Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 05.09.2011 SAAT: 18:00


GAZİEMİR BELEDİYESİ
2011 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
TOPLANTI TARİHİ: 05.09.2011
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00

GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.


GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.


1-    Kardeş Belediyemiz Rusya Volgograd Belediyesi “Şehir Günü” kutlamalarına 07 Eylül 2011- 13 Eylül 2011 tarihleri arasında katılacak üç meclis üyemizden oluşacak heyetin belirlenmesi ve her türlü yasal giderlerin Belediye Bütçesinden ödenmesi talebi. (Kült.ve Sos.İşl.Müd.)

2-    Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin “İspanya’nın Yerel Yönetimleri ve Şehircilik” konulu bilgilendirme gezisinin 16 Ekim 2011 ile 16 Kasım 2011 tarihleri arasında belirlenecek 5 günde, İspanyanın Madrid, Barselona şehirlerine gitmek üzere meclis üyelerinin isimlerinin belirlenmesi ve her türlü yasal giderlerin Belediye Bütçesinden ödenmesi talebi. (Kült.ve Sos.İşl.Müd.)

3-    Memur Boş Kadro derece değişikliği talebi. (İnsan Kay.ve Eğt.Müd.)

4-    Kadro İhdası talebi. (İnsan Kay.ve Eğt.Müd.)

5-    30 ada 15 parselin “Sağlık Tesisi”, 2148 ada 8 parselin “Belediye Hizmet Alanı (Öğrenci Yurdu)” olarak belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi.                 (İmar Müd- Planlama Birimi)

6-    Kemal Reis Caddesinin devamı niteliğinde olan, Gazi Mahallesi ile Irmak Mahallesini ve devamında Evka-7 bölgesini birbirine bağlayan 99 Sokağın imar planında 15 metrelik taşıt yolu olarak belirlenmesi ve otopark alanları ile pasif ve kullanışsız durumda bulunan yeşil alanların yeniden düzenlenmesi, ayrıca 99 Sokağa cephesi olan 290 ada 22 parsel ve 2098 ada 1 parselin imar hatlarının yeniden düzenlenmesi şeklindeki taleplerin de değerlendirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı değişikliği talebi. (İmar Müd- Planlama Birimi)

7-  
  1/5000 ölçekli Gaziemir İlçesi Havaalanı Mânia Planı ve Plan Notları doğrultusunda; Uçuş Konisi ve Uçuş Konisi içerisindeki sınırlamaların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejand ve Plan Notlarına aktarılması, Uçuş Konisi içerisindeki Akçay Caddesi-Demiryolu-371 Sokak-337 Sokak arasında kalan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı kullanımlı imar adalarının yüksekliklerinin yeniden belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Gaziemir İlçesi Havaalanı Mania Planı 1. Etap Revizyon İmar Planı ve Plan Notlarının karara bağlanması talebi. (İmar Müd- Planlama Birimi)

8- 
   Belediyemizin yapmış olduğu ve devam eden yatırımlarında kullanılmak üzere toplam 1.500.00,00TL. tutarın da kredi kullanımı ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek için (ipotek vermeye, gelirlerini temlik etmeye) Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınması talebi. (Mali Hiz.Müd.)

9-    Belediyemiz sınırları dahilindeki içkili yer bölgesinin tespiti talebi.(Zabıta Müd.)

10-  Belediyemiz sınırları dahilindeki tesislerin ve binalarının özel güvenlik personelince korunması, hizmet alımı işi ile ilgili bahse konu hizmetin, süresinin ilk mahalli idareler genel seçimlerinin altıncı ayını  geçmemek kaydı ile ihale yaptırılması talebi (Destek Hiz.Müd.)

11-  Belediyemiz sınırları dahilindeki hizmet binaları ile çeşitli tesislerin bakımlarının, temizliklerinin ve 
      resmi plakalı araçlarımızın sevk ve idaresinin yaptırılması hizmet alımı işi ile ilgili bahse konu      hizmetin, süresinin ilk mahalli idareler genel seçimlerinin altıncı ayını  geçmemek kaydı ile ihale 
      yaptırılması talebi (Destek Hiz.Müd.)


12- Belediyemiz sınırları dahilindeki park, bahçe ve sevgi yollarının bakım- onarım ve sulanması hizmet alımı işi ile ilgili olarak bahse konu hizmetin, süresinin ilk mahalli idareler genel seçimlerinin altıncı ayını  geçmemek kaydı ile ihale  yaptırılması talebi (Park ve Bahç.Müd.)

13- Belediyemiz sınırları dahilindeki yolların küçük çaplı asfalt yapım ve onarımı, kaldırımların bakım ve tamirinin yaptırılması  hizmet alımı işi ile ilgili olarak bahse konu hizmetin, süresinin ilk mahalli idareler genel seçimlerinin altıncı ayını  geçmemek kaydı ile ihale  yaptırılması talebi                    (Fen İşleri.Müd.)


GÜNDEM 4- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1-    Gaziemir İlçesi, Binbaşı Reşat Bey Mahallesi 20M IId ve Sarnıç Mevkii, Atatürk Mahallesi, 17N Ic nolu imar planı kopyalarında gösterilen alanlarda 2.50x3.60m ebadında 2 adet trafo yerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Sağlık, Çevre, Hukuk, Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporları.              (İmar Müd- Planlama Birimi)

2-    Gaziemir İlçesi, Sakarya (Gazi)Mahallesi, 19M 4c pafta, 41676 ada, 24 parsel eski 18 parsel, 19 parsel, 20 parsel ve 23 parsellerin tevhidi sonucu oluşmuş olup, oluşan 318,17 m² nin 4417/31817 (44,17 m²) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar,  Hukuk Komisyon Raporları.(Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)

3-    Gaziemir İlçesi, Sakarya (Gazi) Mahallesi, 21/1 pafta, 293 ada, 81 parsel eski 79 parselin ifrazı sonucu oluşmuş olup, oluşan 554,49 m² nin 109/2400 (25,18 m²) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedara satılması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları.                                (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)
 
4-    Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gaziemir İlçesi, Sakarya (Gazi) Mahallesi, 70 ada, 20 parselde kat karşılığı anlaşma yapılması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları. (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)

5-    Mülkiyeti Belediyemize ait Gaziemir İlçesi, Çay (Irmak) Mahallesi, 18M Ia pafta, , 2122 ada,  3 parselin imar planında Cami yeri olarak ayrılan taşınmazın kamu yararı gözetilerek üzerine Cami yapılmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı adına Gaziemir İlçe Müftülüğüne bila bedelle tahsisi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)

6-    Gaziemir İlçesi, 19 M II b paftada bulunan 1765 adanın kuzeyinde, 20 metrelik imar yoluna cepheli yeşil alanının güneybatısında 3m.x4m. ebatlarında 1 adet Doğalgaz Bölge Regülatörü’nün belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Sağlık, Çevre, Hukuk, Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporları.                           (İmar ve Şehr Müd- Planlama Birimi)

7-    Gaziemir İlçesi, Fatih Mahallesinde güç ihtiyacının artması sebebiyle dağıtım sisteminin normal düzende çalışması için, 18N IId paftada, 11402 adanın kuzeyindeki kamuya terkli yeşil alanda 1 adet   4.60 m x 7.50 m. ebadında trafo yerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planın belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Sağlık, Çevre, Hukuk, Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporları. (İmar ve Şehr. Müd- Planlama Birimi)

GÜNDEM 5- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 6- DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 7- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN  MAZERETLERİNİN   
                   GÖRÜŞÜLMESİ.      

GÜNDEM 8- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI