   
   
   
   
  Personelin görev, yetki ve sorumlulukları
   
  MADDE 13- (1) Personelin görev, yetki ve sorumlulukları:
  Müdürlüğün görev alanına giren görevler; müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelik, yeterlik, verimlilik, performans, başarı seviyeleri vb. yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.
  a)      Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum ve davranış sergiler,
  b)     Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,
  c)      Kendisine tevdi edilen işleri gecikmeksizin ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,
  d)     Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,
  e)      Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,
  f)       Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,
  g)      Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,
  h)     İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,
  i)        Gerektiği ve görev verildiği durumlarda, ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,
  j)       Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mevzuata riayet eder,
  k)     Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,
  l)        Faaliyeti ile ilgili amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz olarak hazırlar ve sunar,
  m)   Çalışmalarında örnek tutum ve davranış sergiler,
  n)     Verilen iş ve işlemleri direktife uygun olarak öngörülen bütçe sınırları içerisinde ifa eder,
  o)      Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder, gerektiğinde raporlanmasını sağlar,
  p)     Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı titizlikle tutar, usulüne uygun olarak muhafaza eder,
  r)      Kullandığı kâğıt, kalem, cd vb. malzemeler konusunda tasarruf ilkelerine riayet eder, malzeme stoklarını devamlı kontrol edip ihtiyaç duyulanların mevcudu bitmeden temini için amirine bildirir,
  s)       Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,
  t)       Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine sunar,
  u)      Müdürlük faaliyetleri ve organizasyonlarına ait davetiyeler, el ilanları, afişler, broşürler ve kültürel yayınları, yapılan dağıtım planlamaları doğrultusunda ilgili yerlere ulaştırır,           
  v)       Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir.
   

  Spor Koordinatörü’nün görev, yetki ve sorumlulukları

  MADDE 14 ? (1) Sportif etkinliklerin planlanmasının ve icrasının tüm aşamalarından sorumludur. Etkinlikleri yönetir, muhtemel aksaklıklar için tedbir alır.

  (2) Belediyeye bağlı spor salonlarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesini sağlar.

  (3) Her yıl yapılacak olan  “Geleneksel  Spor Oyunları” organizasyonunun sorumluluğunu üstlenir, organizasyonun başarılı bir şekilde sonuçlanması için gerekli tedbirleri alır.

  (4) Yaz dönemlerinde öğrencilere yönelik “Yaz Spor Okulları” organize eder. Bu okulların daha nitelikli hale gelmesi konusunda çalışma yapar.

  (5) Kültür merkezleri bünyesinde ve diğer alanlardaki Spor Salonlarının faaliyetlerini vatandaşın beklentilerine uygun olacak şekilde planlar ve icra edilmesini sağlar.

  (6) Tüm spor salonları ve spor merkezlerini denetler. Bay, Bayan seanslarını düzenler.

  (7) Spor alanında yeni projeleri üretir, araştırma geliştirme faaliyetleri yaparak yöneticilerine rapor sunar.

  (8) Spor salonlarının bakım, tamir konularını takip eder, rapor haline getirir ve müdüre rapor verir.

  (9) Spor salonlarını denetler. Salonların günlük bakım ve temizlik hizmetlerinin yapılmasını sağlar.

  (10) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapar.

  Spor Eğitmenlerinin ve Antrenörlerin Görev Yetki ve Sorumluluğu

  MADDE 15 ? (1) Spor okullarında, Geleneksel Yaz Spor Oyunlarında, Spor salonlarında, spora yönelik icra edilecek bütün sportif faaliyetlerde eğitim ve uygulamadan sorumludur.

  (2) Görevlendirildikleri taktirde Sportif müsabakalarda koordinatörlük ve hakemlik yapar.

  (3) Müdüre ve Spor Koordinatörüne karşı sorumludur. Müdür ve Spor Koordinatörü tarafından verilen idari ve sportif diğer görevleri yapar.

   

  Kurs Koordinatörü Görev, Yetki ve Sorumluluğu

  1. Kurs Koordinatörü, müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde müdürlük makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir. Hizmet, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.
  2. Müdürlüğe bağlı Spor Salonları, binalar ve sorumluluk alanında bulunan diğer yerlerde yapılan sosyal, kültürel ve spor kurslarının, Müdürlük arasındaki iş ve işleyişle alakalı koordinasyon işlerini yürütmekten sorumludur.

   

  1. Müdürlüğün kurs etkinlikleri kapsamında kendisine bağlı olarak faaliyet gösteren dış birimlerde ihtiyaç doğrultusunda verilecek eğitimleri belirler ve uygulama aşamalarını takip eder.
  1. Müdürlüğe bağlı tüm birim, şube ve departmanlarda yürütülen kursların rutin denetim görevini yerine getirmek ve üst yönetime denetim tespitlerini raporlamak.

   

  1. Üst yöneticinin bilgi ve talimatları doğrultusunda günlük haftalık veya aylık koordinasyon toplantıları düzenleyerek Müdürlüğe bağlı birim, şube, kültür merkezleri arası iletişimi koordine etmek ve raporlamak.
  1. Müdürlüğe bağlı birimlerde yapılan kursların takibini yapmak işleyişi devam ettirmek ve kursiyer takibini gerçekleştirmek.

   

  1. Eğitmenleri koordine etmek, müdürlük arasındaki iş ve işleyişle alakalı koordinasyon işlerini yürütmekten sorumludur.
  1. Kursun işleyişini, düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak

   

  1. Kurs çalışmalarında plân ve programların uygulanmasını sağlamak,

       (10) Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders plânlarını inceleyip onaylamak,
  (11)Kursun işleyişi ile ilgili idari mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak
  (12)Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemleri yürütmek.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon
   Hizmetlerin icrası
   
  MADDE 16-  (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.
  a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek gereği için ilgililerine verilir.
  b) Görevin planlanması: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
  c) Görevin icrası: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
  İşbirliği ve koordinasyon
   
  MADDE 17- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;
  a) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,
  b) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre verilir,
  c) Müdür dosyadaki evrakları havale eder ve şefe iletir,
  ç) Şeflikte görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.
  (2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon; Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, şef ve müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan yardımcısı imzası ile yürütür.
   
   
   
   
   
   
   
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Denetim, Sicil ve Disiplin
   
  Müdürlük içi denetim 
  MADDE 18- (1) Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde müdür tarafından da yapılır,
  a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,
  b) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir. 
  Personel sicil ve özlük dosyaları
   
  MADDE 19- (1) Devlet memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.
  Disiplin cezaları
  MADDE 20- (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.
   
  ALTINCI BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
   
  Yönetmelikte yer almayan hususlar 
  MADDE 21- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir. 
  Yürürlük
  MADDE 18- (1) Bu yönetmelik,  Belediye Meclisinin onayından sonra yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 19- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.

Copyright © 2022 Gaziemir Belediyesi