Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

  Müdürlüğümüze ait Alt Birimler ve Görevleri: 

  İmar Durumu Birimi: Belediye sınırları içerisinde yer alan meskun, inkişaf ve mücavir sahalarda yer alan planlı ve plansız bütün arsa ve arazilerin inşaata müsait olup olmadıklarının öğrenilmesi için müracaat edilen ilk birimdir. İmar Durumu belgesi, yer seçim belgesi, kısıtlılık belgesi, ekspertiz raporu tanzimi ve kitle tasdiki işlemlerini yürütmektedir. 
  Yapı Ruhsat Birimi: 3194 Sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda imar durumuna göre hazırlanan proje ve ekleri incelenerek yapı ruhsat belgesinin tanzim edildiği birimdir. Yeni İnşaat, tadilat, yenileme gibi ruhsatların yanı sıra muvakkat inşaat ve irtifak hakkı tesisi kurulması gibi taleplerin Belediye Encümeni'ne sunulması ile taşıyıcı sistemi etkilemeyen, dahili tadilatlar ve tamiratlar için yapılan müracaatların tetkiki, arşiv projelerine işlendiğinde onayı işlemlerini yürütmektedir.  
  Yapı Kullanma İzni Birimi: Ruhsatlı binaların bitim tarihinin belirlendiği birimdir. Müracaat üzerine, ruhsatlı binaların, mimari projeye, fen ve sağlık kurallarına uygunluğunun yerinde tetkiki yapılmaktadır. Yapı kullanma izin belgesi ve yapı uygunluk belgesi tanzimi ile vatandaşın ve kurumların yazılı taleplerinin incelenerek tebligat ve yazışmaların yapılması işlemlerini yürütür. 
  Yapı Kontrol Birimi: İmar Kanunu'na, İmar Planı'na, yönetmeliklere, Türk Standartları'na bilimsel ve teknik kurallara aykırı ve ruhsatsız olan yapıların kontrolü, zabıt tutulması ve yasal işlemin yapılması görevidir. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmaya ilişkin tüm yazılı ve sözlü müracaatların-şikayetlerin değerlendirilmesi işlemlerini yürütür. 
  Yapı Denetim (Hakediş) Birimi: 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu'na ve ilgili mevzuata tabi ruhsatlı binaların Yapı Denetim Kuruluşları ile ilgili işlemlerini yürütür. Hakedişleri, iş bitirme belgelerini, seviye tespit tutanaklarını inşaat mahallinde yapılan tetkikler neticesinde onaylar.
  Planlama Birimi: Belediye sınırları içerisinde planların hazırlanması, onaylanması ve askıya çıkarılması, gerekli görüldüğü takdirde veya müracaat dahilinde plan revizyon veya tadilatı gibi ilçenin planlama işlemlerini yürütür.
                                                                          
  Görev ve Sorumlulukları:
      
  Müdürlüğün Sorumluluğu;
           İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
   Müdürlük Görevleri;  
  1)Arazinin halihazır kullanım biçiminin saptanması, 
  2)Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özellikleri dikkate alınarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerinin belirlenmesi, 
  3)Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarının belirlenmesi ve bunun haritalar üzerinde işaretlenmesi, 
  4)Yapılaşmanın sürekli izlenerek saptanmış olan norm ölçülere koşut davranışların gerçekleşmesinin sağlanması, 
  5)Aykırı davranışların saptanması durumunda gerekli yasal yaptırımların uygulanarak aykırılıkların giderilmesinin sağlanması, 
  6)Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yapılarak kentsel konut arsalarının üretim koşullarının gelişmesinin sağlanması, 
  7)Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler alınması, 
  8)Hizmet amaç ve hedefleri, zaman zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirilmesi, 
  9)Hizmetin olabilen her kesiminde nitel ve nicel hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynak ve alanların gözden geçirilmesi ve ek kaynak gereksinimini varsa bunların sağlanması yoluna gidilmesi, 
  10)Çalışma planlaması yapılması, yıllık ve aylık planlar yapılması, çalışmalardan sorumlu olanları açıklık ve kesinlikle belirtilmesi, 
  11)Çalışma sonucunda, raporlama sistemi oluşturması, görev ve sorumluluk verilmiş olanlarca, yazılı bir durum raporu ile görevin gerçekleştirilme durumunun açıklanması, 
  12)Çalışmalarda elde edilen ilerlemelerin değerlendirilmesi için dönemsel eşgüdüm toplantılarının düzenlenmesi, 
  13)Evrak akış düzeni ve disiplininin gerçekleştirilmesi,
  14)Başvuru sahiplerinin, ünitelerde fazla dolaşmasına meydan vermeyerek yönetimle ilişki kurabilmelerinin sağlaması, 
  15)Başvuru sahiplerine yol gösterici olması bakımından, başvurunun türüne göre, istenilen belge ve bilgileri içeren bir kılavuz bastırılması, 
  16)Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutulması, 
  17)Belediye sınırları içinde süregelmekte olan hızlı kentleşmeyi, nüfus artışını ve gecekondulaşmayı denetim altına alması ve sağlıklı sonuçlar üretebilecek şekilde yönlendirilmesi, 
  18)Kentsel altyapı eksikliklerinin giderilmesi, 
  19)Düzensiz konut alanlarında oturmakta olan semt sakinlerinin yaşam ölçütlerini hızla yükseltilmesi görevlerini yürütür.
  20)Stratejik plan, Performans Programı, Bütçe, Faaliyet Raporu, Harcama Birimlerince Harcama Birimlerince Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlanacaktır.
  21)Stratejik Plan ve Performans Programının izleme ve değerlendirilmesine yönelik harcama birimleri tarafından aylık, 3 aylık faaliyet raporu hazırlanarak ilgili Müdürlüğe verilir.
  22)Müdürlükler yaptıkları işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuatlar dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş alabilir.

   

  a) Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları  :

  1)İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
  2)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
  3)İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.
  4)İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
  5)Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
  6)Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesinin sağlanması, 
  7)Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapması, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemlerin alınması,
  8)Personelin gizli sicillerinin düzenlenmesi; her türlü özlük ve sosyal haklarının izlenmesi; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurulması, 
  9)Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasının sağlanması ve çalışmalarının izlenmesi, denetlenmesi, 
  10)Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunların, idari ve genel yargı kararlarının ve bunlarla ilgili yayınların satın alınması, abone olunması, bunlardan personellerin yararlanmasının sağlanması, 
  11)Müdürlüğün çalışmalarının mevzuat esaslarına göre düzenlenmesi amacıyla her yıl çalışma programının hazırlanması, başkanlığın onayına sunulması, 
  12)Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemenin temin edilmesi,
  13)Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlenmesi, çalışmaların değerlendirilmesi, 
  14)Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarının izlenmesi, denetlenmesi ve gerekli direktiflerin verilmesi,
  15)Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedeflerin gösterilmesi, 
  16)Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararların verilmesi, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçimin yapılması görevlerini gerçekleştirir. 
  17)Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
  18)Birim yetkilisi, görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar. 
  19)Alt birimde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır. 

  b) Müdürlük Birimler Yetkilisi Görev Yetki ve Sorumlulukları :

  21/10/2009 tarih ve 6993 sayılı Başkanlık Makamı Olur’u ile Müdürlükte
  Birimler Yetkilisi (Müdür Yardımcısı) görevlendirmesi yapılmıştır.

  1)Müdürlükte kayıt altına alınan evrakların incelenmek üzere ilgili personele havalesi,
  2)Dokuz Eylül Vergi Dairesi yazışmalarının onayı,
  3)Yapı Kullanma İzni Belgelerinin kontrol edilmesi ve onayı,
  4)Yapı Denetim Şirketlerinin hakedişlerinin onaylanması,
  5)İnşaat ruhsatlarının ve projelerin Müdür onayından önce tetkiki ve onaylanması,
  6)Yapı Ruhsat, Yapı Kontrol, Yapı Kullanma ve İmar Durumu Birimlerinin 
  yazışmalarında ve genel yazışmalarda onay öncesi tetkik ve parafı,
  7) Müdürün görevde olmadığı durumlarda (izin-rapor) Müdürlük ile ilgili görevlerin tamamını yürütmesi ilgili Başkan Yardımcısı tarafından 04/11/2009 tarihli yazı ile tanımlanmış görev, yetki ve sorumluluklarıdır. 

  c) Müdürlük Alt Birim Şefleri Görev Yetki ve Sorumlulukları :

  1)Belediyenin imara ilişkin hizmetlerinin daha iyi planlanması ve karar alma etkisinin arttırılması bakımından, beldenin imar sorunları açısı ile denetime konu işyerlerinin saptanması açısından veri tabanlarının oluşturulması, 
  2)Beldenin imar ile ilgili hizmet hedeflerinin, yasal, hukuksal ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları dikkate alınarak saptanması, 
  3)Hizmet hedeflerinin yerine getirilebilmesi için gerekli girdileri, çeşit, miktar, maliyet olarak ayrıntıları ile belirlenmesi,
  4)Beldenin imar hizmetleri ile ilgili olarak sahip olduğu kaynaklar ve finanssal olanaklarının belirlenmesi ve beldenin imar gereksinimlerinin yarattığı güç ile karşılaştırılması, 
  5)Oluşturulan yeni çalışma sisteminden elde olunan ilk sonuçlardan sonra hedeflerin gözden geçirilmesi, olanakların ve gereksinimlerin irdelenerek yeniden saptanması, 
  6)Saptanan yeni hizmet hedeflerine uygun yıllık eylem programının hazırlanması, 
  7)Yıllık eylem programına koşut olarak aylık ve haftalık çalışma planlarının hazırlanması, 
  8)Çalışma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre, elde olunan performansın, önceden saptanmış hedeflerle karşılaştırılması, sorumluluk alan personelin çalışmalarının değerlendirilmesi ve alınması gereken yeni ve ek düzeltici, geliştirici, nitelikli önlemlerin planlanması, 
  9)Denetlemeye konu olacak yerlerle ilgili sicil sisteminin oluşturulması, 
  10)Müdürlüğün çalışma konularının belirlendiği 7. maddedekilerden şefliği ile ilgili çalışmaların yapılması, 
  11)Alt birim şefliği personeli arasında işbirliğinin ve uyumun sağlanması görevlerini gerçekleştirilir.
  12)Alt birim şefi, görev ve çalışmaları yönünden biriminin müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
  13)Personelin isteklendirilmesi, verimli ve başarılı çalışmanın olmasını sağlar.

  d) İmar Durumu Birimi Görev Yetki ve Sorumlulukları :

  İmar Durumu Birimi Belediye sınırları içerisinde yer alan Meskun, İnkişaf ve Mücavir sahalarda yer alan Planlı ve Plansız bütün arsa ve arazilerin inşaata müsait olup olmadıklarının öğrenilmesi için müracaat edilen ilk birimdir. Bu birimde tanzim edilen belgelere göre İnşai Faaliyetin ilk adımı atılmaktadır.
  1)3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddelerine göre hazırlanan 1/5000 lik Nazım İmar Planı ve bu Planın ön gördüğü şartlara göre hazırlanan 1/1000 lik Uygulama İmar Planı çerçevesinde imar durumu belgesi düzenlenmesi,
  2)Yer Seçim Belgesi düzenlenmesi,
  3)Kısıtlılık Belgesi düzenlenmesi,
  4)Kitle etüdünün yapılması,
  5)Ekspertiz raporu düzenlenmesi, 
  6)Tevhid ve ifraz tetkikleri,
  7)Kitle tasdiki işlemlerini yürütür.

  e) Yapı Ruhsat  Birimi Görev Yetki ve Sorumlulukları  : 

  1)Müdürlüğümüzde fen ve sağlık kurallarına, yapı düzenine, bina ve kat nizamına, taban alanına, yapı inşaat alanına, bahçe mesafelerine, imar yoluna, cephe hatlarına, bina derinliğine ve yüksekliğine uygun olarak hazırlanan proje ve ekleri incelenerek yapı ruhsat belgesi tanzim edilmesi, 
  2)Bağımsız bölüm içerisinde kalan ve binanın taşıyıcı sistemi ile tesisat projelerini etkilemeyen, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılan, diğer bağımsız bölüm ve ortak alanları etkilemeyen kullanım amacını değiştirmeyen basit tamir ve tadilat işlemleri ile yapılardaki taşıyıcı unsurları etkileyen, yapının tümünü veya ortak alan ve bağımsız bölümlerin kullanım amacını, brüt inşaat alanını değiştiren, ruhsata tabi olan proje değişikliklerinin onaylanması,
  3)Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmış olan yapılara yapı kullanma iznine esas olarak veya yapı ruhsat süresi dolmadan önce, süresinde bitme imkânı olmayan yapılar için ruhsat yenileme işlemlerinin yapılması,
  4)Proje sureti ve evrak tasdiki yapılması,
  5)Net alan hesabı yapılması ve istinat duvarı ruhsatı verilmesi,
  6)İlgili meslek odaları, SSK, TÜİK, Valiliğe ve ilgili mahalle muhtarlıklarına aylık yapı ruhsat verilerinin gönderilmesi,
  7)Arşiv kayıtlarında mevcut bulunan önceden alınmış yapı ruhsat belgelerinin, talep olduğunda suret olarak verilmesi, işlemlerini yürütür.

  f) Yapı Kullanma İzin  Birimi Görev Yetki ve Sorumlulukları  :

  1)Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından sakınca görülüp görülmediğini tespit ederek, yapı tamamen bittiği takdirde tamamına; kısmen tamamlanmış binalarda, tamamlanan kısımlarına ilgili kanunlar doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi tanzim edilmesi,
  2)Arşiv kayıtlarında mevcut bulunan önceden alınmış yapı kullanma izinlerinin, talep olduğunda suret olarak verilmesi,
  3)İlgili meslek odaları, SSK, TÜİK, Valiliğe ve ilgili mahalle muhtarlıklarına bilgi amaçlı aylık yapı kullanma izni verilerinin gönderilmesi,
  4)Mal sahibinin müracaatı üzerine yapı uygunluk belgesi tanzim edilmesi,
  5)9 Eylül Vergi Dairesi ile yazışma yapma işlemlerini yürütür.

  g) Yapı Kontrol  Birimi Görev Yetki ve Sorumlulukları  : 

  1)Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı bina yapıldığının tespiti sonucunda, yapının fotoğrafı çekilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.maddesine   göre Yapı Tatil zaptı düzenlenerek  mahalle muhtarına imzalatılıp bir nüshasının muhtara bir nüshasının da inşaata asılması ve en kısa zamanda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 184. maddesi gereğince Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması
  2)Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapının uygun hale getirilmesi için bir ay süre verilir.Bu süre içinde uygun hale getirmediği takdirde 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesi gereği karar alınması için Encümene yazılması ve alınan Encümen Kararının vatandaşa tebligat ile bildirilmesi   
  3)Tebligatın vatandaşa ulaştığı tarihten itibaren 60 gün sonra  Belediye Encümeninin almış olduğu yıkım kararının uygulanması için Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bildirilmesi,
  4)Ruhsatsız veya ruhsat ve eki projesine aykırı olarak inşa edilen yapılar için, İmar Kanunun 32. maddesine göre düzenlenen yapı tatil zaptı sonrasında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması durumunda, adli makamdan gelecek kesin karar sonucunda suç için bir ceza verilmiş ise, İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem tesis edilmemesi,
  5)Adli makamdan gelecek kesin karar sonucuna göre, ceza verilmemiş ise, koşullarına bakılarak idari para cezasına (İmar Kanunun 42. maddesinin uygulanmasına) karar verilmesi
  6)Ayrıca İmar Kanunun 32. maddesine göre yapı tatil zaptı düzenlenmesinden sonra; süresi içinde aykırılığın giderilmesi veya ruhsat alınması durumunda da, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapma nedeniyle kabahat işlenmiş olduğundan, İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem tesis edilmesi işlemlerini yürütür.
   
  h) Yapı Denetim (Hakediş)   Birimi Görev Yetki ve Sorumlulukları  :

  1)4708 sayılı yasa gereği kurulan yapı denetim kuruluşlarına ait işlemlerin yürütülmesi kapsamında; hizmet bedellerinin ödenebilmesi için yapının belirli seviyelerde tespitinin  yapılması,
  2)Denetim hizmet bedeline ait hakediş raporunun kontrolünün yapılması,
  3)Hakediş raporunun ödenmesi için talimat hazırlanması,
  4)Yılsonu tespit tutanaklarının hazırlanması,
  5)İş bitirme evraklarının düzenlenmesi,
  6)Yapı Denetim (Hakediş) hakkındaki tüm yazışmaların yapılması, işlemlerini yürütür.

  ı) Planlama Birimi Görev Yetki ve Sorumlulukları :

  1)Belediye sınırları içerisinde planlama çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasının sağlanması, 
  2)Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak Belediye tarafından 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının hazırlanması ve hazırlanan planların Belediye Meclisi'ne gönderilmesi işlemlerinin yapılmasının sağlanması, 
  3)Belediye Meclisi'nden çıkan plan kararlarının ilgisine göre İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na onaylanmak üzere gönderilmesinin sağlanması ve takip edilmesi,
  4)1/1000 ölçekli planların onaylandıktan sonra bir ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilmesi ve bu sürede yapılan itirazların incelenerek yeniden Belediye Meclisi'ne gönderilmesinin sağlanması, meclis kararı sonrası işlemlerinin yapılması, 
  5)Gerekli olduğu takdirde İmar planının revizyonu ve tadilatlarının imar mevzuatının öngördüğü usul çerçevesinde yapılmasının sağlanması, 
  6)Aktepe ve Ermez Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında hazırlanacak 1/5000 Revizyon İmar Planı ve 1/1000 İmar Planı uygulama çalışmalarının tamamlanması ve uygulanacak modellerin hayata geçirilmesinin sağlanması, 
  7)Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanacak 1/25000 Nazım plan çalışmasının Gaziemir’e yansımalarının değerlendirilip gerekli plan çalışmalarının yapılması, 
  8)Vatandaşların ve kurumların plan tadilatı taleplerinin değerlendirilmesi, 
  9)Gaziemir’deki Mahallelerin ulaşım, sağlık, yeşil alan gibi donatı alanlarının belirlenmesi ve planlama yapılması, 
  10)Büfe, WC, ATM, gibi kamu kullanım alanlarının yerlerinin belirlenmesi, 
  11)İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün Gaziemir’de Tarihi Mirasımızın Korunması ve Gelecek Nesillere Aktarılması amacıyla başlattığı tespit çalışmalarını imar planlarına işlemektir. 

  Bilgisayar İşletmeninin görev, yetki ve sorumluluğu  :

  1)Gerekli sistem yardımıyla bilgisayarı çalıştırmak.Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak.-Sistem arızalarını tanımlamak,girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlem yapmak.-Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak,sistem yazılımı yapmak ve belirli zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak.-Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak.-Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.
  2)Bilgileri bilgisayarın okuyacağı şekilde hazırlamak.-Bilgilerdeki eksiklik ve hataları belirlenmesi ve kaynağına göndermek.-Bilgi içeren belgelerin sırasını korumak ve kontrol etmek.-Belirlenen biçimde alfabetik ve sayısal bilgileri kaydetmek.-Bilgisayardan alınan çıktıların doğruluğunu kontrol etmek.-Amirlerince bu nitelikte verilecek görevleri yapmak.
   
  Memurların görev, yetki ve sorumlulukları :

  1)Memurlar, unvanlarına göre kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve esaslara göre  Başkanlık Makamınca atanırlar.
  2)Memurlar görevlerini kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde Müdür ve Büro Sorumlusunun emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür.
   
  Kayıt Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluğu :

  1)Müdürlüğün her türlü gelen-giden evrak kayıtlarının tutulması ve zimmet karşılığı ilgili birimlere teslim edilmesi,
  2)İşlemi biten evrakların ilgili dosyalara kaldırılarak Müdürlüğün arşivinde saklanması,
  3)Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakların giden defterine kaydedilmesi ve zimmet defteriyle imza karşılığı teslim edilmesi,
  4)Çeşitli duyurulardan tüm müdürlük personelinin bilgi edinmesinin sağlanması, 
  5)Müdürlüğe gelen evrakların ilgililere havale edilmek üzere Müdür’e teslim edilmesi,
  6)Başkanlık Makamına sunulan klasörlerin ve ilgili evrakların imza aşamasının takip edilerek kayıt ve zimmetle teslim işlemlerinin yapılması,
  7)Personel kimlik kartlarının hazırlanması,
  8)Tüm kamu kurumlarından ve diğer birimlerden gelen evrak yazışmalarının yapılması,
  9)Müdürün verdiği diğer görevlerin(yazışma, güncelleme, bilgi temini) yerine getirilmesi, 
  10)Kurum içi ve kurum dışına ait yazıların  yazılması,
  11)Müdürlüğün genel yazışmalarının yapılması,
  12)Bütçe, Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının Müdürlüğü ilgilendiren kısımlarının hazırlanması,
  13)Büro malzemeleri temini ve demirbaş kaydının yapılması, Müdürlük ihtiyaçlarının alımı ile ilgili avans ve yazışma işlemlerinin yapılması,
  14)Müdürlük personeli özlük hakları işlemlerinin yürütülmesi (Yıllık izne ayrılış-dönüş yazıları, rapor işlemleri)
  15)Teknik personelin arazi tazminat Olur’larının alınması ve puantaj işlemlerinin yapılması, 
  16)Şirket personeli izin, rapor, puantaj ve yazışma işlemlerinin yapılması,
  17)Eğitim seminerlerine katılan personelin avans, yazışma ve tahakkuk işlemlerinin yapılmasıdır.
           
  Arşiv Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumluluğu :

  1)Arşivin, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutulması,
  2)Yeni ruhsat almış dosyaların arşive girişini yaparak, yararlanmaya hazır olarak depolanmasının sağlanması,
  3)Depolanmış dosyaların, gerektiği taktirde, yetkili personelin talebi ile incelenmesi için çıkarılmasıdır.

  Ozalit ve Fotokopi görevlisi, görev yetki ve sorumluluğu :

  1)Müdürlüğün, kurum içi diğer müdürlüklerin ve başvuru yapan kişilerin talep dahilinde plan-proje ozalitleri veya fotokopi çekme işlemlerinin yapılması,
  2)Ozalit ve fotokopi makineleri temizlik, bakım, onarım ve tadilatının yapılması,
  3)Ozalit ve fotokopi makinelerini kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılması ile sorumludur.

  Tüm personelin genel görev yetki ve sorumlulukları  :  
   
  1)Tetkik işlerini , göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları , yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgilerden başkasına açıklamada bulunamaz.
  2)Sınıf , etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.
  3)Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.
  4)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte saklanır.
  5)Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.

   

   

Copyright © 2022 Gaziemir Belediyesi