Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.12.2010 SAAT: 18:00

GAZİEMİR BELEDİYESİ
OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
01.12.2010   SAAT: 18:00
(22.BİRLEŞİM)


GÜNDEM 1 – BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2 – GEÇMİŞ TUTANAĞIN OKUNUP OYLANMASI.

GÜNDEM 3 – BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1-  Geçici işçi kadrolarının tespit ve çalıştırılması talebi.(İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

2- Belediyemiz ile Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokole istinaden kurs binası olarak 3 yıldan fazla süreli 2 adet bina kiralanması ayrıca kiralanacak bu binaların bakım, onarım ve tadilatlarının yaptırılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi.          (Plan ve Proje Müd- Kira Birimi)

3- İlçemiz sınırları dahilinde bulunan Pazar yerlerinin İzmir Pazarcılar Esnaf odasına bir yıllığına tahsisi talebi. (Plan ve Proje Müd- Kira Birimi)

4- İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetim Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü’nün yazılarına istinaden, 2004 yılından beri Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediye’lerle birlikte yürütülen ortak çalışmalar sonucunda düzenlenen sınır haritası, koordinatlı bir şekilde tespit edilerek bir altlığa aktarılarak sınır haritası oluşturulmuştur. 5393 sayılı yasaya göre konunun meclisce görüşülmesi talebi. (Plan ve Proje Müd- Harita Birimi)
 
5- Atıfbey Mah. 139 ada 4 parsel de bulunan tescilli istasyon binasının, kent arşivi fonksiyonu verilerek rölöve-restorasyon-restitüsyon projelerinin İl Özel İdaresinden katkı payı fonu kullanılarak hazırlatılması talebi. (Plan ve Proje Müd- Etüt Proje Birimi)

6- İlçe’miz sınırları içinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait olan binaların yapım, bakım ve onarımlarının Belediyemiz tarafından yapılması hususunda 5393 Sayılı Kanununun 75/a maddesi hükmü doğrultusunda karar alınması talebi.(Fen İşl.Müd.)

GÜNDEM 4 – KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- 1482 ada 46 parselde konut dışı kentsel çalışma alanı, E:1.50 ve hmax:9.00 m. Kullanım kararları değiştirilmeden plan notu ilavesi ve enerji nakil hattının kaldırılmasını içeren 1/1000 uygulama imar planı değişikliği önerisi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.  (İmar Şeh.Müd- Planlama Birimi)

2- Gaziemir İlçesi 96 ada 1 parsel ve 96 ada 23 parselde önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Çevre, Esnaf ve Pazar Yerleri Komisyon Raporları. (İmar Şeh.Müd- Planlama Birimi)

GÜNDEM 5 –MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
GÜNDEM 6 –DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 7–TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 8 –TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.

 

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi