Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

  Kuruluşu
  Eski adı ile Personel ve Eğitim Müdürlüğü olan Müdürlüğümüz Norm Kadro İlke ve Standartları içerisinde isim değiştirerek Gaziemir Belediye Meclisinin  01.05.2007 tarih ve 35 sayılı kararı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak kurulmuş ve  5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
       
  Bağlılık
  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.
   
  Müdürlüğün Yetki ve Sorumluluğu 

  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Asli görevleri ve Belediye Başkanınca verilen  Görevleri yasalar çerçevesinde gereken özen ve çabuklukla yürütmekle sorumludur. 
       
  Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu :

  1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
  2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
  3) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.
  4) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
  5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
  6) Belediyenin istihdam yönetimi, işgücü planlaması ve organizasyonu performans değerlendirme, öneri ödül sistemi, kurum personeline yönelik hizmet içi eğitim ve diğer eğitim faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde yönetimce belirlenmiş gelen politika ve prensiplere uygun olarak planlamak, organize etmek ve yürütmekten, bu amaçla öneriler hazırlamak, araştırmalar yapmak, tüm birimlerin uyum içinde çalışabilmesi için eleman seçim ve yerleştirmesini yapmak kendisine bağlı elemanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitimlerini sağlamak sureti ile birim içi verimi arttırmak, personele yönelik verimi arttırıcı çalışmalar yapmaktan Başkanlık Makamına karşı ve varsa Başkan Yardımcısına  sorumludur.

  Memurların görev, yetki ve sorumlulukları :

  Memurlar, unvanlarına göre kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve esaslara göre  Başkanlık Makamınca atanırlar.
  Memurlar görevlerini kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde Müdür ve Büro Sorumlusunun emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür.
            

       
  MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ

  1) Memur personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama ve geçici görevlendirme işlemlerinin yapılması, talep dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması, göreve başlayış işlemlerinin yapılması.
  2) Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemesi terfi tarihlerini belirten listelerin takibi, onaylarının alınması. Maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarının tespiti.
  3) Memur personelin ücretsiz izin (askerlik, doğum sonrası, mazeret) göreve başlayış ve görevden ayrılış işlemlerinin yapılması.
  4) Hizmet bilgilerinin Hizmet Cetveline işlenmesi.
  5) İlk ataması yapılacak memur personelin ilk işe giriş evraklarının (güvenlik soruşturması, sağlık kurulu raporu vb.) temin edilerek atamasının yapılması ve emeklilik sicil numarası verilmesine ilişkin Emekli Sandığı ile gerekli yazışmada bulunulması.
  6) Memur personelin fasılalar ile düzenlenmiş olan özlük dosyasında muhafazası gereken evrakların konu ve içeriklerinin esas alınarak arşivlenmesi.
  7) Belediyemizden naklen giden ve Belediyemize naklen atanan memur personelin özlük dosyalarının gittikleri kuruma devren gönderilmesi, gelenlerin ise dosyalarının teslim alınması.
  8) Memur Mal Bildirim Formu ve Bilgi Formu (ilk işe giriş)  düzenlenmesini sağlayıp muhafaza edilmesi.
  9) Emeklilik hizmet yıllarını tamamlayanların ve emekliye ayrılmak isteyenlerin veya istifa eden personellerin emeklilik işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
  10) Hizmet Belgelerinin düzenlenmesi.
  11) 8 Yılını dolduran memurlara 1 kademe verilmesi
  12) Memurların özlük dosyalarının korunması ve kurum sicil numarası esasına göre düzenlenerek arşivlenmesi.
  13) İzine ayrılan Müdürlerin izinli olduğu süre içinde görevini yürütecek personelin görevlendirme işlemlerinin yapılması.
  14) Müdürlüklerin önerileri üzerine aday memurların başarılı memur adayların asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adaylarında ilişiklerinin kesilmesi işlemlerini yapmak.
  15) Vefat eden memurların dul ve yetimlerine maaş bağlanması ve sağlık yardımına ilişkin işlemlerin yapılması.
  16) Toplu İş Sözleşmesi taslağının ve tutanaklarının hazırlanması.
  17) Memur Disiplin Kurulunu oluşturmak, disiplin kuruluna gönderilen evrak işlemlerini takip ederek, disiplin kararını yazıp, onaylatarak, disiplin defterine işlenmesi.
  18) Müdürlükler tarafından gönderilen yıllık izin, mazeret izin ve ücretli, ücretsiz izinlerin izin çizelgelerine işlenmesi.


  İŞÇİ PERSONEL ŞEFLİĞİ

  1) İşçi yevmiye çizelgelerini inceleyerek işlemlerin yapılması.
  2) Çeşitli nedenlerden dolayı işten ayrılan personelin kıdem tazminatını düzenleyip, tetkik ederek onaya sunulması.
  3) Muhatap sendika ile ilgili yazışmalar ve Toplu sözleşmelerin yapılması.
  4) İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Kurulu ile gerekli ilişkileri kurarak, çıkan yasaları uygulamak.
  5) Yıllık izin onaylarını düzenleyip, tetkik ederek onaylanması.
  6) İşçi Disiplin Kurulunu oluşturmak, disiplin kuruluna gönderilen evrak işlemlerini takip ederek, disiplin kararını yazıp, onaylatarak, disiplin defterine işlenmesi.
  7) İşçi ve Sözleşmeli Personellerin vizite işlemlerinin yapılması.
  8) Sözleşmeli Personelin özlük haklarını takip etmek.
  9) Sözleşmeli Personelin sözleşme sürelerinin bitiminde devam edecek personelle sözleşmelerin imzalanması.
  10) İş Çizelgelerinin her ay  hazırlanarak İş-Kur’a gönderilmesi.
  11) Toplu İş Sözleşmesi ile kalem altına alınan hükümleri yerine getirmek.
  12) Toplu Taşım Kartı Ücretleri tahakkuk ettirilerek ESHOT Genel Müdürlüğü’ne düzenli olarak ödenmesi.

  MAAŞ TAHAKKUK SERVİSİ

  1) İşçi maaş, ikramiye ve her türlü Sosyal Yardım ödemelerinin tahakkuklarının hazırlanması.
  2) Memur maaşlarının hesaplanarak  tahakkuklarının hazırlanması.
  3) Encümen üyeleri huzur haklarının hesaplarının yapılması.
  4) Stajyer öğrenci maaşlarının tahakkuklarının hazırlanması.
  5) Başkan ve Başkan Yardımcıları maaşlarının tahakkuklarının hazırlanması.
  6) Memur sosyal denge ödemelerinin tahakkuklarının hazırlanması.
  7) İşçi-Memur yurtiçi ve yurtdışı görev yolluklarının tahakkuklarının hazırlanması.
  8) İşçi kıdem-ihbar tazminatlarının tahakkuklarının hazırlanması
  9) Her ay emekli keseneklerinin İnternet ortamında Emekli Sandığı’na (e-bildirge) gönderme işlemlerinin yapılması.
  10) İcra dosyalarının takibini ve işlemlerinin yapılması.
  11) Memur performans ödemelerinin tahakkuklarının hazırlanması.
  12) Vekil Memur maaşı hesaplanarak tahakkuklarının hazırlanması.
  13) Sözleşmeli Personelin maaşlarının hesaplanarak tahakkuklarının hazırlanması.
  14)Kefalet kesintilerinin yapılarak ilgili mercie gönderilmesi.

  EVRAK KAYIT 

  1) Müdürlüğün her türlü gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak ve zimmet karşılığı ilgili birimlere teslimi.
  2) İşlemi biten evrakların ilgili dosyalara kaldırılarak Müdürlüğün arşivinde saklanması.
  3) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları giden defterine kaydetmek ve zimmet defteriyle imza karşılığı teslim etmek
  4) Çeşitli duyurular ve Başkan veya Başkan Yardımcılarının izin dönüşü gibi konularda telefonla müdürlükleri arayarak bilgilendirmek.
  5) Müdürlüğe gelen evrakları ilgililere havale edilmek üzere Müdür’e teslim etmek.
  6) Başkanlık Makamına sunulan klasörlerin ve ilgili evrakların imza aşamasının takip ederek kayıt ve zimmetle teslim işlemlerinin yapılması.
  7) Yıllık,  izin  ve sağlık  raporlarını  işlemek .


  EĞİTİM

  1) Yıllık Eğitim Planı hazırlar
  2) Eğitim Konularını Belirler
  3) Bu eğitim konularını müdürlüklere dağıtarak onların görüş ve önerilerini alır
  4) Alınan görüş ve öneriler içerisinde Yıllık Eğitim konularını belirleyerek Başkanın Onayına sunar
  5) Onaylanan eğitim konularını yıllık eğitim programı içerisine alarak gerekli görüşmeleri yaparak  eğitimin verilmesini sağlar
  6) Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu’na göre Belediyemizde Staj yapmak için müdürlüğe müracaat eden Meslek lisesi ve yüksekokul öğrencilerinin staj dilekçelerini kabul ederek,  staj işlemlerini yürütmek.

  Eğitim Planı
  Hizmet içi eğitimden beklenen amaçların gerçekleştirilmesi için izlenecek yolları gösteren eğitim politikasına ilişkin düzenlemeler, Müdürlüğün teklifi üzerine Başkan tarafından tespit edilir. Belirlenen politika çerçevesinde, diğer birimlerin görüşleri ile mevcut verilere göre belirlenecek ihtiyaçlar ve olanaklar göz önünde bulundurulmak suretiyle bir yıllık eğitim planları yapılması sağlanır.

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi