Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.09.2010 SAAT :18:00

Belediye Meclisimiz 01.09.2010 Salı günü saat 18:00’de Gaziemir Belediyesi Meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır. İlan olunur.

           Halil İbrahim ŞENOL
              Belediye Başkanı

 

GAZİEMİR BELEDİYESİ
OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
01.09.2010 SAAT :18:00
(16.BİRLEŞİM )


GÜNDEM 1 – BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
GÜNDEM 2 – GEÇMİŞ TUTANAĞIN OKUNUP OYLANMASI.
GÜNDEM 3 – BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- Memur Boş kadrolarında yapılacak iptal – İhdas talebi. (İns.Kay.ve Eğt.Müd.)
2- Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2010 yılı bütçesindeki 75.000,00 TL ödeneği bulunan Sarnıç Radar Bölgesine Seyir Terası yapılması projeli işinin; iptal edilerek Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri kalemine aktarılması talebi. (Mali Hizm. Müd)
3- Belediyemizden emekli olan 4 adet kadrolu işçinin kıdem tazminatlarının ödenmesi için İller Bankasından 260.000,00TL. tutarında alınacak kredi talebi ile ilgili Belediye Başkanı Halil İbrahim ŞENOL’ a yetki verilmesi talebi. (Mali Hizm. Müd)
4- Mülkiyeti Belediyemize ait 2226 ada, 1 parsel de bulunan 29,27 m²’lik trafo yerinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına daimi irtifak hakkı talebi. (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)
5- 1/1000 ölçekli imar planında B.H.A. (İtfaiye Alanı) olarak ayrılmış olan Yeşil Mahalle 2096 ada,  7 parselin kullanım hakkının İzmir Büyükşehir Belediyesine verilmesi hakkında                 (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)
6- Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi (Dokuz Eylül), 41697 ada, 31 parsel 269,57 m² olup, 2126/26957 (21.26 m2) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedara satılması talebi. (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)
7- 16 adet Belediyemiz hisselerinin tapuda kayıtlı hissedarlara hisseleri oranında satışlarının yapılması talebi. (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)
8- Sakarya Mahallesi’nde tescilli 1238 ada 14 nolu parsel ile 1 nolu parselin sınır düzeltmesi amacıyla tevhit ve ifraz işleminin gerçekleştirilmesi sonucu, tescilli 1238 ada 14 nolu parselin numarasının değiştirilerek 20 nolu parsel olarak belirlenmesini ve parsel sınırının düzeltilmesini içeren 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi.                                     (İmar Şeh.Müd- Planlama Birimi)

GÜNDEM 4 – KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 41676 ada, 22 parsel 342.82 m² olup, 2691/17141     (53.82 m2) hisse Belediyemize aittir.  Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedara satılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)
 
GÜNDEM 5 –MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
GÜNDEM 6 –DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 7 –TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN  MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 8 –TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI