Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 02.08.2010 SAAT: 18:00

GAZİEMİR BELEDİYESİ
OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
02.08.2010 SAAT :18:00
(14.BİRLEŞİM )


GÜNDEM 1 – BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2 – GEÇMİŞ TUTANAĞIN OKUNUP OYLANMASI.

GÜNDEM 3 – BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.


1- Memur Boş kadrolarında yapılacak iptal – İhdas talebi. (İns.Kay.ve Eğt.Müd.)
2- Belediye İşverenler Sendikası Üyeliğinden çekilme talebi. (İns.Kay.ve Eğt.Müd.)
3- Gaziemir İlçesi Sakarya  Mahallesi, 41676 ada, 1 parsel 342.82 m² olup,2691/17141 (53.82 m2) hisse Belediyemize aittir.  Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedara satılması talebi.  (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)
4- Özel Güvenlik Personellerinin güvenlik alanlarının yeniden düzenlenerek Belediye Hizmet Alanları, Binaları ve Tesislerinin Özel Güvenlik Personellerince koruma ve güvenliğinin yerine getirilmesi talebi.( Destek Hizmetleri Müd.)

GÜNDEM 4 – KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- Gaziemir İlçesi, 19 M IIa pafta, 1509 ada 6 parselin güneyindeki imar hattının yeniden düzenlenerek şeklinde önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin tapu malikleri tarafından Belediyemize verilen 19.07.2010 tarihli dilekçesine istinaden komisyondan çekilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları. (İmar ve Şehr.Müd- Planlama)
2- Gaziemir’in eğitim başarı düzeyini yükseltmek amacıyla İlköğretim 4.sınıftan başlayarak, Lise ve dengi Okullarda okuyan son sınıf öğrencileri dahil olmak üzere yetiştirme kursları vermek amacıyla Gaziemir Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (GAZİGEM)’ nin açılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Kurs Eğitim ve Engelliler Komisyon Raporu. (Kültür ve Sosy.İşl. Müd.)
3- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 2010 yılı bütçesindeki 200.000,00 TL ödeneği bulunan Sarnıç mevkii Seyir Terası yapılması projeli işinin; iptal edilerek Gaziemir Belediyesi sentetik buz pisti temel, çatı ve hizmet alanı yapım işi projesinin açılıp 200.000,00 TL ödeneğin aktarılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. (Mali Hizm. Müd)
4- Belediyemiz alt yapı - üst yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere ağır ve hafif hizmet kamyonları, iş makineleri, arazöz, yıkama, temizlik araç gereç ve ekipmanlarının alımına ilişkin olarak İller Bankasından almayı planladığımız toplam 2.000.000,00 TL (İKİMİLYON TL) tutarında Kredi talebi ile ilgili Belediye Başkanı Halil İbrahim ŞENOL’ a yetki verilmesi talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Mali Hizm. Müd)
5- Belediyemize ait hisseli parseller ile imar hattı tahakkuku esnasında yol fazlası olarak Belediyemiz adına ihdasen oluşacak hisselerin 3194 sayılı imar kanununun 17. maddesine göre satışı ve yine mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar üzerinde, imar affı yasası kapsamında kalan yapıların bulunduğu parsellerin hak sahipleri adına tapu tahsisinin yapılabilmesi için satışlarının yapılması konusu ile ilgili Bayındırlık ve İmar Komisyonu tarafından istenilen liste uyarınca  56 adet hisseli parselden, 40 adet hisseli parselin hissedarların talebi halinde satışına oy birliği ile karar verilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe ve Hukuk Komisyon Raporları. (Plan ve Proj.Müd.Emlak)

GÜNDEM 5 –MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 6 –DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 7 –TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN  MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 8 –TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI