Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.02.2011 SAAT: 18:00

GAZİEMİR BELEDİYESİ   
2011 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI 2.BİRLEŞİM

MECLİS GÜNDEMİ
TOPLANTI TARİHİ: 07.02.2011
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00


GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.


1.    2117 ada ve 2118 ada arasındaki 10m’lik imar yolunun kaldırılarak iki imar adasının tek imar adasına dönüştürülmesi ve bu alan çevresindeki yeşil, otopark ve yol alanlarının yeniden düzenlenmesi şeklinde önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.                   (İmar Şeh.Müd- Planlama Birimi)

2.    Aktepe Emrez Mahallerinin Polis Lojmanları dışında kalan konut bölgesinde İzmir Büyükşehir Belediyesince Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin uygulanması için söz konusu bölgenin “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı” olarak ilan edilmesi ile ilgili Gaziemir  Belediyesinin talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Çevre Komisyon Raporları. (İmar Müd- Planlama.)

3.    Belediye Meclisimizin 02/08/2010 tarih ve 71 sayılı kararı ile İller Bankasından alınacak olan 2.000.000,00TL tutarında ki araç kredisine istinaden, Destek Hizmet Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet Otobüsün 2011 mali yılı bütçesinin taşıtlar cetveline eklenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. (Mali Hiz.Müd.)

4.    Gaziemir Belediyesinin yapmış olduğu ve devam eden yatırımlarında kullanılmak üzere toplam 2.500.000,00TL tutarında kredi kullanımı ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.  (Mali Hiz.Müd.)

5.    Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Denetim birimi Tarife Cetveline ilgili birimlerin eklenmesi ve Meclis Kararında ki “Süre Belgesi” ibaresinin “İşyeri İzin Belgesi” olarak tashih edilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Esnaf ve Pazaryerleri, Hukuk    Komisyon Raporları.(Zabıta.Müd.)
GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 4- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

GÜNDEM 5- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI