Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Etik Komisyonu

  Gaziemir Belediyesi Etik Komisyonu, 25.05.2004 tarih ve 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkındaki kanunun 3. Ve 7. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kamu Görevlileri Etik Davranıl İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" gereği yeniden yapılandırılarak 17.01.2011 tarih ve 113 sayılı başkanlık oluru ile kurulmuştur.

  Etik Komisyonunda, Belediye Başkan Yardımcıları Mithat KALE, Arif ESEN, Ruhsat Denetim Birim sorumlusu Ayşe ÖZGÜVEN, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Zuhal BABAYİĞİT Komisyon Üyesi olarak görev yapmaktadır.

  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29.maddesinde Etik Komisyonunun oluşumu ve görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

  "Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.
  Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul'a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır."

  Etik Komisyonunun Görevi ;

  - Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
  - Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.
  - Etik uygulamaları değerlendirmek.
   

  Komisyon Başkanı
  Önder Keskin
  Belediye Başkan Yardımcısı
  232 ) 999 0 251
  onderkeskin@gaziemir.bel.tr
   
  Komisyon Üyesi
  Nurcan Bukova
  Komisyon Üyesi
  Canan BALCI SEYLAN
  Komisyon Üyesi
  Cihan TAYAM
  İnsan Kay. ve Eğitim Md. V. Etüt Proje Müdür Memur
  0 ( 232 ) 999 0 251 0 ( 232 ) 999 0 251 0 ( 232 ) 999 0 251
  nurcanbukova@gaziemir.bel.tr cananseylan@gaziemir.bel.tr cihantayam@gaziemir.bel.tr


  ETİK İLKELER

   

  • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
  • Halka hizmet bilinci
  • Hizmet standartlarına uyma
  • Amaç ve misyona bağlılık
  • Dürüstlük ve tarafsızlık
  • Saygınlık ve güven
  • Nezaket ve saygı
  • Yetkili makamlara bildirim
  • Çıkar çatışmasından kaçınma
  • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
  • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
  • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
  • Savurganlıktan kaçınma
  • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
  • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
  • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
  • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
  • Mal bildiriminde bulunma 

    

  MEVZUAT 

  * Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı) 

  * Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

   

   

   

  KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

   

   

  * Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

  * Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

  * Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

  * Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

  * Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

  * Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

  * Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

  * Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi