Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.06.2010 SAAT: 18:00

Belediye Meclisimiz 01.06.2010 Salı günü saat 18:00’de Gaziemir Belediyesi Meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır. İlan olunur.
                                                                                                                                 Halil İbrahim ŞENOL
                                                                                                                                  Belediye BaşkanıGAZİEMİR BELEDİYESİ
OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
01.06.2010 SAAT :18:00
(11.BİRLEŞİM )

GÜNDEM 1 – BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2 –
GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

GÜNDEM 3 – BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin onaylanması talebi. (İns.Kay.ve Eğt.Müd.)

2-
Irmak Mahallesinde bulunan tarihi köprünün röleve-restorasyon-restitüsyon projelerinin    hazırlatılması için İzmir Valiliği İl Özel İdaresi fon kullanımı talebi. (Plan ve Proj.Müd.Etüt Proje)

3- Gaziemir İlçesi Yeşil Mahalle 18M4B Pafta, 2177 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın 31/2475 hisse S.S. Tütün Sitesi Konut Yapı Kooperatifine ait olup, hayır sever Salih İŞGÖREN tarafından yaptırılacak olan Devlet hastanesi inşaatında kullanılmak üzere iz bedel karşılığında Belediyemize hisselerini satmayı talep etmektedir. (Plan ve Proj.Müd.Emlak)

4-
Gaziemir İlçesi Sevgi Mahallesi 2096 ada 4 parsel 5061.02m2 yüzölçümlü taşınmaz Belediyemize ait olup, İmar Planında B.H.A (İtfaiye Alanı) olarak ayrılan alanın kullanım hakkının İzmir Büyükşehir Belediyesine verilmesi konusu ile ilgili taleb. (Plan ve Proj.Müd.Emlak)

5- Gazi mah. 68 ada 446 parselde bulunun Belediyemize ait hissenin satış talebi. (Plan ve Proj.Müd.Emlak)

6- Belediyemize ait hisseli parseller ile imar hattı tahakkuku esnasında yol fazlası olarak Belediyemiz adına ihdasen oluşacak hisselerin 3194 sayılı imar kanununun 17. maddesine göre satışı ve yine mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar üzerinde , imar affı yasası kapsamında kalan yapıların bulunduğu parsellerin hak sahipleri adına tapu tahsisinin yapılabilmesi için satışlarının yapılması konusu ile ilgili taleb. (Plan ve Proj.Müd.Emlak)

GÜNDEM 4 – KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1.     Aktepe-Emrez Mahallelerini kapsayan alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı revizyonları yapım işi ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Belediyemiz arasında ek protokollerin yapılması için Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’a yetki verilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (İmar ve Şehr.Müd- Planlama)

2.     Gaziemir Belediye Meclisinin İlçemizde bulunan tüm banka ve banka şubeleri için geçerli olmak üzere Belediye Meclisimizce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı tarife ücretinin 2010 yılı için 15.000TL. ücret alınması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Esnaf ve Pazar Yerleri, Hukuk Komisyon Raporları.  (Zabıta Müd.)

GÜNDEM 5 – KOMİSYONLARA  HAVALE  EDİLİP  SONUÇLANMAYAN  ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- Gaziemir İlçesi, 19 M IV c paftada 2148 adada yer alan “Sağlık Tesisi”nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararı doğrultusunda “Ticaret Seçenekli Konut Alanı (TM1)”na dönüştürülmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi. (İmar ve Şehr.Müd- Planlama)

GÜNDEM 6 –MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 7 –DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 8 –TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN  MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 9 –TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI