Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Kültür ve Sosyal İşler

Kayıt ve Resmi İşlemler

- Müdürlüğün her türlü gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak ve zimmetkarşılığı ilgili birimlere teslimi.
- İşlemi biten evrakların ilgili dosyalara kaldırılarak Müdürlüğün arşivindesaklanması.
- Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları giden defterinekaydetmek ve zimmet defteriyle imza karşılığı teslim etmek
- Müdürlüğe gelen evrakları ilgililere havale edilmek üzere Müdür’e teslimetmek
- Başkanlık Makamına sunulan klasörlerin ve ilgili evrakların imza aşamasınıntakip ederek kayıt ve zimmetle teslim işlemlerinin yapılması
- Tüm kamu kurumlarından ve diğer birimlerden gelen evrak yazışmalarını yapmak.
- Müdürün verdiği diğer görevlerin(yazışma, güncelleme, bilgi temini) yerine getirilmesi
- Kurum içi ve kurum dışına ait yazıları  yazmak.
- Stratejik plana uygun olarak yapılacak tüm ödeme konularında gerçekleştirmegörevlisi olarak çalışmak.
- Ödeme evraklarını zamanında düzenlemek, arşivlemek, takip etmek. 

  KültürSanat ve Eğitim

- Enstrüman kursları açmak: Gitar, Bağlama, Keman, Piyano vb.
- Kültür sanat ve beceri kursları açmak: Halk Oyunları, Bale, Türk SanatMüziği, Türk Halk Müziği, Modern Dans, Tiyatro, Resim vb.)
- Konser organizasyonları düzenlemek: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 MayısAtatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ÇocukBayramı vb. organizasyonlarda  Sanatçı, sahne, ses ışık düzeni ve sunucutemin etme.
- Kültürel ve Sanatsal içerikli tüm aktiviteleri gerçekleştirme.
- Meslek Edindirme Kursları Açmak: Çocuk ve Hasta Bakımı, Bilgisayar, Doğalgaz,Kaynakçılık, Grafik vs.
- Bakanlıklarla ilgili çalışmalar yapmak, 
- Proje hazırlamak, uygulamak
- Kültür yayınları oluşturmak, dağıtmak.
- Gaziemir’in tarihi ile ilgili çalışmalar yapmak: Gaziemir’in tarihi ileilgili bilgi, belge, fotoğraf arşiv çalışmaları yapmak, tarihi ile ilgiliaraştırmalar yaptırtmak, kent arşivi oluşturmak.
- Engelli vatandaşlarımıza mesleki eğitim verilmesi hususunda çalışmalaryapmak.Muhtelif malzeme yardımı yapmak.
- Engelli vatandaşlarımızın ürettiği ürünleri satmaları Amacı ileorganizasyonlar düzenlemek.
- Ulusal ve Uluslar Arası  festival ve organizasyonlar düzenlemek.
- Kardeş Belediyeler ve dış ülkelerle kurulacak  ilişkilerin koordinasyonu
- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, okullar ve sivil toplumörgütleri ile ortaklaşa çalışmalar yapmak.
- Atatürk Kültür Merkezinin tahsisi ile ilgili işlemleri yerine getirmek
- Tüm merkezlere gerekli araç gereç ve malzemenin temin edilmesi, eksikleriningiderilmesi.
- Orkestra kurmak, Tiyatro ve Dans toplulukları oluşturmak, koroların konservermelerini sağlamak.
- İlçemizde fırsat eşitliği sağlamak adına Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi kurarak eğitim ve dershane hizmeti vermek.
- Engelli Merkezi, Etüt Merkezleri ve Nuri Özseçkin Kültür Merkezi ile AtatürkKültür Merkezinde  yapılan çalışmaları koordine etmek, eksikleri gidermek.
- Gaziemir sınırları içindeki devlet okullarının Araç gereç ve malzemeihtiyaçlarının tespit edilmesi ve Karşılanması için çalışmalar yapmak.
- Okulların yurt dışından bir okulla kardeş okul Anlaşmasını sağlayarak okullararası teknik, sportif ve kültüre İşbirliğinin gelişmesini sağlamak 
- Yabancı ülkeler ile kültürel ve sportif anlaşma yapılmasını Sağlamak, busebeple bir kulüp veya belediye ile işbirliği anlaşması İmzalamayı sağlamak.

 Spor

- Sporla ilgili kurslar açmak. Kurs kayıtları almak. Kurs programıhazırlamak.
- Spor eğitmenleri ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmek.
- Salon programı yapmak.
- Spor salonlarında, Şehir stadında ve Sosyal Tesislerde ( Havuz) yapılançalışmaları koordine ve kontrol etmek
- Amatör Spor Klüplerine malzeme yardımı yapmak.
- Resmi yazışmaları takip etmek
- Aylık faaliyet raporları düzenlemek, müdürlüğe iletmek.
- Spor tesislerinde bulunan çalışanlarla ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmek.Koordine ve kontrol etmek.
- Tesislerin temizliğinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
- Tesislerin bakım ve onarım gerektiren  konularında müdürlüğe bilgivermek.
- Sporla ilgili; turnuva, yarışma vb. organizasyonlar düzenlemek.

  Sosyal İşler

- Kadın Danışma Merkezinde kadınlara ve çocuklara yönelik psikolojik vehukuksal destek alabilecekleri çalışmaları yapmak.
- Gönüllülük esası ile çalışma grupları oluşturmak.
- Muhtaç hane halkını tespit edip, bu kişilere yasal yada gönüllülük esasınadayanan yardımları organize etmek.
- Resmi olarak yapılması zorunlu seminer, panel vs. etkinlikleri koordineetmek.
-Açmış olduğumuzbeş farklı mahallede yer alan CUMHURİYET SEMT EVLERİNDE mini belediye hizmetivererek vatandaşa daha hızlı ve verimli hizmet sunmak.Belediyemizinaçtığı kurslara ilave olarak,mahalle sakinlerinin istekleri doğrultusundakurslar açmak.
- Kadın, çocuk ve ailelere yönelik eğitimseminerleri gerçekleştirmek.
- Tesislerde bulunan çalışanlarla ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmek.Koordine ve kontrol etmek.
- Tesislerin temizliğinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
- Tesislerin bakım ve onarım gerektiren  konularında müdürlüğe bilgivermek.
- Yaşlılara yönelik etkinlikler düzenlemek.
- Gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliğindebulunmak.
- Resmi yazışmaları takip etmek.
- Kadın, çocuk ve ailelerle ilgili projeler hazırlamak uygulamak.
- Aylık Faaliyet raporu çıkararak Müdürlüğe iletmek
 

  PersonelinGörevleri

- Eğitim ve kurs programlarına uygun olarakçalışmaları gerçekleştirmek.
- Düzenlenen organizasyonlarda hazır bulunmak.
- Bağlı olduğu büro sorumlusu ile uyumlu çalışmak, büro sorumlusunun ve müdürünverdiği diğer görevleri yapmak.
- Kendilerine bildirilen ve sorumluluk alanlarına giren tüm konularla ilgilieksiksiz arşivleme yapmak.
- Evrakların düzenli dosyalanmasını ve arşivlenmesini, korunmasınıgerçekleştirmek,
- Dağıtılan işleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmek, takip etmek.
- Demirbaş zimmetini düzenli tutmak.
- Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işlerigizli tutmak. Bu konuda yetkili ve ilgilerden başkasına açıklamada bulunamamak. 
- Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranmak.
- Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamaklagörevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçegörevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte saklanır. 
- Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi,personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir.
- Kılık kıyafetini yasalar çevresinde düzenler.

 

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi