Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

İmar ve Şehircilik

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Telefon :
999 0 251
Evrak Kayıt                 : 1185       
İmar Durumu Birimi  : 1183-1184
Yapı RuhsatBirimi    : 1188-1189-1190-1192-1195       
YapıKontrol Birimi    : 1187-1194       
E-Posta : imarmudurlugu@gaziemir.bel.tr


 HİZMETLERİMİZ
İmar Durumu Birimi
İmar Durumu; 3194 sayılı İmar Kanunun ilgilimaddelerine göre hazırlanan 1/5000’lik Nazım İmar Planı ve bu planın ön gördüğüşartlara göre hazırlanan 1/1000’lik Uygulama İmar Planına göre oluşan kitleler bazında parsellerin durumunubelirten belgedir.
İmar Durumu Birimi Belediye sınırlarıiçerisinde yer alan meskun, inkişaf ve mücavir sahalarda yer alan planlı veplansız bütün arsa ve arazilerin inşaata müsait olup olmadıklarının öğrenilmesiiçin müracaat edilen ilk birimdir. Bu birimde tanzim edilen belgelere göreinşai faaliyetin ilk adımı atılmaktadır. İmardurumu ile sadece proje tanzim edilebilir, inşaat yapılamaz.

 1. İmar durumu belgesi düzenlenmesi,
 2. Yer Seçim Belgesi düzenlenmesi,
 3. Kısıtlılık Belgesi düzenlenmesi,
 4. Kitle etüdünün yapılması,
 5. Ekspertizraporu düzenlenmesi, işlemlerini yürütür.

  

 

Yapı Ruhsat Birimi

 1. Müdürlüğümüzdefen ve sağlık kurallarına, yapı düzenine, bina ve kat nizamına, taban alanına,yapı inşaat alanına, bahçe mesafelerine, imar yoluna, cephe hatlarına, binaderinliğine ve yüksekliğine uygun olarak hazırlanan proje ve ekleriincelenerek, yapı yapma hakkını belirleyen ve üzerinde binanın yapılacağıparselin ve binanın tanımları bulunan inşaat ruhsat belgesinin tanzim edilmesi,
 2. Bağımsız bölüm içerisinde kalan ve binanın taşıyıcısistemi ile tesisat projelerini etkilemeyen, fen ve sağlık kurallarına uygunolarak yapılan, diğer bağımsız bölüm ve ortak alanları etkilemeyen kullanımamacını değiştirmeyen basit tamir ve tadilat işlemleri ile yapılardaki taşıyıcıunsurları etkileyen, yapının tümünü veya ortak alan ve bağımsız bölümlerinkullanım amacını, brüt inşaat alanını değiştiren, ruhsata tabi olan projedeğişikliklerinin onaylanması,
 3. Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmış olanyapılara yapı kullanma iznine esas olarak veya yapı ruhsat süresi dolmadanönce, süresinde bitme imkânı olmayan yapılar için ruhsat yenileme işlemlerininyapılması,
 4. Yürürlükte bulunan ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunolarak yeni yapı, yenileme, yeniden, ek bina, kat ilavesi, ilave, geçici,tadilat, dolgu, restorasyon, güçlendirme, kullanım değişimi, fosseptik, mekaniktesisat, elektrik tesisatı, isim değişikliği, istinat duvarı bahçe duvarı vetalebe yönelik olarak veriliş amacı değişiklik gösteren yapı ruhsatlarınıntanzim edilmesi,
 5. Net alan hesabı yapılması,
 6. Proje sureti ve evrak tasdiki yapılması,
 7. İlgili meslek odaları, SSK, TÜİK, Valiliğe ve ilgilimahalle muhtarlıklarına aylık yapı ruhsat verilerinin gönderilmesi,
 8. Arşiv kayıtlarında mevcut bulunan önceden alınmış yapıruhsat belgelerinin, talep olduğunda suret olarak verilmesi, işlemleriniyürütür.

                  
Yapı Kullanma İzin Birimi

 1. Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat veeklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından sakınca görülüpgörülmediğini tespit ederek, yapı tamamen bittiği takdirde tamamına; kısmentamamlanmış binalarda, tamamlanan kısımlarına ilgili kanunlar doğrultusundayapı kullanma izin belgesi tanzim edilmesi,
 2. Yapı kullanma izin belgesine esas resmi kurumlarlagereken yazışmaların yapılması veya m2’lerin bildirilmesinin sağlanmasıişlemlerini yürütür.
 3. Arşiv kayıtlarında mevcut bulunan öncedenalınmış yapı kullanma izinlerinin, talep olduğunda suret olarak verilmesi,
 4. İlgili meslek odaları, SSK, TÜİK, Valiliğe veilgili mahalle muhtarlıklarına bilgi amaçlı aylık yapı kullanma izniverilerinin gönderilmesi,
 5. Kat mülkiyeti içinfotoğraf tasdiklerinin yapılması,
 6. Mal sahibininmüracaatı üzerine yapı uygunluk belgesi tanzim edilmesi,

              
Yapı Kontrol Birimi

 1. Ruhsatsızveya ruhsat ve eklerine aykırı bina yapıldığının tespiti sonucunda, yapınınfotoğrafı çekilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesine göre Yapı Tatilzaptı düzenlenerek  mahalle muhtarınaimzalatılıp bir nüshasının muhtara bir nüshasının da inşaata asılması ve enkısa zamanda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 184. maddesi gereğince CumhuriyetSavcılığına suç duyurusunda bulunulması,
 2. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapının uygunhale getirilmesi için bir ay süre verilir. Bu süre içinde uygun halegetirmediği takdirde 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesi gereği karar alınmasıiçin Encümene yazılması ve alınan Encümen Kararının vatandaşa tebligat ilebildirilmesi, 
 3. Belediye Encümeninin almış olduğu yıkım kararının 60gün sonra uygulanması için Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne, Encümen Kararı tebligatının vatandaşa ulaştığı tarihte de60 gün sonra para cezasının uygulanması için Mali Hizmetler Müdürlüğünebildirilmesi,
 4. Ruhsatsız veya ruhsat veeki projesine aykırı olarak inşa edilen yapılar için, İmar Kanunun 32.maddesine göre düzenlenen yapı tatil zaptı sonrasında, Cumhuriyet Savcılığınasuç duyurusunda bulunulması durumunda, adli makamdan gelecek kesin kararsonucunda suç için bir ceza verilmiş ise, İmar Kanunun 42. maddesine göre işlemtesis edilmemesi,
 5. Adli makamdangelecek kesin karar sonucuna göre, ceza verilmemiş ise, koşullarına bakılarakidari para cezasına (İmar Kanunun 42. maddesinin uygulanmasına) karar verilmesi
 6. Ayrıca İmar Kanunun32. maddesine göre yapı tatil zaptı düzenlenmesinden sonra; süresi içindeaykırılığın giderilmesi veya ruhsat alınması durumunda da, ruhsatsız veyaruhsat ve eklerine aykırı yapı yapma nedeniyle kabahat işlenmiş olduğundan,İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem tesis edilmesi işlemlerini yürütür.

 

Yapı Denetim (Hakediş)Birimi
4708 sayılı yasagereği kurulan yapı denetim kuruluşlarına ait işlemlerin yürütülmesikapsamında;

 1. Yapı ruhsatı için gereken yapı denetim evraklarınıntetkikinin  yapılması,
 2. Yapı ruhsatıalındıktan sonra, inşaat yapımı başlamadan önce, ilgili yapı denetim firmasınınbaşvurusu üzerine işyeri teslimin yapılması ve onaylanması,
 3. Hakedişseviyelerinin belirlenmesi için belirli zamanlarda tespitin yapılması,
 4. Yapı denetimfirmasının başvurusu üzerine; denetim hizmet bedeline ait hakediş dosyasınıntetkiki yapıldıktan sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilmesi,
 5. Yapı ruhsat ileilgili veri girişi, (hakediş, yılsonu, personel değişiklikleri) seviyeonayı,  hakediş ödeme onayları ve YİBFdeğişikliklerinin, gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra Çevre ve ŞehircilikBakanlığı’nın resmi sisteminden işlemlerinin yapılması ve onaylanması
 6. Yapı denetim firmasıile yapı sahibi arasındaki hizmet sözleşmesi feshi sonrası seviye tespitlerininonaylanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerekli yazışmalarınıntamamlanması ve ayrıca bahsedilen yapının yeniden ruhsat alması ile ilgilievrakların tetkiki sonrası, Yapı Denetim Değişikliğine ilişkin ruhsatın tanzimedilmesi.

 


                                  

 

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi