Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.02.2011 SAAT: 18:00


Belediye Meclisimiz 01.02.2011 Salı günü saat 18:00’de Gaziemir Belediyesi Meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır. İlan olunur.

Halil İbrahim ŞENOL
Belediye Başkanı

GAZİEMİR BELEDİYESİ   
2011 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI 1.BİRLEŞİM


MECLİS GÜNDEMİ
TOPLANTI TARİHİ: 01.02.2011
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.   

1.    Zabıta personelinin fazla mesailerinin belirlenmesi talebi.(İnsan Kay.ve Eğt.Müd.)
2.    Memur boş Kadrolarına yapılacak iptal-ihdas talebi. (İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)
3.    Mevcut boş kadro karşıtı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücret tespit talebi.                  (İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)
4.    Belediye Meclisimizin 02/08/2010 tarih ve 71 sayılı kararı ile İller Bankasından alınacak olan 2.000.000,00TL tutarında ki araç kredisine istinaden, Destek Hizmet Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet Otobüsün 2011 mali yılı bütçesinin taşıtlar cetveline eklenmesi talebi.             (Mali Hiz.Müd.)
5.    Mülkiyeti Belediyemize ait Gaziemir İlçesi, Irmak Mahallesi (Çay Mahallesi) 2242 ada, 1 parselde bulunan Trafo yeri mülkiyetinin Tedaş Genel Müdürlüğü adına tescili talebi.           (Plan ve Proje Müd- Harita Birimi)
6.    Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Denetim birimi Tarife Cetveline ilgili birimlerin eklenmesi ve Meclis Kararında ki “Süre Belgesi” ibaresinin “İşyeri İzin Belgesi” olarak tashih edilmesi talebi.(Zabıta.Müd.)
GÜNDEM 4- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
1.    Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında spor alanı olan 2139 ada 4 parselde bulunan 19148 m2 lik saha ile ilgili olarak alınan 07.07.2005 tarih ve 78 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi talebi ile ilgili oy çokluğu ile uygun bulunan Hukuk Komisyon Raporu. (Plan ve Proje Müd.)
2.    Gaziemir İlçesi, Gazi Mahallesi 2047 ada 10 parselin hisse satışı talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları.                   (Plan ve Proje Müd- Harita Birimi)
3.    Belediye Meclisinin 01.10.2010 tarih ve 87 sayılı kararı ile satışı red olan 5 adet parselin kat karşılığı anlaşma yapılmasına ve Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk Komisyon Raporu. (Plan ve Proje Müd.)
4.    281 ada 7 nolu parselin E:0.50 ve hmax:9.00m kullanım kararları değiştirilmeden parselin doğusundaki derenin ıslah güzergahının imar planına işlenerek derenin batı kenarında 5m’lik servis yolu bırakılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu                          (İmar Şeh.Müd- Planlama Birimi)
5.    1481 ada 26 parselin İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 2009/853 E, 2010/821 K nolu kararı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda Akaryakıt İstasyonu olarak belirlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu (İmar Şeh.Müd- Planlama Birimi)
GÜNDEM5-KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN  ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
  1. 2117 ada ve 2118 ada arasındaki 10m’lik imar yolunun kaldırılarak iki imar adasının tek imar  adasına dönüştürülmesi ve bu alan çevresindeki yeşil, otopark ve yol alanlarının yeniden      düzenlenmesi şeklinde önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi.          (İmar Şeh.Müd- Planlama Birimi)

GÜNDEM 6- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
GÜNDEM 7- DİLEK VE TEMENNİLER.
GÜNDEM 8- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN
GÖRÜŞÜLMESİ.
GÜNDEM 9- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI