Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.11.2010 SAAT: 18:00

Belediye Meclisimiz 01.11.2010 Pazartesi günü saat 18:00’de Gaziemir Belediyesi Meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır. İlan olunur.

                                            Halil İbrahim ŞENOL
                                               Belediye Başkanı


GAZİEMİR BELEDİYESİ
OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
01.11.2010   SAAT: 18:00
(20.BİRLEŞİM)GÜNDEM 1 – BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2 – GEÇMİŞ TUTANAĞIN OKUNUP OYLANMASI.

GÜNDEM 3 – BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.


1-  12.09.2010 tarihinde çıkan resmi gazeteye göre Belediye Norm Kadrolarında ki değişiklikleri ile 1, 3, 4 çizelgelerinin onaylanması talebi. (İns.Kay.ve Eğt.Müd.)

2- 01/12/2008 tarih, 82 sayılı kararı ile T.Vakıflar Bankasından alınan krediye ait İller Bankası   teminat mektubunun iade edilip 3 adet gayrimenkul üzerine ipotek konulması talebi.(Mali Hiz.Müd.)

GÜNDEM 4 – KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1-    Mülkiyeti Belediyemize ait Gaziemir İlçesi, Yeşil Mahalle, 167 ada, 57 parsel işgalli olup, işgal sahibi Hamide HABEŞLİ’ nin satın alma talebi ile ilgili satışının oy birliği ile red edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Plan ve Proje Müd.)

2- 
   Irmak, Yeşil, Sevgi, Gazikent, Dokuzeylül Mahallerinden geçen dere ıslah güzergahları ve Zeytinlik, Hacıbağ deresi ile kollarının doğal dere yataklarının imar planlarında belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu. (İmar Şeh.Müd- Planlama Birimi)

3-    Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Derneği tarafından işletilen Mehmet Afacan Halı Sahası Kafe işletmesinin 5(beş) yıllığına tahsisi talebi ile ilgili bir yıl süre ile yıllık 1,00 TL. (Bir Türk Lirası) iz bedelle Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine kullanım hakkının verilmesine oy birliği kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk ve Spor Komisyon Raporları. (Yazı İşl. Müd.)

GÜNDEM 5 – KOMİSYONLARA  HAVALE  EDİLİP  SONUÇLANMAYAN  ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1-    Gaziemir İlçesi 96 ada 1 parsel ve 96 ada 23 parselde önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi. (İmar Şeh.Müd- Planlama Birimi)

GÜNDEM 6 –MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
GÜNDEM 7 –DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 8–TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 9 –TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI