Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.07.2010 SAAT: 18:00


Belediye Meclisimiz 01.07.2010 Perşembe günü saat 18:00’de Gaziemir Belediyesi Meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır. İlan olunur.
                                                                                                                 Halil İbrahim ŞENOL
                                                                                                                   Belediye Başkanı

GAZİEMİR BELEDİYESİ
OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
01.07.2010 SAAT :18:00
(13.BİRLEŞİM )

GÜNDEM 1 – BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2 – GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

GÜNDEM 3 – BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.


1- Memur Boş kadrolarında yapılacak iptal – İhdas talebi. (İns.Kay.ve Eğt.Müd.)

2- Gaziemir İlçesi, Yeşil Mahalle 174 ada 30 parseldeki Belediyemize ait hissede kat karşılığı anlaşma yapılması hususu, ayrıca kat karşılığı alındığı takdirde Belediye Başkanına tam yetki verilmesi hususunda bir karar alınması talebi. (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)

3- Hayır sever Salih İŞGÖREN tarafından “Devlet Hastanesi Yapılması ve Yapılacak Hastaneye Nevval-Salih İŞGÖREN Gaziemir Devlet Hastanesi” adı verilmesi şartı ile Gaziemir Belediyesi, hayır sever Salih İŞGÖREN ile İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol gereği, imar düzenlemeleri sonucunda oluşan mülkiyeti Belediyemize ait 10165.15 m2 olan Gaziemir Tapunun Yeşil Mahalle 2177 ada, 5 parselin imar planı amacı doğrultusunda kullanılmak üzere 5193 sayılı Belediye kanununun 75/d maddesine göre TC Sağlık Bakanlığı adına İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi talebi. (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)

4- Gaziemir İlçesi, 19 M IIa pafta, 1509 ada 6 parselin güneyindeki imar hattının yeniden    düzenlenerek şeklinde önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (İmar ve Şehr.Müd- Planlama)

5- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 2010 yılı bütçesindeki 200.000,00 TL ödeneği bulunan Sarnıç mevkii Seyir Terası yapılması projeli işinin; iptal edilerek Gaziemir Belediyesi sentetik buz pisti temel, çatı ve hizmet alanı yapım işi projesinin açılıp 200.000,00 TL ödeneğin aktarılması talebi.(Mali Hizm. Müd)

6- Belediyemiz alt yapı - üst yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere ağır ve hafif hizmet kamyonları, iş makineleri, arazöz, yıkama, temizlik araç gereç ve ekipmanlarının alımına ilişkin olarak İller Bankasından almayı planladığımız toplam 2.000.000,00 TL (İKİMİLYON TL) tutarında Kredi talebi ile ilgili Belediye Başkanı Halil İbrahim ŞENOL’ a yetki verilmesi talebi. (Mali Hizm. Müd)

7- 30.07.2010-10.08.2010 tarihleri arasında kardeş Belediyemiz Bosna Hersek Gorajde Belediyesi tarafından düzenlenen “ Gorajde 2010 Uluslar Arası Dostluk Festivali’ne” Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim ŞENOL’ un, Belediye Başkan Yardımcısı Arif ESEN’ nin katılması,  seyahate katılacak 3 meclis üyesinin belirlenmesi ve heyete  yasal çerçeve içinde ilgili tertipten yurt dışı yol ve gündelik harcırahların ödenmesi talebi. (Kültür ve Sosy.İşl. Müd.)

8- 02.09.2010-06.09.2010 tarihleri arasında kardeş Belediyemiz Rusya Volgograd Merkez Belediyesi tarafından düzenlenen “Şehir Günü” kutlamaları çerçevesinde “Ulusallar arası Dans Festivali’ne” 13 kişiden oluşan Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Grubu ve Dans Grubu Hocası, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ersin SAYKÖSE ile seyahate katılacak 3 meclis üyesinin belirlenmesi ve her türlü yasal giderlerin Belediyemiz bütçesinden ödenmesi talebi.(Kültür ve Sosy.İşl. Müd.)

9- Gaziemir’in eğitim başarı düzeyini yükseltmek amacıyla İlköğretim 4.sınıftan başlayarak, Lise ve dengi Okullarda okuyan son sınıf öğrencileri dahil olmak üzere yetiştirme kursları vermek amacıyla Gaziemir Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (GAZİGEM)’ nin açılması talebi.(Kültür ve Sosy.İşl. Müd.)

GÜNDEM 4 – KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1. Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin onaylanması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Hukuk Komisyon Raporu. (İns.Kay.ve Eğt.Müd.)

2. Gaziemir İlçesi Yeşil Mahalle 18M4B Pafta, 2177 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın 31/2475 hisse S.S. Tütün Sitesi Konut Yapı Kooperatifine ait olup, hayır sever Salih İŞGÖREN tarafından yaptırılacak olan Devlet hastanesi inşaatında kullanılmak üzere iz bedel karşılığında Belediyemize hisselerini satmayı talep etmektedir. Oy birliği ile kabul edilen Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları.  (Plan ve Proj.Müd.Emlak)

3. Gaziemir İlçesi Sevgi Mahallesi 2096 ada 4 parsel 5061.02m2 yüzölçümlü taşınmaz Belediyemize ait olup, İmar Planında B.H.A (İtfaiye Alanı) olarak ayrılan alanın kullanım hakkının İzmir Büyükşehir Belediyesine verilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları. (Plan ve Proj.Müd.Emlak)

4. Gazi mah. 68 ada 446 parselde bulunun Belediyemize ait hissenin satış talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Plan ve Proj.Müd.Emlak)
                 
5. Sarnıç Mevki, 17N Ic paftada 10 adet Atık Su Terfi Merkezinin 1/1000 İmar Planına işlenmesi     talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu. (İmar ve Şehr.Müd- Planlama)

6. Gaziemir İlçesi, 19 M IV c paftada 2148 adada yer alan “Sağlık Tesisi”nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararı doğrultusunda “Ticaret Seçenekli Konut Alanı (TM1)”na dönüştürülmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Sağlık Komisyon Raporu, oy birliği ile red edilen Bayındırlık ve İmar,  Hukuk Komisyon  Raporları.          (İmar ve Şehr.Müd- Planlama)

GÜNDEM 5 – KOMİSYONLARA  HAVALE  EDİLİP  SONUÇLANMAYAN  ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- Belediyemize ait hisseli parseller ile imar hattı tahakkuku esnasında yol fazlası olarak Belediyemiz adına ihdasen oluşacak hisselerin 3194 sayılı imar kanununun 17. maddesine göre satışı ve yine mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar üzerinde , imar affı yasası kapsamında kalan yapıların bulunduğu parsellerin hak sahipleri adına tapu tahsisinin yapılabilmesi için satışlarının yapılması konusu ile ilgili taleb. (Plan ve Proj.Müd.Emlak)

GÜNDEM 6 –MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 7 –DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 8 –TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN  MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 9 –TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI