Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

  T.C.
   GAZİEMİR BELEDİYESİ
  SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
    MADDE 1

  Bu Yönetmeliğin amacı; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

      Kapsam
         MADDE 2

  Bu Yönetmelik Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

        Dayanak
         MADDE 3

  Gaziemir Belediye Meclisinin 01.11.2010  tarih ve 98  sayılı kararı ile norm kadrosu oluşturulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer'i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar
         MADDE 4
  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

         a) Başkan        : Gaziemir Belediye Başkanı'nı,
         b) Başkanlık   : Gaziemir Belediye Başkanlığı'nı,
         c) Müdür        : Sosyal Yardım İşleri Müdürü'nü,
         ç) Müdürlük  : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nü,
         d)Yönetmelik : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma   
                                    Yönetmeliğini ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Teşkilat
   MADDE 5

  Gaziemir Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde, evrak kaydı ve yazışmaların yapıldığı İdari Birim, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza psikolojik, adli ve idari konularda yardım yapacak Kadın Danışma Merkezi,  kurulu olduğu mahallelerde yaşayan vatandaşların taleplerini karşılayarak kurslar ve eğitimler planlayan Semtevleri Birimi, yardıma muhtaç vatandaşların tespit ve kayıtlarının tutularak yardımların organize edildiği Yardım İşleri Birimi ile hizmet yerlerinin genişlemesine bağlı olarak Başkanlık Makamının onayı ile kurulacak birimlerde görev yapacak, bir Müdür ile mer’i norm kadro mevzuatıyla belirlenen nitelik ve sayıda Memur, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı ve Büro personeli görev yapar. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirme yapılabilir.

   

   

                                                             ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Görev, Yetki Ve Sorumluluk
  Müdürlüğün Görevleri
  MADDE 6

  1.  Gaziemir Belediye Başkanlığı'nın amaçları, prensip ve stratejileri ile bağlı bulunulan ilgili mer'i mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Belediye sınırları içinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaçlara gerekli yardımları yapmak,
  2. Özürlü vatandaşlara gerekli destek ve yardımı sağlamak,
  3. Amatör spor kulüplerine destek vermek ve amatör sporculuğu teşvik etmek için organizasyonlar düzenlemek,
  4. Başarılı sporcu ve okulları ödüllendirmek ve yardımları organize etmek,
  5. Toplu sünnet ve toplu düğün organizasyonlarını yapmak,
  6. Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak , ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak,
  7.  Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği okul dışı eğitim çalışmalarını, el beceri kurslarını, eğitim yardımlarını organize etmek,
  8. Kendisine bağlı merkezler aracılığı ile vatandaşlara sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamak,
  9. Yardımsever kişi ve kuruluşlara yapacakları yardımlar konusunda işbirliği yapmak.    
  10. Dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amacı ile Gıda Bankacılığı kurmak, işletmek.
  11. STK, Üniversiteler ve İlçe Kaymakamlığı ile işbirliği halinde toplumsal dayanışma ve yardım projeleri üretmek.
  12. Maddi durumu yetersiz öğrencilere destek sağlayıcı projeler üretmek.
  13. Bakacak kimsesi olmayan veya yalnız başına hayatını idame ettiremeyenlere bakma-barındırma hizmeti sunmak.
  14. Kadın Sığınma Evleri, Huzurevi,  Danışma Merkezleri, Semt Evleri kurmak,
  15. Meslek Edindirme, hobi ve beceri kursları açmak,
  16. Vereceği kurslara ilişkin olarak çalışma ortamları hazırlamak, atölyeler kurmak.
  17. Korunma Evleri açarak ihtiyaç sahiplerinin asgari ihtiyaçlarını karşılamak.
  18. Ailenin ve aile birliğinin korunmasına  ve devamına ilişkin çalışmalar yapmak.
  19. Günlük ihtiyaçlarını tek başına sağlayamayan ilçe sakinlerine, sağlık, ambulans, evdebakım, temizlik, yemek, küçük ev arızaları gibi konularda destek vermek.
  20. Yangın ve doğal afet gibi konularda mağdur ailelerin tespitini yapmak, temel ihtiyaçlarına ilişkin çözümler üretmek.
  21. Yaşlı, engelli, düşkün, Şehit yakınları ve gazilere yasalar dahilinde yardımda bulunmak ve etkinliklere katılımlarını sağlayarak sosyal hayata olan bağlarını güçlendirmek.
  22. Bayramlar, milli - dini günler ve haftalarda etkinlik ve organizasyonlar düzenlemek.
  23. Cenaze sahiplerine ve cenaze evlerine, acılı günlerinde destek olmak amacı ile hizmet sunmak.
  24. Öğrencilere, ayni ve nakdi yardımda bulunmak, gerektiğinde servis hizmeti sağlamak.
  25. Çamaşırhane, banyo, aşevi, sosyal market hizmeti vermek.
  26. Sosyal ve kültürel hayatı güçlendirmek amacı ile gezi ve organizasyonlar düzenlemek,
  27. Askere gidecek gençlere imkanlar dahilinde destek vermek.
  28. Sosyal yardımlar konusunda projeler üretmek, işbirliği yapmak ve faaliyetler yürütmek.    

    Müdürlük Yetkisi
         MADDE 7

  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

  Müdürlüğün Sorumluluğu
         MADDE 8

  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

  Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
         MADDE 9

  1. Belediye  Başkanı'nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, mer'i mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapmak,
  2. Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri, stratejileri, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirmek ve verilen sorumluluğa göre faaliyetleri yürütmek,
  3. Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri almak,
  4. Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlamak,
  5. Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki işyeri, kadro, makine, ve teçhizatın planlamasını yapmak,
  6. Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapmak,
  7. Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlamak,
   Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri benimsetmek,
  8. Görevindeki personele görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapmak, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik etmek,
  9. Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer'i mevzuata riayeti sağlamak, bunların uygulanmasını   kontrol etmek; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri sunmak,
  10. Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlamak,
  11. Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak,
  12. Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol etmek,
  13. Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin etmek. Önemini kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha etmek,
   Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim etmek ve/veya ettirmek,
  14. Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer'i mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlamak,

   
  Memur Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
         MADDE 10

  1. Müdürlüğün çalışma konularında kendi kısmı ile ilgili çalışmaların yapılmasını sağlamak,
  2. Görev ve çalışmaları yönünden biriminin müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak,
  3. Verimli çalışmanın sağlanması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmek ve uygulamak,
  4. Başkanlığın amaçlarını ve stratejilerini, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklamak, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı vermek ve uygulamaları kontrol etmek,
  5. Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri almak,
  6. Haberleşme ve evrak akışını, dosyalama işlemlerinin sorunsuz olarak devamını sağlayarak üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar ve yönetmelikleri hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlamak,
  7. Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapmak,
  8. Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif etmek,
  9. Çalıştırdıkları görevlilerin iş bölümü esasları dahilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri benimsetmek,
  10. Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapmak, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik etmek,
   Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırmak,
  11. Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlamak,
  12. Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin etmek,
  13. Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya daha başarılı olmaya teşvik etmek,

   

  Diğer Personel Görev, Yetki ve Sorumlulukları
         MADDE 11

  1. Başkanlığın amaçlarını ve genel stratejilerini, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenmek ve buna uygun tutum davranış sergilemek,
  2. Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapmak,
  3. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılmak,
  4. Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirmek, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmek,
  5. Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza etmek,
  6. Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim etmek, gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunmak,
  7. Vatandaşlardan gelen başvurularda onları yönlendirmek ve bilgilendirmek,
  8. Birime gelen evrakın ekleriyle birlikte tam olup olmadığını kontrol etmek, imza karşılığı almak, gelen evrak defterine kaydetmek,
  9. Birimden çıkan evrak, doküman vb. yazışmaların resmi yazışma kuralları yönergesi esaslarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra, giden evrak defterine kaydederek, ilgili yere gönderilmesi sağlamak, arşiv evraklarına ilişkin faaliyetleri yürütmek
  10. Amirlerince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve özenle yapmak.
  11. Yardım dağıtımı ve organizasyonlarda kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Görevin Planlanması
  MADDE 12
   
  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.
  Görevin Yürütülmesi
  MADDE 13

  Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  İşbirliği ve Koordinasyon
  Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği
         MADDE 14

  1. Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
  2. Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir.
  3. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.
  4. Kendisine evrak havale edilen personel ivedilikle gerekli işlemleri yapar ve ilgili yerlere iletir.

        Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
         MADDE 15

  1. Müdürlükler arası yazışmalar Müdür' ün imzası ile yürütülür.
  2. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar büro sorumlusu, memur, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

   

  ALTINCI BÖLÜM

  Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
  Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem
  MADDE 16

  1. Müdürlüğe gelen evrakın İdari Birim personelince önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
  2. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.

   

      Arşivleme ve Dosyalama
         MADDE 17

  1. Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek standart dosya planı dahilinde ayrı klasörlerde saklanır.
  2. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
  3. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

   

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Denetim
  Denetim, Personel Sicil ve Disiplin Hükümleri
    MADDE 18

  1. Sosyal Yardım İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
  2. Sosyal Yardım İşleri Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.
  3. Sosyal Yardım İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
  4. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur.

   

  SEKİZİNCİ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler
  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
  MADDE 19

  İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

  Yürürlük
  MADDE 20

  Bu Yönetmelik hükümleri; Gaziemir Belediye Meclisinin kararından sonra yürürlüğe girer.

  Yürütme
    MADDE 21

  Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziemir Belediye Başkanı yürütür.

   

   

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi