Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.06.2011 SAAT: 18:00

GAZİEMİR BELEDİYESİ
2011 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI 1.BİRLEŞİM

MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 01.06.2011
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00

GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

 1- Nar-Bel Limited Şirketinin sermaye artırımı yapılıp hissemize düşen paylarının ödenmesi talebi.      
 (Mali Hiz.Müd.)
 2- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Suni Buz Pisti Salonu tarifesinin belirlenmesi talebi. (Mali Hiz.Müd.)
 3- Memur Dolu Kadro derece değişikliği talebi. (İnsan Kay.ve Eğit..Müd.)      
 4- 54 adet Geçici işçi kadrolarının tespit ve çalıştırılması talebi. (İnsan Kay.ve Eğit..Müd.)
5-    Gaziemir İlçesi, Binbaşı Reşat Bey Mahallesi 20M IId ve Sarnıç Mevkii, Atatürk Mahallesi, 17N Ic nolu imar planı kopyalarında gösterilen alanlarda 2.50x3.60m ebadında 2 adet trafo yerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi.(İmar Müd- Planlama Birimi)
6-    İzmir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda 1 adet 6m. x 6m. ebatlarında  Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu yerinin 1/1000 ölçekli imar planında belirlenmesi talebi.               (İmar Müd- Planlama Birimi)
7-    Gaziemir İlçesi, Sarnıç Mevkii, 11114 ada 15 ve 16 parsellerin batı bölümündeki imar hattı ve yapı yaklaşma sınırının yeniden düzenlenmesi şeklinde önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi.(İmar Müd- Planlama Birimi)
8-    Gaziemir İlçesi, Atıf Bey (Sarnıç)Mahallesi, 11411 ada, 1 parsel 4.667,00 m² olup, 88/4667 (88,00 m²) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedara satılması talebi. (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)
9-    Gaziemir İlçesi, Irmak mah. 33 paftada yer alan tescilli köprünün rölöve, restorasyon ve restitüsyon uygulamalarının katkı payı yönetmeliğince Valilik İl Özel İdaresindeki fon hesabının kullanılarak yapılması talebi. (Fen İşl.Müd.) 
GÜNDEM 4- KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1-    Gaziemir Sarnıç Mevkii 11114 ada 14 nolu parselde yer alan Ege Meslek Yüksek Okulu Eğitim    
     Tesisi’nin bulunduğu alan ve çevresindeki parsellerin Üniversite Alanı olarak belirlenmesi talebi.    
          (İmar Müd- Planlama Birimi)
GÜNDEM 5- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
1-    TEMAD Gaziemir Şubesi Başkanlığının talepleri doğrultusunda kira sözleşmelerinin 10 yıllık dönemler haline dönüştürülmesi, kira bedelinin uygun görülen bedele veya bedelsiz dönüştürülmesi ve uygun arsa tahsis edilmesi talebini geri çektiğinden dolayı meclis kararı alınmasına gerek olmadığından gündemden düşürülmesine Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporlarınca oy birliği ile karar verilmiştir. (Plan ve Proje Müd- Kira Birimi)
2-    İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 20M-1b pafta, 31261 ada, 3 parsel 433,00m2 olup, 99/433 (99,00m2) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedara satılması talebi ile ilgili oy birliği ile red edilen Plan ve Bütçe, Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları.  (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)
3-    Gaziemir Fatih Mahallesi 18N IId paftada kamuya terkli yeşil alanda 1 adet trafo yeri belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk Sağlık ve Çevre Komisyon Raporları.                 (İmar Müd- Planlama Birimi)
GÜNDEM 6- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
GÜNDEM 7- DİLEK VE TEMENNİLER.
GÜNDEM 8- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN  MAZERETLERİNİN   
                   GÖRÜŞÜLMESİ.      
GÜNDEM 9- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI