Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİRALAMA İHALE İLANI;

GAZİEMİR  BELEDİYE BAŞKANLIĞI  KİRALAMA İHALE İLANI;

 

1 “ Gaziemir Belediyesinin tasarrufunda bulunan Dokuz Eylül Mahallesi 308 Sokak No:13 Ferit Yaşarlar Parkı içerisinde bulunan Halı Saha Kompleksi ve Çay Bahçesi Yeri      

2- Şartname ve ekleri DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞ –KİRA BİRİMİ’NDEN  100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3- İhale; Gaziemir Önder caddesi No:41 Kat:3 Gaziemir/İZMİR adresindeki Belediyemiz Hizmet binasında bulunan Encümen salonunda Belediye Encümeni tarafından  22/11/2018  Perşembe günü saat : 10:15’de  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü ile yapılacaktır

4- İhaleye konu tesisiler  3yıl (36Ay) süre ile kiralama işine ait 1 yıllık  muhammen kira bedeli 45.600,00.-TL + K.D.V olup, geçici teminatı ise muhammen kira bedelinin % 10’ü olan 4.560,00.-TL dir.

5-İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER;

5.1- 2886 Sayılı  Kanuna göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

   İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;

             a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

             b) Tebligat için Türkiye'de adres beyanını ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini vermeleri

             c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,              

             d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan,  halen faaliyette olduğuna dair ihalenin İLAN TARİHİNDEN sonraki tarihi taşıyan sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki  belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

5.2. Noter tasdikli imza sirküleri

5.3. Adli sicil kayıt belgesi (Tüzel kişilerde şirket müdürü veya vekaleten katılan)

5.4.  İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla Sosyal Güvenlik Prim Borcu, Vergi Borcu olmadığına dair  belge getirmek.

5.5. İdareye herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair Mali hizmetler Müdürlüğünden alınan “İdaremize Borcu Yoktur” yazısı ,

5.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak.

5.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsil’ en sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin bu katılım esaslarına göre temin edecekleri belgeleri getirmek

5.8. İmzalı ihale şartnamesinin, Geçici teminatın ve ihale dosya bedelinin yatırıldığına  dair belgelerin teklif dosyasına konulması,

5.9.Posta ile katılacaklar Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu vermeleri,

6-TEKLİFLERİN SUNUMU; İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde hazırladıkları tekliflerini ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kira Birimine sunmak zorundadır. Bu belgelerin Encümen ihale saatinden önce Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kira birimine Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.    Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Bu saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)’nin ulusal saat ayarı esas alınır.

7-KOMİSYONLARIN İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLMASI İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İlan olunur.  

 


 

 Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI