Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Plan ve Proje Müdürlüğü

  Müdürlüğün Yetki ve Görevleri

    Plan ve Proje  Müdürlüğü 775,2886,2942/4650,2981/3290,3194,4706/4916,5393,  3366, 5216 , 2863, 4734 sayılı kanunları ve bunlara bağlı çıkarılmış yönetmelikleri; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bakanlıkların yayınladığı genelgeleri uygulamakla yetkilidir. 
    Plan ve Proje Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürüne bağlı olarak yedi birimden oluşmakta olup, bu birimlerin görevleri aşağıda sırası ile açıklanmıştır.
    Plan ve Proje Müdürlüğü; İmar kanunu, İzmir İmar Yönetmeliği ve diğer yasa, yönetmelik ve mevzuatlar doğrultusunda ilçe sınırları dahilindeki bölgenin   imar planlarını    sürdürebilirliğini sağlamak, Kentsel ve bölgesel yapılanma, vizyon, programlar, stratejik öncelikler, mekansal dönüşümler, vs. gibi konuların uzun perspektif içerisinde gerçekleştirilmesini takip etmek; ilçenin doğal  ve tarihi değerlerini koruyarak kentsel gelişimi çok yönlü katkı, destek ve katılımla ekonomik ve sosyal yapı gerçekleriyle sürdürülebilir kılmak; kentin ihtiyaçları doğrultusunda Kentsel Tasarım Projelerinin yapımı veya yaptırılması, cephe ıslah çalışmalarının yapımı veya yaptırılması; müdürlük görev alanıyla ilgili her türlü konunun ayrıntılı araştırmasını, gerekirse imar planına veri teşkil edecek altyapı bilgisinin hazırlanmasını, ilgili birimlerde takibini, mülkiyet-kadast-ral-halihazır ve istimlak durumlarının incelemesinin yapılması ve yaptırılması, Belediye sınırları dahilinde yapılacak her türlü yapı, sanat yapısı, alt yapı, park, bahçe, meydan, kentsel tasarım önerisi  vb... yapıların projelerini yapmak, yaptırmak veya yarışmalar açmak.  

  1-Emlak İstimlak Birimi Görev Yetki ve Sorumlulukları

  - İmar Planlarında yol, meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil alan v.b. yerlerin zemin ve zemin üstü kamulaştırma veya irtifak tesislerinin yapılmasını sağlamak. 
  - Belediye ye  ait taşınmazlardan gerekli görülenlerin yasa ve yönetmelikler çerçevesinde satışını yapmak.
  - 2981/3290 Sayılı Yasalar çerçevesinde , imar planları doğrultusunda gerekli çalışmalar yaparak hak sahiplerine tapularını vermek. 
  - 775 Sayılı Gecekondu Önleme Yasası çerçevesinde kamulaştırma planı hazırlamak bu planlara uygun olarak arsa ve arazi düzenlemesi işlemlerini yaparak arsa üretimini sağlamak. 
  - 3194 Sayılı Yasanın 11.madde kapsamında bulunan imar planlarında; Meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Maliye Hazinesine ait yerlerin Belediyeye devrini sağlamak. 
  - Belediye sınırları içinde veya dışında kurum,kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde alım,satım, trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamının olurları doğrultusunda protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak. 
  - Müdürlük, Belediyeye ait binalı veya binasız taşınmazların her türlü tasarrufunda yetkilidir. 
  - İmar planı uygulaması sonucu meydana gelen yol fazlalarının ilgili parsel malikleri adına ihdas ederek satış işlemlerini yapmak. 
  - 2886, 3194, 2981/3290, 4706/4916, 2942/4650 Sayılı Yasalar çerçevesinde taşınmazlara ilişkin kıymet takdirlerinin yapılması için “Kıymet  Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonu” teşkilini Başkanlık Onayı ve Encümen Kararı ile sağlamak. 
    
  2-Harita Birimi Görev Yetki ve Sorumlulukları

  - İmar planlarının hazırlanabilmesi için gerekli olan halihazır haritaları yapmak ve yaptırmak. 
  - Belediye ve İmar Yasaları doğrultusunda,imar planlarının ve ıslah imar planlarının uygulanması neticesinde;
       -2981/3290 Sayılı Yasalar çerçevesinde ifraz ve şuyulandırma yapmak,
       -3194 Sayılı İmar Yasasının 18. maddesi gereği arsa ve arazilerin düzenleme ve şuyulandırmalarını yapmak,
       -3194 Sayılı Yasanın 15 ve 16 .maddelerine istinaden plan uygulamaları yapmak, 
  - Kentsel Dönüşüm Planlarının uygulanması kapsamında ; arsa ve arazilere ilişkin tespit,değerlendirme ve sonuçlandırma yapmak sureti ile düzenleme yapmak. 
  - İmarlı parsellerin inşaat istikamet rölevelerinin hazırlanması,kot-kesit kitle, yol kırmızı kotu vermek, su basman vizesi ölçümlerinin tespiti ve ifraz-tevhit ( Ayırma-Birleştirme) işlerini yapmak, 
  - Adnan Menderes Havalimanı Mania planları çerçevesinde kot tespitlerini yapmak,
  - Belediyemizin görev ve yetki alanlarındaki yapılan tüm imar uygulamalarının (parselasyon planlarını )yasa gereği askı işlemlerini yapmak ve bu planların arşivlemesini  yapmak, 
  - İmar Planlarındaki Kamulaştırmaya konu olan yerlerin kamulaştırma planlarını ve hesabatını yapmak, 
  - Yeni bir mahalle kurulması ve İlçe ve Mahalle sınırlarının tespitini yasalara uygun olarak hazırlama işlemlerini yapmak, 
  - Belediyemiz hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Kent Bilgi Sistemini oluşturmak.                                                           
  - Harita Uygulama Sorumlularını (TUS) kontrol etmek ve sicillerini tutmak. 
  - İşlem görmekte olan parsellere ilişkin ,talep halinde imar yönetmeliği gereği revizyon yapmak,inşa edilmesi planlanan yol ve teknik altyapı tesislerinin arazi çalışmaları ile arazide parsel tespitleri yapmak. 
  - İlçemize ait tanıtım rehberi (haritasını) hazırlamak , hazırlatmak .
    
  3- Numarataj Birimi Görev Yetki ve Sorumlulukları

  - Belediye sınırları içersindeki tüm binalara ait numarataj bilgilerini güncellemek, sokak ve kapı numaralarının belirlemek ve  zemine aplike etmek. 
  - Yeni yapılan binaların ve yıkılan binaların ulusal adres veri tabanında güncellemek.
  - Adrese Dayalı Nüfus Bilgi Sistemine veri girişini yapmak.
  - Numarataj  belge ve krokilerini hazırlamak ve onaylamak.
  - TÜİK ve UAVT ile koordinasyon sağlamak ve  yazışmaları yapmak.
  - Yeni açılmış veya isimsiz sokakların tespitini yapmak , bu sokaklara isim verilmesi için Belediye Meclisine öneride bulunmak.

  4-Coğrafi Kent Bilgi Sistemi  Birimi Görev Yetki ve Sorumlulukları

  - Vatandaşları ilgilendiren bilgi işlem hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
  - Belediyemiz görev alanında  yapılan imar uygulamalarının bilgisayar ortamına girişi ve güncelleme yapmak.
  - Mülkiyet paftalarını sayısal olarak hazırlamak ve güncellemek.
  - Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kent Bilgi Sistemi çalışmalarını yürütmek ve bu konuda yazışmalar yapmak.

  5-Kiralama Birimi  Görev Yetki ve Sorumlulukları

  - Belediyenin kiraya verilecek gayrimenkullerin kira dosyalarını düzenlemek ve ihaleye hazır duruma getirmek .
  - Kira ödemelerini takip etmek.
  - Kiralama Birimi, Belediyeye ait binalı veya binasız taşınmazların üzerindeki yapılan işgallerin tahliyesi hususunda yasal tedbirleri almak ve gerektiğinde ecrimisil tahakkuk ettirmek,  ödemeyenleri icra şefliğine bildirmek.
  - Belediye sınırları içinde veya dışında kurum,kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ve belediye ye ait gayrimenkulleri   ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kiralama, kiraya verme,işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamının olurları doğrultusunda protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak. 
  - Kira defteri oluşturmak ve güncellemek.
  - Kira mukavelelerini ve taahütnamelerini hazırlamak.
  - Kiracılarla ilgili hukuki işlemleri yürütmek.
  - Kira artışları hususundaki teklifleri Encümene sunmak.

  7-Proje Birimi  Görev Yetki ve Sorumlulukları 

  - Belediyeye ait resmi binalar ile sosyal tesislerin mimari avan Belediyeye projelerini, gerektiğinde uygulama projeleri ile tadilat ve onarım projelerini hazırlamak mahal listelerini belirlemek,
  - Hazırlanan projeler ile diğer birimlerle sağladığı koordinasyon sonucu hazırlanan projelerin (Mimari-Statik-Elektrik-Tesisat-Kalorifer-Havalandırma) yasa ve yönetmelikler çerçevesinde metrajını düzenlemek ve Başkanlık Makamınca uygun görüş almak  
  - Proje Müellifi olarak; inşaa edilmekte olan yapıların onaylı projesine uygun olarak     inşaa edilip edilmediğini kontrol etmek, (Görevlendirildiğinde)
  - Avan projesi idarece hazırlanarak yükleniciye verilen ve uygulama projeleri ile detayları yüklenici tarafından hazırlanan ihale konusu işlere ait projeleri Fen İşlerine sunmak ve Başkanlık  Makamınca da onaylanmasını sağlamak, 
  - Projelerin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmak ve sonuçlandırılan çalışmaları inceleyip karara bağlamak, 
  - Yapı teknolojisindeki son gelişmeleri ve yenilikleri yakından izlemek ve projelendirme aşamasında bu gelişme ve yeniliklerden yararlanmak. 
  - Yıllık çalışma programı uyarınca haritalar üzerinde hazırlık çalışmalarını yapmak. 
  - Belediyemiz sınırları içerisinde tüm imarlı ve imarsız bölgelerde mevcut ve yeni     açılan asfalt yol veya ham yollara ait plan, pafta, çalışmaları, bölge yol haritaları oluşturmak, yol kesitlerini projelendirmek. 
  - Personelin gerek kullanılan teknikler, gerekse yeni tekniklerin öğrenimini, gerekse kalifikasyonun artırılması yönünde açılmış ve açılacak kurslara katılımı, broşür, makale ve kataloglarla eğitimi için çalışmalar yapmak.

  Teknik Elemanların-Memurların Görev,Yetki ve Sorumlulukları

  - Bina  ve  Sosyal Tesis mimari avan proje hazırlayarak ,uygulama,tadilat, onarım projelerinin çizilmesi.
  - Yapılan projelere ilişkin mahal listesini hazırlamak,
  - Proje dosyaları için bilgisayar ortamında ve arazi ortamında halihazır bilgilerinin çalışmasının yapılması,
  - Görevlendirildiğinde proje müellifi olmak, ihale komisyonu,geçici kabul  vb. heyetlerde görev almak,
  - Park, rekreasyon alanı, yol projeleri oluşturmak,
  - Hazırlanan projelerin metrajının düzenlenmesi 
  - İmar planındaki değişiklikleri müdürlüğün bünyesindeki arşivde takip ederek güncellemek.
  - Verilen  görevlerin yasalar çerçevesinde tam ve zamanında yapılması
  - Müdürlüğün yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak, kaydederek  örnek çıkarılması ve arşiv oluşturulması,
  - Satınalma evrakının  tanzim edilmesi (doğrudan temin dosyalarının hazırlanması) ve alınan malların ambar memuruna teslim edilmesi.
  - Demirbaşa kayıtlı araç ve gereçlerin her türlü teçhizatın takip edilmesi, bakım ve onarımlarının kontrol edilmesi
  - Müdürlüğümüz ile diğer Müdürlükler arasında evrakların ulaşımını sağlamak.
  - Dosyanın çözümlenmesi için bilgisayar ortamında ve arazi ortamında çalışmalar yapmak.
  - Müdürlüğün bir sonraki yıl içinde ihtiyaçlarının tespit edilerek, bütçesinin hazırlanması ve hazırlanan performans, faaliyet ve stratejik hedeflerin ilgili birime ulaştırılması
  - Stratejik plan, Performans Programı, Bütçe, Faaliyet Raporu, Harcama Birimlerince Mali Hizmetleri Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlanacaktır
  - Stratejik Plan ve Performans programının izleme ve değerlendirmesine yönelik harcama birimleri tarafından aylık, üç aylık faaliyet raporu hazırlanarak ilgili Müdürlüğe verilir.
  - Müdürlükler yaptıkları işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuatlar dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş alabilir.

   

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi