Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.10.2010 SAAT: 18:00

Belediye Meclisimiz 01.10.2010 Cuma günü saat 18:00’de Gaziemir Belediyesi Meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır. İlan olunur.

Halil İbrahim ŞENOL
Belediye Başkanı

GAZİEMİR BELEDİYESİ
OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
01.10.2010   SAAT: 18:00
(18.BİRLEŞİM)

GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.   


1.    Belediyemiz 2011 yılı Performans Programının görülerek karara bağlanması talebi. (Strateji Gel.Müd.)

2.    2011 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve Tarifelerinin görüşülmesi talebi. (Mali Hiz.Müd.)

3. 
   Mülkiyeti Belediyemize ait Gaziemir İlçesi, Yeşil Mahalle, 167 ada, 57 parsel işgalli olup, işgal sahibi Hamide HABEŞLİ’ nin satın alma talebi. (Plan ve Proje Müd.-Emlak İst.Birimi)

4. 
   Mülkiyeti Belediyemize ait Tapunun İzmir İli Gaziemir İlçesi, Atıf Bey Mahallesi (Sarnıç) 11114 ada, 14 parsel de kalan 3 adet binanın Eğitim Merkezi olarak kullanılmak üzere EgeMYO’ na tahsis edilmesi talebi. (Plan ve Proje Müd.-Emlak İst.Birimi)

5.  
  İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Gazikent Mahallesi 2139 ada 2 parseldeki Yeni Gaziemir Spor Kulübüne ait kulüp binası olarak kullanılmak üzere Belediye Meclisimizin 07.07.2008 gün ve 41 sayılı tahsis kararının iptal edilmesi talebi. (Plan ve Proje Müd.-Emlak İst.Birimi)

6.  
  Özel Güvenlik Personellerinin güvenlik alanlarının İl Özel Güvenlik Komisyonunca 4 birime verilen Özel Güvenlik izinlerinin sona erdirilip, yeniden yapılandırılan adres ve güvenlik personeli sayıları düzenlenerek Belediye Hizmet Alanları, Binaları ve Tesislerinin Özel Güvenlik Personellerince koruma ve güvenliğinin yerine getirilmesi talebi.               ( Destek Hizmetleri Müd.)

7.   
Irmak,Yeşil, Sevgi,Gazikent,Dokuzeylül Mahallerinden geçen dere ıslah güzergahları ve Zeytinlik, Hacıbağ deresi ile kollarının doğal dere yataklarının imar planlarında belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı değişikliği talebi.                          (İmar Şeh.Müd- Planlama Birimi)

GÜNDEM 4- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.


1.    1/1000 ölçekli imar planında B.H.A. (İtfaiye Alanı) olarak ayrılmış olan Yeşil Mahalle 2096 ada,  7 parselin kullanım hakkının İzmir Büyükşehir Belediyesine verilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu ve oy birliği ile kabul edilen Hukuk Komisyon Raporları. (Plan ve Proje Müd.-Emlak İst.birimi)

2.  
  Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi (Dokuz Eylül), 41697 ada, 31 parsel 269,57 m² olup, 2126/26957 (21.26 m2) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedara satılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu, oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu, oy birliği ile kabul edilen Hukuk Komisyon Raporları. (Plan ve Proje Müd.-Emlak İst.birimi)

3. 
   16 adet Belediyemiz hisselerinin tapuda kayıtlı hissedarlara hisseleri oranında satışlarının yapılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu, oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu, oy birliği ile kabul edilen Hukuk Komisyon Raporları. (Plan ve Proje Müd.-Emlak İst.birimi)

4.
    Sakarya Mahallesi’nde tescilli 1238 ada 14 nolu parsel ile 1 nolu parselin sınır düzeltmesi amacıyla tevhit ve ifraz işleminin gerçekleştirilmesi sonucu, tescilli 1238 ada 14 nolu parselin numarasının değiştirilerek 20 nolu parsel olarak belirlenmesini ve parsel sınırının düzeltilmesini içeren 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu. (İmar Şeh.Müd- Planlama Birimi)

5. 
   Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2010 yılı bütçesindeki 75.000,00 TL ödeneği bulunan Sarnıç Radar Bölgesine Seyir Terası yapılması projeli işinin; iptal edilerek Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri kalemine aktarılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. (Mali Hizm. Müd)

GÜNDEM 5- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
GÜNDEM 6- DİLEK VE TEMENNİLER.
GÜNDEM 7- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN
GÖRÜŞÜLMESİ.
GÜNDEM 8- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi