Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

GAZİEMİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - İHALE BÜROSU

BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ MAHALLELERİN KENTSEL TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI ATIKLARIN TOPLANMASI VE NAKLİ İÇİN ARAÇ-GEREÇ VE EKİPMAN KİRALANMASI HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/317690

1-İdarenin

a) Adresi

:

GAZI MAHALLESI ÖNDER CADDESI 41 35410 . GAZİEMİR/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2329990251 - 2322522566

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@gaziemir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

GAZİEMİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ MAHALLELERİN KENTSEL TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI, ATIKLARIN TOPLANMASI VE NAKLİ İÇİN GEREKLİ OLAN 18 ADET ARAÇ-GEREÇ VE EKİPMAN KİRALANMASI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

GAZİEMİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 15.08.2018, işin bitiş tarihi 14.09.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Önder caddesi No: 41 Gaziemir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü./İHALE BİRİMİ

b) Tarihi ve saati

:

25.07.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Karayolları taşıma kanunu gereği Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel müdürlüğünden alınmış K1 Yetki belgesini veya C2, L1, R1, yetki belgelerinden en az birine sahip olması ve bu belgenin aslı veya noter onaylı suretini tekliflerinin ekinde sunmaları zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

ARAÇ CİNSİ

YAŞI

KAPASİTE

ADEDİ

ÇOK AMAÇLI VİNÇLİ SİSTEMLİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP TOPLAMA ARACI 

2016 model ve üzeri

18 m3

1

ÇOK AMAÇLI VİNÇLİ SİSTEMLİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP TOPLAMA ARACI 

2016 model ve üzeri

21 m3

1

HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU 

2016 model ve üzeri

13+1,5m3

4

HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU 

2016 model ve üzeri

7+1 m3

5

ELEKTRİKLİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP ARACI 

2016 model ve üzeri

3,6 m3

1

VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI

2016 model ve üzeri

5 m3

1

%100 ELEKTRİKLİ KOMPAKT FIRÇALI SÜPÜRME MAKİNASI (170 LT)

2014 model ve üzeri

170 lt

1

%100 ELEKTRİKLİ SOKAK SÜPÜRME MAKİNESİ  (180 LT )

2014 model ve üzeri

180 lt

2

ELEKTRİKLİ (MİNİ VAKUMLU) SÜPÜRGE MAKİNESİ (6.000 m2/h)

2014 model ve üzeri

6000 m2/h

2

ARAZÖZ (15 TON TAŞIMA KAPASİTELİ)

2014 model ve üzeri

15 ton

1

BASINÇLI YOL-KALDIRIM (PARK ETMİŞ ARAÇ ALTI) YIKAMA ARACI

2014 model ve üzeri

4 ton

1

BEKO - LODER

2014 model ve üzeri

1 m3

1

DAMPERLİ KAMYON 

2014 model ve üzeri

18 m3

1

SAĞ-SOL DEVİRMELİ DAMPERLİ-YÜK KALDIRMA PLATFORMLU MOLOZ ARACI 1

2014 model ve üzeri

5 m3

1

ELEKTRİKLİ ÇÖP TOPLAMA ARACI  (GOUPİL)

2014 model ve üzeri

2 m3

2

KONTEYNER YIKAMA VE DEZENFEKTE ARACI

2014 model ve üzeri

6 ton temiz  4 ton pis su

1

ÇİFT KABİN (PİCK-UP)

2014 model ve üzeri

Çift kabin

2

BİNEK KONTROL ARACI

2014 model ve üzeri

Binek

1

 

Yüklenici tarafından ihale kapsamında çalıştırılacak araçların ruhsat asıllarını veya noter onaylı suretleri ile 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun ilgili maddeleri uyarınca,            Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen K1 Yetki belgesine               veya C2, L1, R1, yetki belgelerinden en az birine sahip olması ve bu belgenin aslı veya                noter onaylı suretini sözleşme yapılırken sunmaları zorunludur.

Bu İhale Kapsamında İstenilen Araçlardan Yüklenici Tarafından Kendi Malı Olması Gereken Araçlar;

 

ARAÇ CİNSİ

 

KAPASİTE

ADEDİ

Çok Amaçlı Vinçli Sistemli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Toplama Aracı

21 m3

1

Elektrikli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Aracı

3,6 m3

1

Basınçlı Yol-Kaldırım Park Etmiş Araç Altı Yıkama Aracı

4 ton

1

Sağ-Sol Devirmeli Damperli,Yük Kaldırma Platformlu Moloz Aracı

5 m3

1

Ayrıca; isteklilerin kendi malı olan, makine tesis ve ekipmanı; fatura yada demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter onaylı tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. Finansal kiralama yolu ile kendi malı olma şartını sağlayacak isteklilerin Hizmet İhaleleri Uygulama Yönetmeliğindeki şartları ve belgeleri sağlaması zorunludur.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

 Kamu ya da Özel Sektörde gerçekleştirilmiş benzer nitelik ve büyüklükte her türlü “ŞEHİRLERDE ÇÖP VE KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE NAKLİ, CADDE VE SOKAKLARIN MAKİNA VE İŞ GÜCÜ İLE SÜPÜRÜLMESİ BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.”


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Önder caddesi No: 41 Gaziemir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü./İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Önder caddesi No: 41 Gaziemir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü./İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI