Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 03.01.2011 SAAT: 18:00

Belediye Meclisimiz 03.01.2011 Pazartesi günü saat 18:00’de Gaziemir Belediyesi Meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır. İlan olunur.

 

                                                                                                       Halil İbrahim ŞENOL

                                                                                                          Belediye Başkanı

GAZİEMİR BELEDİYESİ

OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ

03.01.2011  SAAT: 18:00

(1.BİRLEŞİM)

 

GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

           

1.     Denetim Komisyonu seçiminin yapılması talebi. (Yazı İşl. Müd.)

2.     2011 yılında çalışan sözleşmeli personelin ücret tespit ve sözleşmelerinin yenilenmesi talebi.(İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

3.     Mevcut boş kadro karşıtı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücret tespit talebi.                    (İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

4.     Boş kadrolarda iptal ihdas talebi.  (İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

5.     Gaziemir Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Sevgi Mahallesi, 85 Sokak No:8 adresinde bulunan 33m2 lik dükkan ile ilgili taleb. (Plan ve Proje Müd.)

6.     Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında spor alanı olan 2139 ada 4 parselde bulunan 19148 m2 lik saha ile ilgili olarak alınan 07.07.2005 tarih ve 78 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi talebi. (Plan ve Proje Müd.)

7.     Gaziemir İlçesi, Gazi Mahallesi 2047 ada 10 parselin hisse satışı talebi. (Plan ve Proje Müd.)

8.     Belediye Meclisinin 01.10.2010 tarih ve 87 sayılı kararı ile satışı red olan 5 adet parselin kat karşılığı anlaşma yapılması talebi. (Plan ve Proje Müd.)

       9. Belediyemiz 2011 mali yılı tarife cetvelinde ki Pazar Yerleri ve Fen İşleri Müdürlüğü inşaat  

       ve  yol şubesine ait Tarife Cetvellerinin değiştirilmesi talebi. (Mali Hiz.Müd.)

  10. 281 ada 7 nolu parselin E:0.50 ve hmax:9.00m kullanım kararları değiştirilmeden parselin

  doğusundaki derenin ıslah güzergahının imar planına işlenerek derenin batı kenarında 5m’lik 

  servis yolu bırakılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  

  talebi.   (İmar Şeh.Müd- Planlama Birimi)

        11. 2117 ada ve 2118 ada arasındaki 10m’lik imar yolunun kaldırılarak iki imar adasının tek imar

       adasına dönüştürülmesi ve bu alan çevresindeki yeşil, otopark ve yol alanlarının yeniden          

      düzenlenmesi şeklinde önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi.

      (İmar Şeh.Müd- Planlama Birimi)

      12. 1482 ada 26 parselin İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 2009/853 E, 2010/821 K nolu kararı ve

      1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda Akaryakıt İstasyonu olarak        

      belirlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi.

      (İmar Şeh.Müd- Planlama Birimi)

      13. 4 ada 10 ve 12 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda 1/1000

      ölçekli uygulama imar planında Mezarlık Alanı olarak belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama

      imar planı değişikliği talebi. (İmar Şeh.Müd- Planlama Birimi)

 

GÜNDEM 4- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

1.     İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetim Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü’nün yazılarına istinaden, 2004 yılından beri Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediye’lerle birlikte yürütülen ortak çalışmalar sonucunda düzenlenen sınır haritası, koordinatlı bir şekilde tespit edilerek bir altlığa aktarılarak sınır haritası oluşturulmuştur. 5393 sayılı yasaya göre konunun meclisçe görüşülmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu. (Plan ve Proje Müd- Harita Birimi)

 

GÜNDEM 5- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 6- DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 7- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
GÜNDEM 8- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI