Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

  Kuruluşu
  Eski adı ile Personel ve Eğitim Müdürlüğü olan Müdürlüğümüz Norm Kadro İlke ve Standartları içerisinde isim değiştirerek Gaziemir Belediye Meclisinin  01.05.2007 tarih ve 35 sayılı kararı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak kurulmuş ve  5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
       
  Bağlılık
  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.
           
  Müdürlük yetkisi

  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

   

  Müdürlüğün sorumluluğu 

  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve Görev ve Çalışma yönetmeliğinde  tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
       
  Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu :

  1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
  2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
  3) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.
  4) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
  5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
  6) Belediyenin istihdam yönetimi, işgücü planlaması ve organizasyonu performans değerlendirme, öneri ödül sistemi, kurum personeline yönelik hizmet içi eğitim ve diğer eğitim faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde yönetimce belirlenmiş gelen politika ve prensiplere uygun olarak planlamak, organize etmek ve yürütmekten, bu amaçla öneriler hazırlamak, araştırmalar yapmak, tüm birimlerin uyum içinde çalışabilmesi için eleman seçim ve yerleştirmesini yapmak kendisine bağlı elemanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitimlerini sağlamak sureti ile birim içi verimi arttırmak, personele yönelik verimi arttırıcı çalışmalar yapmaktan Başkanlık Makamına karşı ve varsa Başkan Yardımcısına  sorumludur.

   

   

  Memurların görev, yetki ve sorumlulukları :

  Memurlar, unvanlarına göre kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve esaslara göre  Başkanlık Makamınca atanırlar.
  Memurlar görevlerini kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde Müdür ve Büro Sorumlusunun emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür.
            
  Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluğu :

  Belediyenin istihdam yönetimi, işgücü planlaması ve organizasyonu performans değerlendirme, öneri ödül sistemi, kurum personeline yönelik hizmet içi eğitim ve diğer eğitim faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde yönetimce belirlenmiş gelen politika ve prensiplere uygun olarak planlamasında, organize edilmesinde ve yürütmesinde, bu amaçla öneriler hazırlamasında, yardımcı olmak, kurum personelinin bütün özlük ve maaş tahakkuk işlemlerini yaptırmak, çalışma alanı ile ilgili tüm mevzuatı izlemek, uygulamak ve tüm birimlerin uyum içinde çalışabilmesi için eleman seçim ve yerleştirmesini yapmada müdüre yardımcı olmak, kendisine bağlı elemanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitimlerini sağlamak sureti ile birim içi verimi arttırmak, personele yönelik verimi arttırıcı çalışmalar yapmaktan müdüre karşı  sorumludur
  Büro Sorumlusunun , İnsan Kaynakları ve Eğitim Büro Sorumlusunu ve Eğitim Büro Sorumlusunu temsil eder. Başkanlık Makamınca yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak memur personelin arasından Başkanlık Makamının ataması ile görev yapar.
       
  MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ

  1) Memur personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama ve geçici görevlendirme işlemlerinin yapılması, talep dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması, göreve başlayış işlemlerinin yapılması.
  2) Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemesi terfi tarihlerini belirten listelerin takibi, onaylarının alınması. Maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarının tespiti.
  3) Memur personelin ücretsiz izin (askerlik, doğum sonrası, mazeret) göreve başlayış ve görevden ayrılış işlemlerinin yapılması.
  4) Memur Kadro ve Sicil defterlerine özlük hareketlerinin işlenmesi.
  5) Memur personel ile ilgili her türlü işlemlerin bilgisayar ortamında kayıt altına alınmasının ve bilgilerin muhafazasının sağlanması.
  6) Memur personelin hizmet borçlanma ve intibak (S.S.K., Bağ-Kur, Tahsil değişikliği, Askerlik süresi ve diğer mazerete dayalı süreler) işlemlerinin yapılması.
  7) İlk ataması yapılacak memur personelin ilk işe giriş evraklarının (güvenlik soruşturması, sağlık kurulu raporu vb.) temin edilerek atamasının yapılması ve emeklilik sicil numarası verilmesine ilişkin Emekli Sandığı ile gerekli yazışmada bulunulması.
  8) Memur personelin fasılalar ile düzenlenmiş olan özlük dosyasında muhafazası gereken evrakların konu ve içeriklerinin esas alınarak arşivlenmesi.
  9) Belediyemizden naklen giden ve Belediyemize naklen atanan memur personelin özlük dosyalarının gittikleri kuruma devren gönderilmesi, gelenlerin ise dosyalarının teslim alınması.
  10) Mahkeme ve duruşma kararlarının ilgililere tebliğini yaparak alınan tebellüğ belgelerini ilgili kurumlara gönderilmesi.
  11) Memur Mal Bildirim Formu (Memur personelin mal değişikliklerinde bir ay içerisinde, sonu 0 ve 5’li yılların Şubat ayının son gününe kadar) ve Bilgi Formu (ilk işe giriş)  düzenlenmesini sağlayıp muhafaza edilmesi.
  12) Personelin evlilik ve mahkeme kararı vb. nedenlerden kaynaklanan soyadı değişikliklerinin Emekli Sandığına bildirilmesi.
  13) Emeklilik hizmet yıllarını tamamlayanların ve emekliye ayrılmak isteyenlerin emeklilik işlemlerinin yapılması.
  14) Hizmet Belgelerinin düzenlenmesi.
  15) Gizli Sicil Raporlarının düzenlenerek, birim amirleri tarafından doldurulmasını takip ederek dosyalarına kaldırılmasının sağlanması. 6 yıllık sicil ortalaması 90 ve üstü olanlara her yılın ilk haftası itibariyle bir kademe verilmesi.
  16) Memurların özlük dosyalarının korunması ve kurum sicil numarası esasına göre düzenlenerek arşivlenmesi.
  17) İzinlerini yurtdışında geçirmek isteyen memurların Valilik Makamından yurtdışı izin onayının alınması.
  18) İzine ayrılan Müdürlerin izinli olduğu süre içinde görevini yürütecek personelin görevlendirme işlemlerinin yapılması.
  19)Yürürlükteki mevzuat gereği kısmi personel atamalarında gerekli olan Belediye Meclisinden izin alma işlemlerinin yapılması.
  20) Memurların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri ile ilgili eş durumlarında (evlilik cüzdanı fotokopisi) yeni doğumda (doğum belgesi ve kimlik fotokopisi) ve diğer aile fertlerinin faydalanma taleplerinde, Sosyal Güvenlik Kurumlarından belge temini yapılması suretiyle  personele Tedavi Yardımı Beyannamesinin doldurularak. Sağlık Karnesi tanzim edilmesi, sağlık karnesi bitenlerin karnelerinin yenilenmesi.
  21) Müdürlük mutemetliğinin gerektirdiği görevlerin ve ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin, araç gerecin satın alma talebinin yapılması.
  22) Müdürlüklerin önerileri üzerine adaylıkta bir yılını tamamlayan başarılı memur adayların asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adaylarında ilişiklerinin kesilmesi işlemlerini yapmak.
  23) Vefat eden memurların dul ve yetimlerine maaş bağlanması ve sağlık yardımına ilişkin işlemlerin yapılması.
  24)  Personelin özlük hakları ve emeklilikle ilgili konularda Devlet Personel Başkanlığından görüş almak ve bu doğrultuda işlem yürütmek.
  25) Personel konusunda müdürlükler arası bilgilendirme yazışmalarının yapılması ve özlük haklarının belirlenmesi hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütülmesi.
  26)  Hizmetli personele görev verilerek takibinin yapılması.
  27) Memurların Özlük haklarına ilişkin çeşitli kurumlardan gelen bilgi ve belge taleplerine gerekli yazışmalarla cevap verilmesi.
  28) İl dışı kurumlarda görev yapan iznini İzmir de geçirmekte iken rahatsızlanan İşçi,memur ve  yakınlarına muayene sevk kağıdı işlemlerinin yapılması.
  29) Özlük dosyalarının Nakil, Emeklilik, Vefat, istifa vb. durumlarda sicil numarası sırası gözetilerek arşivlenerek muhafaza edilmesi.
  30) Memur personelin Hizmet Görev Belgesi talebi vb. dilekçeli müracaatlarının cevaplandırılması.
  31) Memur personelin Hizmet sendikalarına üye olma ve istifa etme aşamalarında gerekli mevzuatın uygulanması.
  32) Açıktan Atanma, Kadro İhdas ve Kadro Derece Unvan değişiklikleri ile ilgili yazışmalarının yapılması.
  33) Yıllık izin onaylarını düzenleyip, tetkik ederek onaylanması.
  34) Toplu İş Sözleşmesi taslağının ve tutanaklarının hazırlanması.
  35) Memur Disiplin Kurulunu oluşturmak, disiplin kuruluna gönderilen evrak işlemlerini takip ederek, disiplin kararını yazıp, onaylatarak, disiplin defterine işlenmesi.
  36) Müdürlükler tarafından gönderilen yıllık izin, mazeret izin ve ücretli, ücretsiz izinlerin izin çizelgelerine işlenmesi.
  37) Memurlara  her ay yemek fişi dağıtımını yapmak

  İŞÇİ PERSONEL ŞEFLİĞİ

  1) İşçi yevmiye çizelgelerini inceleyerek işlemlerin yapılması.
  2) Çeşitli nedenlerden dolayı işten ayrılan personelin kıdem tazminatını düzenleyip, tetkik ederek onaya sunulması.
  3) İşçi personelin dolu boş kadrolarını güncelleyerek muhtelif tarihlerde Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ve 6 ayda bir kez Devlet Personel Başkanlığına gönderilmesi
  4) Belediye-İş Sendikası ile ilgili yazışmalar ve Toplu sözleşmelerin yapılması.
  5) İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Kurulu ile gerekli ilişkileri kurarak, çıkan yasaları uygulamak.
  6) Yıllık izin onaylarını düzenleyip, tetkik ederek onaylanması.
  7) Toplu İş Sözleşmesi taslağının ve tutanaklarının hazırlanması.
  8) İşçi Disiplin Kurulunu oluşturmak, disiplin kuruluna gönderilen evrak işlemlerini takip ederek, disiplin kararını yazıp, onaylatarak, disiplin defterine işlenmesi.
  9) Müdürlükler tarafından gönderilen yıllık izin, mazeret izin ve ücretli, ücretsiz izinlerin izin çizelgelerine işlenmesi.
  10) İşçi ve Sözleşmeli Personellerin vizite işlemlerinin yapılması.
  11) Sözleşmeli Personelin özlük haklarını takip etmek.
  12) Sözleşmeli Personel ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip ederek uygulamak.
  13) Sözleşmeli Personelin sözleşme sürelerinin bitiminde yıllık sözleşmelerini yapmak.
  14) İş Çizelgelerinin her ay  hazırlanarak İş-Kur’a gönderilmesi.
  15) Toplu İş Sözleşmesi ile kalem altına alınan hükümleri yerine getirmek.
  16) Toplu Taşım Kartı Ücretleri tahakkuk ettirilerek ESHOT Genel Müdürlüğü’ne düzenli olarak ödenmesi.

  MAAŞ TAHAKKUK SERVİSİ

  1) İşçi maaş, ikramiye ve her türlü Sosyal Yardım ödemelerinin tahakkuklarının hazırlanması.
  2) Memur maaşlarının hesaplanarak  tahakkuklarının hazırlanması.
  3) Encümen üyeleri hakkı huzurlarının tahakkuklarının hazırlanması.
  4) Stajyer öğrenci maaşlarının tahakkuklarının hazırlanması.
  5) Başkan ve Başkan Yardımcıları maaşlarının tahakkuklarının hazırlanması.
  6) Memur sosyal denge ödemelerinin tahakkuklarının hazırlanması.
  7) İşçi-Memur yurtiçi ve yurtdışı görev yolluklarının tahakkuklarının hazırlanması.
  8) İşçi kıdem-ihbar tazminatlarının tahakkuklarının hazırlanması
  9) Her ay emekli keseneklerinin İnternet ortamında Emekli Sandığı’na (e-bildirge) gönderme işlemlerinin yapılması.
  10) İcra dosyalarının takibini ve işlemlerinin yapılması.
  11) Memur performans ödemelerinin tahakkuklarının hazırlanması.
  12) Vekil Memur maaşı hesaplanarak tahakkuklarının hazırlanması.
  13) Sözleşmeli Personelin maaşlarının hesaplanarak tahakkuklarının hazırlanması.
  14)Kefalet kesintilerinin yapılarak ilgili mercie gönderilmesi.

  EVRAK KAYIT 

  1) Müdürlüğün her türlü gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak ve zimmet karşılığı ilgili birimlere teslimi.
  2) İşlemi biten evrakların ilgili dosyalara kaldırılarak Müdürlüğün arşivinde saklanması.
  3) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları giden defterine kaydetmek ve zimmet defteriyle imza karşılığı teslim etmek
  4) Çeşitli duyurular ve memur personelin izin dönüşü gibi konularda telefonla müdürlükleri arayarak bilgilendirmek.
  5) Müdürlüğe gelen evrakları ilgililere havale edilmek üzere Müdür’e teslim etmek.
  6) Başkanlık Makamına sunulan klasörlerin ve ilgili evrakların imza aşamasının takip ederek kayıt ve zimmetle teslim işlemlerinin yapılması.
  7) Personel kimlik kartlarının hazırlanması.
  8) İlgili Bakanlık ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından takibi yapılan Hizmet içi Eğitim programlarını diğer eğitimleri Belediye Hizmet içi Eğitim Yönetmeliğine göre organize etmek.
  9) Tüm kamu kurumlarından ve diğer birimlerden gelen evrak yazışmalarını yapmak.
  10) Müdürün verdiği diğer görevlerin(yazışma, güncelleme, bilgi temini) yerine getirilmesi.
  11) Memurlara  her ay yemek fişi dağıtımını yapmak.
  12) Yıllık,  izin  ve sağlık  raporlarını  işlemek .
  13) Kurumumuz dışından gelen İşçi ve memurların sağlık hizmetlerinden yararlanmak üzere başvurdukları dilekçeleri kayda alıp gerekli işlemi yapmak.
  14) Kurum içi ve kurum dışına ait yazıları  yazmak.
  15) 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu’na göre Belediyemizde Staj yapmak için müdürlüğe müracaat eden Meslek lisesi ve yüksekokul öğrencilerinin staj dilekçelerini kabul ederek,  görevlendirme işlemlerini yapar.

  EĞİTİM SERVİSİ

  1) Yıllık Eğitim Planı hazırlar
  2) Eğitim Konularını Belirler
  3) Bu eğitim konularını müdürlüklere dağıtarak onların görüş ve önerilerini alır
  4) Alınan görüş ve öneriler içerisinde Yıllık Eğitim konularını belirleyerek Başkanın Onayına sunar
  5) Onaylanan eğitim konularını yıllık eğitim programı içerisine alarak gerekli görüşmeleri yaparak  eğitimin verilmesini sağlar

  Eğitim Planı
  Hizmet içi eğitimden beklenen amaçların gerçekleştirilmesi için izlenecek yolları gösteren eğitim politikasına ilişkin düzenlemeler, Müdürlüğün teklifi üzerine Başkan tarafından tespit edilir. Belirlenen politika çerçevesinde, diğer birimlerin görüşleri ile mevcut verilere göre belirlenecek ihtiyaçlar ve olanaklar göz önünde bulundurulmak suretiyle bir yıllık eğitim planları yapılması sağlanır.

  Hizmet İçi Eğitim
  Belediye personelinin, görevleri ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla, Belediye tarafından hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütülmesi sağlanır.
  Her düzeydeki Belediye personelinin eğitimi amacıyla, hizmet içi eğitim programları düzenlenir. Bu programların, Belediye personelinin eğitim ihtiyaç ve türüne göre, Belediyede veya yurt içindeki ya da yurt dışındaki kuruluşlarda uygulanmasına da olanak sağlanır. Söz konusu eğitim bedelleri Belediye bütçesinden karşılanır.

  Eğitim Programı
  1) Eğitim planı çerçevesinde; eğitim konularını, eğitime tabi tutulacakları, gösteren yıllık eğitim programı hazırlanması..
  2) Müdürlüğün, diğer birimlerin görüşlerini de alarak hazırlayacağı yıllık eğitim programı, Başkanın onayı ile yürürlüğe konulur.
  a) Kalite Yönetim Sistemi doğrultusunda İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü eğitim çalışmalarını yürütülmesi sağlanır.
  b) Stratejik Plan kapsamında Müdürlüğün performans kriterlerinin takibi yapılır.

  Şehir DışındaYapılan Eğitimler
  Mahalli İdare Derneklerinin organize ettiği şehir dışı seminerlere, konusuna uygun olarak ilgili personelin katılımının organizasyonun ve takibinin yapılması.

   

   

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi